>

Ericsson Network Technologies AB

Org.nr:

556000-0365

Adress:

Postnummer:

164 83 Stockholm

Telefon:

010-7190000
Visa allt om Ericsson Network Technologies AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -409 18 745 1 995 -78
Årets resultat (tkr) -274 18 865 2 041 2
Summa eget kapital (tkr) 453 923 454 197 435 333 433 291
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.1 4.2 0.0 0.7
Soliditet % 100.0 99.9 100.0 99.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 19 307 2 046 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -409 -562 -51 -78
Rörelseresultat -409 18 745 1 995 -78
Ränteintäkter 0 486 1 2 984
Räntekostnader 0 -5 -1 830 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 55 0 0 0
Finansnetto 55 481 -1 829 2 984
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -354 19 226 166 2 906
Skatt 0 -430 0 0
Årets resultat -354 18 796 166 2 906
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -354 18 796 166 2 906
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 69 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 19 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 13 491 13 491 23 243 23 243
Summa operativa anläggningstillgångar 13 491 13 491 23 243 23 243
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 494 0 155 155
Summa operativa omsättningstillgångar 494 0 155 155
Fordringar på koncern- och intresseföretag 439 938 441 161 411 934 412 876
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 439 938 441 161 411 934 412 876
Summa tillgångar 453 923 454 652 435 332 436 274

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 453 923 454 197 435 333 433 291
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 453 923 454 197 435 333 433 291

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 455 0 2 983
Summa operativa skulder 0 455 0 2 983

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 453 923 454 652 435 333 436 274
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.1 4.2 0.0 0.7
Soliditet % 100.0 99.9 100.0 99.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % - 0.0 - 5.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - 3 846.2 1.09 -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 032
Värdeförändring (%) -4.0 - 12 032
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 12 032
Rörelsemarginal (%) - - 12 032
Avkastning på eget kapital (%) -0.1 - 12 032
Soliditet (%) 100.0 - 12 032
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 032
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 032
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 032
Nettoomsättning (tkr) 0 - 12 032
Rörelseresultat (tkr) -409 - 12 032
Antal anställda 0 - 12 032
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ericsson Network Technologies AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 032 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ericsson Network Technologies AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 032 företag i länet.

Antal anställda

Ericsson Network Technologies AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 032 i länet.

Soliditet

Ericsson Network Technologies AB har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 032 i länet.

Värderating

Ericsson Network Technologies AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Gunnar Mikael Granlund (f. 1958) Ledamot, Verkställande direktör
Karl Jonas Gustav Stringberg (f. 1964) Ledamot, Ordförande
Anneli Åhman (f. 1971) Ledamot
Monika Ann-Marie Ennerfelt (f. 1966) Extern firmatecknare
Ulla Margaretha Söderholm (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja elektrisk ledningstråd och kablar ävensom utöva därmed sammanhängande verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se