>

Volvo Powertrain Aktiebolag

Org.nr:

556000-0753

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-660000
Visa allt om Volvo Powertrain Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 513 4 402 4 419 4 400
Nettoomsättning (tkr) 20 838 244 18 275 796 18 352 922 15 451 408
Rörelseresultat (tkr) 2 620 598 2 223 394 2 276 193 156 777
Årets resultat (tkr) 19 456 8 849 9 595 -364 932
Summa eget kapital (tkr) 1 943 133 1 869 996 1 831 011 1 832 785
Rörelsemarginal % 12.6 12.2 12.4 1.0
Avk. eget kapital % 136.3 118.8 123.3 7.5
Soliditet % 16.2 17.0 14.9 20.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 617 4 152 4 153 3 512
Resultat/anställd (tkr) 581 505 515 36
Lön/anställd (tkr) 728 671 677 634

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 838 244 18 275 796 18 352 922 15 451 408
Arbetskraftskostnad -3 287 022 -2 955 875 -2 991 638 -2 791 540
Avskrivningar -793 133 -821 553 -966 -973 244
Andra rörelsekostnader -14 066 588 -12 244 699 -12 957 780 -10 959 421
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 31 525 49 833 76 584 61 665
Övriga rörelsekostnader -102 428 -80 109 -202 929 -632 091
Rörelseresultat 2 620 598 2 223 394 2 276 193 156 777
Ränteintäkter 802 107 5 967 9 868
Räntekostnader -33 -125 -1 059 -37 405
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -20 035 -10 865 -25 145 -2 894
Finansnetto -19 266 -10 883 -20 237 -30 431
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 601 332 2 212 511 2 255 956 126 346
Skatt -3 159 -14 376 2 272 11 564
Årets resultat 2 598 173 2 198 135 2 258 228 137 910
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 598 173 2 198 135 2 258 228 137 910
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -57 717 -42 286 11 367 50 158
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -16 279 -11 927 3 206 14 147
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 129 777
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 129 777
Byggnader och mark 487 838 445 983 391 223 383 073
Maskiner och inventarier 3 293 226 3 563 896 3 861 848 4 052 467
Övriga materiella anläggningstillgångar 317 323 465 384 549 354 366 553
Summa materiella anläggningstillgångar 4 098 387 4 475 263 4 802 425 4 802 093
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 4 098 387 4 475 263 4 802 525 4 931 970
Varulager 813 921 802 570 744 238 654 078
Kundfordringar 83 852 57 276 33 538 30 747
Övriga omsättningstillgångar 83 411 130 163 44 348 64 215
Summa operativa omsättningstillgångar 981 184 990 009 822 124 749 040
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 896 244 5 533 677 6 655 566 3 176 197
Övriga externa finansiella tillgångar 20 679 33 370 33 968 25 642
Likvida medel 4 5 3 6
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 916 927 5 567 052 6 689 537 3 201 845
Summa tillgångar 11 996 498 11 032 324 12 314 186 8 882 855

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 230 334 214 914 218 215 208 622
EK-andel av obeskattade reserver 1 712 799 1 655 082 1 612 796 1 624 163
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 943 133 1 869 996 1 831 011 1 832 785

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 857 2 006 1 987 3 375
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 092 771 3 193 529 4 632 775 918 549
Summa finansiella skulder 3 094 628 3 195 535 4 634 762 921 924

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 571 487 529 718 516 664 1 097 824
Leverantörsskulder 5 014 628 4 278 157 4 117 191 3 959 875
Övriga kortfristiga skulder 1 372 622 1 158 918 1 214 558 1 070 449
Summa operativa skulder 6 958 737 5 966 793 5 848 413 6 128 148

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 996 498 11 032 324 12 314 186 8 882 857
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 12.6 12.2 12.4 1.0
Avkastning på eget kapital % 136.3 118.8 123.3 7.5
Soliditet % 16.2 17.0 14.9 20.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 159.3 170.9 253.1 50.3
Kassalikviditet % 2.0 2.0 1.0 2.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 78 829.242 17 701.09 2 131.27 4.38
Omsättning per anställd (tkr) 4 617 4 152 4 153 3 512
Rörelseresultat per anställd (tkr) 581 505 515 36
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 728 671 677 634

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 16
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 16 95 004
Värdeförändring (%) 48.0 2 445 95 004
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 3 720 95 004
Rörelsemarginal (%) 12.6 2 943 95 004
Avkastning på eget kapital (%) 136.3 408 95 004
Soliditet (%) 16.2 11 382 95 004
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 617 1 489 95 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) 581 1 016 95 004
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 728 1 783 95 004
Nettoomsättning (tkr) 20 838 244 5 95 004
Rörelseresultat (tkr) 2 620 598 6 95 004
Antal anställda 4 513 4 95 004
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Volvo Powertrain Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 5 största företaget i länet med avseende på omsättning av 95 004 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Powertrain Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 2 943 högsta nivån på rörelsemarginal av 95 004 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året 4 513 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 388. Företaget är under jämförelseåret den 4 största arbetsgivaren av 95 004 i länet.

Soliditet

Volvo Powertrain Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 16.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 11 382 mest solventa företaget av 95 004 i länet.

Värderating

Volvo Powertrain Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Johan Olausson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Sture Ohlsson (f. 1953) Ledamot, Ordförande
Karin Martina Klaus (f. 1966) Ledamot
Birgit Erica Veszprémi Városy (f. 1967) Extern firmatecknare
Hans Fredrik Warén (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av mekaniska verkstadsprodukter samt annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - -
Avk. eget kapital (%) - - -
Soliditet (%) - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - -
Resultat/anställd (tkr) - - -
Lön/anställd (tkr) - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se