>

Sveaskog Timber AB

Org.nr:

556000-1074

Adress:

Postnummer:

105 22 Stockholm

Telefon:

Visa allt om Sveaskog Timber AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 5 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 3 536 0 0 0
Årets resultat (tkr) -8 - - -1
Summa eget kapital (tkr) 370 318 10 813 10 813 10 813
Rörelsemarginal % 70 720.0 - - -
Avk. eget kapital % 1.9 0.0 0.0 0.0
Soliditet % 94.0 100.0 100.0 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -122 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 193 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -540 0 0 0
Rörelseresultat 3 536 0 0 0
Ränteintäkter 32 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 32 0 0 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 568 0 0 -1
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 3 568 0 0 -1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 568 0 0 -1
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 837 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 837 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 837 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 492 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 492 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 389 604 10 813 10 813 10 813
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 389 604 10 813 10 813 10 813
Summa tillgångar 393 933 10 813 10 813 10 813

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 361 523 10 813 10 813 10 813
EK-andel av obeskattade reserver 8 795 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 370 318 10 813 10 813 10 813

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 23 559 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 57 0 0 0
Summa operativa skulder 23 616 0 0 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 393 933 10 813 10 813 10 813
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 70 720.0 - - -
Avkastning på eget kapital % 1.9 0.0 0.0 0.0
Soliditet % 94.0 100.0 100.0 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 863.0 - - -
Likviditetsberedskap % 0 - - -
Räntetäckningsgrad % - - - 0
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) 1 765.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) 70 720.0 - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 1.9 - 202 506
Soliditet (%) 94.0 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 5 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) 3 536 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sveaskog Timber AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveaskog Timber AB har det senaste året en rörelsemarginal på 70 720.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Sveaskog Timber AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Sveaskog Timber AB har under det senaste året en soliditet på 94.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Sveaskog Timber AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, direkt eller indirekt driva industriell rörelse, företrädesvis skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se