>

Bostadsaktiebolaget Bellman

Org.nr:

556000-0407

Adress:

Bellmansgatan 28

Postnummer:

118 47 Stockholm

Telefon:

Moderbolag:

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BELLMAN 28
Visa allt om Bostadsaktiebolaget Bellman

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -11 -10 -11 -10
Årets resultat (tkr) -11 -10 -11 -10
Summa eget kapital (tkr) 1 416 1 426 1 436 1 447
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.8 -0.7 -0.8 -0.7
Soliditet % 99.2 99.3 99.3 99.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -11 -10 -11 -10
Rörelseresultat -11 -10 -11 -10
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -11 -10 -11 -10
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -11 -10 -11 -10
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -11 -10 -11 -10
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 427 1 436 1 446 1 455
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 427 1 436 1 446 1 455
Summa tillgångar 1 427 1 436 1 446 1 455

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 416 1 426 1 436 1 447
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 416 1 426 1 436 1 447

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 10 10 8
Summa operativa skulder 11 10 10 8

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 427 1 436 1 446 1 455
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.8 -0.7 -0.8 -0.7
Soliditet % 99.2 99.3 99.3 99.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 0.0 0.0 0.0 0.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) 8.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) - - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) -0.8 - 202 506
Soliditet (%) 99.2 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 0 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) -11 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Bellman har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Bellman har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Bellman har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Bellman har under det senaste året en soliditet på 99.2%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Bellman har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för sina delägares räkning besitta och förvalta egendomen nr 2 i kvarteret Småland med adress Bellmansgatan 28 och St Paulsgatan 23 i Stockholm. Bolaget skall upplåta lägen-heter till nyttjande utan begränsning i tiden till innehavare av aktierserier.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se