>

Skandia Brands AB

Org.nr:

556000-1033

Adress:

Lindhagensgatan 86

Postnummer:

106 55 Stockholm

Telefon:

08-7881000

Ordförande:

Moderbolag:

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT
Visa allt om Skandia Brands AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 225 0 469 666
Rörelseresultat (tkr) -257 -365 51 730 22
Årets resultat (tkr) 172 -284 40 010 327
Summa eget kapital (tkr) 18 453 18 280 58 901 18 891
Rörelsemarginal % -114.2 - - -
Avk. eget kapital % -2.4 -0.7 102.9 0.4
Soliditet % 99.6 99.8 84.5 77.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 225 0 469 666
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -10 -10 -10 -10
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 51 718 0
Övriga rörelsekostnader -472 -355 -447 -634
Rörelseresultat -257 -365 51 730 22
Ränteintäkter 1 1 41 397
Räntekostnader -112 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -477 0
Finansnetto -111 1 -436 397
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -368 -364 51 294 419
Skatt -80 81 -11 284 -92
Årets resultat -448 -283 40 010 327
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -448 -283 40 010 327
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 40 50 60 70
Summa immateriella anläggningstillgångar 40 50 60 70
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 40 50 60 70
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 63 174 530 557
Summa operativa omsättningstillgångar 63 174 530 557
Fordringar på koncern- och intresseföretag 18 433 18 007 68 569 22 579
Övriga externa finansiella tillgångar 0 80 0 0
Likvida medel 0 0 570 1 063
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 18 433 18 087 69 139 23 642
Summa tillgångar 18 536 18 311 69 729 24 269

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 18 453 18 280 58 901 18 891
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 18 453 18 280 58 901 18 891

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 5 266
Summa finansiella skulder 0 0 0 5 266

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 43 0 75 5
Övriga kortfristiga skulder 40 31 10 753 107
Summa operativa skulder 83 31 10 828 112

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 18 536 18 311 69 729 24 269
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -114.2 - - -
Avkastning på eget kapital % -2.4 -0.7 102.9 0.4
Soliditet % 99.6 99.8 84.5 77.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 27.9
Kassalikviditet % 76.0 561.0 10.0 30.0
Likviditetsberedskap % 0 - 1.22 1.6
Räntetäckningsgrad % -2.29 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 203 364
Värdeförändring (%) -15.0 - 203 364
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 203 364
Rörelsemarginal (%) -114.2 - 203 364
Avkastning på eget kapital (%) -2.4 - 203 364
Soliditet (%) 99.6 - 203 364
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 203 364
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 203 364
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 203 364
Nettoomsättning (tkr) 225 - 203 364
Rörelseresultat (tkr) -257 - 203 364
Antal anställda 0 - 203 364
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skandia Brands AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 203 364 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skandia Brands AB har det senaste året en rörelsemarginal på -114.2%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 203 364 företag i länet.

Antal anställda

Skandia Brands AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 203 364 i länet.

Soliditet

Skandia Brands AB har under det senaste året en soliditet på 99.6%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 203 364 i länet.

Värderating

Skandia Brands AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är: att äga och förvalta immateriella rättigheter och tillgångar. att tillhandahålla tjänster förenade med ägande och förvaltning av immateriella tillgångar såsom bl.a. lämna och förvaltalicenser, att driva annan därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se