>

Sundsvalls Posten Aktiebolag

Org.nr:

556000-0068

Adress:

Postnummer:

851 72 Sundsvall

Telefon:

060-155810

Moderbolag:

Visa allt om Sundsvalls Posten Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 -507 -78 0
Årets resultat (tkr) - -507 -78 -
Summa eget kapital (tkr) 203 203 710 788
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.0 -111.1 -10.4 0.0
Soliditet % 100.0 100.0 100.0 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 -507 -78 0
Rörelseresultat 0 -507 -78 0
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 -507 -78 0
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 0 -507 -78 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 0 -507 -78 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 4 4 19 0
Summa operativa omsättningstillgångar 4 4 19 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 199 199 691 788
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 199 199 691 788
Summa tillgångar 203 203 710 788

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 203 203 710 788
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 203 203 710 788

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa operativa skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 203 203 710 788
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % 0.0 -111.1 -10.4 0.0
Soliditet % 100.0 100.0 100.0 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % - - - -
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västernorrland)

Företagets placering i Västernorrland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 10 675
Värdeförändring (%) 0.0 - 10 675
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 10 675
Rörelsemarginal (%) - - 10 675
Avkastning på eget kapital (%) 0.0 - 10 675
Soliditet (%) 100.0 - 10 675
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 675
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 10 675
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 10 675
Nettoomsättning (tkr) 0 - 10 675
Rörelseresultat (tkr) 0 - 10 675
Antal anställda 0 - 10 675
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sundsvalls Posten Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 675 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sundsvalls Posten Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 675 företag i länet.

Antal anställda

Sundsvalls Posten Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 675 i länet.

Soliditet

Sundsvalls Posten Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 675 i länet.

Värderating

Sundsvalls Posten Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tryckeri och grafisk verksamhet, publikation av kundtidningar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se