>

Ahlmark Lines Aktiebolag

Org.nr:

556000-0241

Adress:

Box 306

Postnummer:

651 07 Karlstad

Telefon:

054-149700
Visa allt om Ahlmark Lines Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 13 12
Nettoomsättning (tkr) 194 962 197 033 195 636 195 963
Rörelseresultat (tkr) -29 415 -4 732 -6 582 -1 704
Årets resultat (tkr) -26 648 -481 -3 297 2 411
Summa eget kapital (tkr) 84 366 114 474 115 436 136 826
Rörelsemarginal % -15.1 -2.4 -3.4 -0.9
Avk. eget kapital % -28.8 -3.3 -2.7 0.2
Soliditet % 70.9 87.0 87.7 89.0
Omsättning/anställd (tkr) 16 247 16 419 15 049 16 330
Resultat/anställd (tkr) -2 451 -394 -506 -142
Lön/anställd (tkr) 925 920 942 823

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 194 962 197 033 195 636 195 963
Arbetskraftskostnad -11 105 -11 042 -12 247 -9 876
Avskrivningar -416 -624 -690 -654
Andra rörelsekostnader -196 143 -192 368 -195 292 -190 045
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -19 062 -329 4 731 2 610
Övriga rörelseintäkter 2 349 2 598 1 845 424
Övriga rörelsekostnader 0 0 -565 -126
Rörelseresultat -29 415 -4 732 -6 582 -1 704
Ränteintäkter 782 838 949 1 960
Räntekostnader 0 -1 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 782 837 948 1 960
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -28 633 -3 895 -5 634 256
Skatt 0 136 2 243 29
Årets resultat -28 633 -3 759 -3 391 285
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -28 633 -3 759 -3 391 285
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 481 94 103
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 136 26 29
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 274 468 963 1 446
Summa immateriella anläggningstillgångar 274 468 963 1 446
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 307 331 372 303
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 307 331 372 303
Andelar i koncern- och intresseföretag 29 727 37 732 40 832 40 782
Summa operativa anläggningstillgångar 30 308 38 531 42 167 42 531
Varulager 3 311 2 640 1 837 2 723
Kundfordringar 11 885 10 030 8 112 11 218
Övriga omsättningstillgångar 5 084 4 716 3 746 3 443
Summa operativa omsättningstillgångar 20 280 17 386 13 695 17 384
Fordringar på koncern- och intresseföretag 66 155 73 422 73 557 93 856
Övriga externa finansiella tillgångar 2 230 2 230 2 230 13
Likvida medel 50 54 28 24
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 68 435 75 706 75 815 93 893
Summa tillgångar 119 023 131 623 131 677 153 808

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 84 348 114 456 114 938 136 234
EK-andel av obeskattade reserver 18 18 498 592
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 84 366 114 474 115 436 136 826

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 280 280 280 280
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 18 627 5 279 5 260 6 463
Summa finansiella skulder 18 907 5 559 5 540 6 743

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 5 141 167
Leverantörsskulder 9 007 5 225 5 530 5 634
Övriga kortfristiga skulder 6 738 6 360 5 030 4 438
Summa operativa skulder 15 750 11 590 10 701 10 239

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 119 023 131 623 131 677 153 808
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -15.1 -2.4 -3.4 -0.9
Avkastning på eget kapital % -28.8 -3.3 -2.7 0.2
Soliditet % 70.9 87.0 87.7 89.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.4 4.9 4.8 4.9
Kassalikviditet % 50.0 88.0 75.0 89.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % - -3 894 -5 633 -
Omsättning per anställd (tkr) 16 247 16 419 15 049 16 330
Rörelseresultat per anställd (tkr) -2 451 -394 -506 -142
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 925 920 942 823

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: 86
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 86 12 568
Värdeförändring (%) -17.0 1 507 12 568
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 273 12 568
Rörelsemarginal (%) -15.1 1 886 12 568
Avkastning på eget kapital (%) -28.8 1 789 12 568
Soliditet (%) 70.9 159 12 568
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 247 22 12 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) -2 451 1 923 12 568
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 925 31 12 568
Nettoomsättning (tkr) 194 962 84 12 568
Rörelseresultat (tkr) -29 415 1 922 12 568
Antal anställda 12 577 12 568
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ahlmark Lines Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 84 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ahlmark Lines Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -15.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 1 886 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 568 företag i länet.

Antal anställda

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 53.5. Företaget är under jämförelseåret den 577 största arbetsgivaren av 12 568 i länet.

Soliditet

Ahlmark Lines Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 29%. Företaget är under jämförelseåret det 159 mest solventa företaget av 12 568 i länet.

Värderating

Ahlmark Lines Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sören Peter Andersson (f. 1962) Ledamot, Verkställande direktör
Anders Håkan Bergenheim (f. 1967) Suppleant, Vice verkställande direktör
Bo Ivar Wärmling (f. 1938) Ledamot, Ordförande
Bengt Dick Ulrich Adolfsson (f. 1965) Huvudansvarig revisor
Johan Fredrik Axel Eklund (f. 1975) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt och'/ eller genom dotterföretag och'/eller intressebolag äga och befrakta fartyg samt driva skeppsrederi-, mäkleri- och speditionsrörelse, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se