>

Aktiebolaget Gense

Org.nr:

556000-0043

Adress:

Box 1115

Postnummer:

631 80 Eskilstuna

Telefon:

016-159000

Moderbolag:

K.A. RASMUSSEN A/S
Visa allt om Aktiebolaget Gense

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 37 45 44 42
Nettoomsättning (tkr) 63 371 66 641 69 518 70 492
Rörelseresultat (tkr) -2 833 -14 843 5 393 2 118
Årets resultat (tkr) 4 124 -6 760 3 717 936
Summa eget kapital (tkr) 34 762 30 638 50 383 46 663
Rörelsemarginal % -4.5 -22.3 7.8 3.0
Avk. eget kapital % -10.6 -37.3 10.1 2.7
Soliditet % 54.5 35.9 52.4 56.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 713 1 481 1 580 1 678
Resultat/anställd (tkr) -77 -330 123 50
Lön/anställd (tkr) 548 475 453 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 63 371 66 641 69 518 70 492
Arbetskraftskostnad -20 276 -21 367 -19 951 -18 830
Avskrivningar -808 -938 -738 -678
Andra rörelsekostnader -32 646 -45 071 -33 959 -34 533
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 673 14 3 785 0
Övriga rörelseintäkter 863 805 1 004 3 084
Övriga rörelsekostnader -15 010 -14 927 -14 266 -17 417
Rörelseresultat -2 833 -14 843 5 393 2 118
Ränteintäkter 26 75 37 69
Räntekostnader -659 -740 -533 -585
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 30 0
Finansnetto -633 -665 -466 -516
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -3 466 -15 508 4 927 1 602
Skatt 0 407 -5 -363
Årets resultat -3 466 -15 101 4 922 1 239
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -3 466 -15 101 4 922 1 239
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 1 441 -5 -303
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 407 -1 -85
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 244 2 085 1 536 1 849
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 22 694 138
Summa materiella anläggningstillgångar 1 244 2 107 2 230 1 987
Andelar i koncern- och intresseföretag 7 445 7 445 7 445 7 445
Summa operativa anläggningstillgångar 8 689 9 552 9 675 9 432
Varulager 32 314 49 670 62 521 53 507
Kundfordringar 9 024 11 693 14 421 13 802
Övriga omsättningstillgångar 689 3 788 3 509 3 114
Summa operativa omsättningstillgångar 42 027 65 151 80 451 70 423
Fordringar på koncern- och intresseföretag 9 941 7 155 3 627 1 074
Övriga externa finansiella tillgångar 25 25 24 30
Likvida medel 3 077 3 562 2 451 1 662
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 043 10 742 6 102 2 766
Summa tillgångar 63 759 85 445 96 228 82 621

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 34 762 30 638 48 942 45 225
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 1 441 1 438
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 34 762 30 638 50 383 46 663

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 5 859 9 926 7 847 9 147
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 15 039 36 155 26 731 17 087
Summa finansiella skulder 20 898 46 081 34 578 26 234

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 12 21 429 427
Leverantörsskulder 3 108 2 453 3 851 3 659
Övriga kortfristiga skulder 4 979 6 252 6 987 5 638
Summa operativa skulder 8 099 8 726 11 267 9 724

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 63 759 85 445 96 228 82 621
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -4.5 -22.3 7.8 3.0
Avkastning på eget kapital % -10.6 -37.3 10.1 2.7
Soliditet % 54.5 35.9 52.4 56.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 60.1 150.4 68.6 56.2
Kassalikviditet % 55.0 42.0 54.0 70.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.04 0.02
Räntetäckningsgrad % -4.26 -19.96 10.24 3.74
Omsättning per anställd (tkr) 1 713 1 481 1 580 1 678
Rörelseresultat per anställd (tkr) -77 -330 123 50
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 548 475 453 448

Rankning i länet (Södermanland)

Företagets placering i Södermanland: 148
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 148 12 535
Värdeförändring (%) 13.0 713 12 535
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 1 380 12 535
Rörelsemarginal (%) -4.5 1 695 12 535
Avkastning på eget kapital (%) -10.6 1 595 12 535
Soliditet (%) 54.5 463 12 535
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 713 726 12 535
Rörelseresultat per anställd (tkr) -77 1 726 12 535
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 548 585 12 535
Nettoomsättning (tkr) 63 371 188 12 535
Rörelseresultat (tkr) -2 833 1 778 12 535
Antal anställda 37 143 12 535
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Gense har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 188 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 535 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Gense har det senaste året en rörelsemarginal på -4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 695 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 535 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Gense har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 143 största arbetsgivaren av 12 535 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Gense har under det senaste året en soliditet på 54.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 463 mest solventa företaget av 12 535 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Gense har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Tom Jacob Nyberg (f. 1979) Extern verkställande direktör
Alf Rounborg Ekström (f. 1980) Revisor
Ove Andreas Mathiasen (f. 1977) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och marknadsföra och bedriva handel med guld-, silver- och andra metallvaror samt glas, presentvaror och hushållsartiklar ävensom äga och förvalta fastigheter, aktiersamt andra värdepapper.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se