>

Societe Generale SA Bankfilial Sverige

Org.nr:

516406-1052

Adress:

Nybrokajen 7, våning 8

Postnummer:

111 48 Stockholm

Telefon:

Visa allt om Societe Generale SA Bankfilial Sverige

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation        
Antal anställda        
Nettoomsättning (tkr)        
Rörelseresultat (tkr)        
Årets resultat (tkr)        
Summa eget kapital (tkr)        
Rörelsemarginal %        
Avk. eget kapital %        
Soliditet %        
Omsättning/anställd (tkr)        
Resultat/anställd (tkr)        
Lön/anställd (tkr)        

Bokslut

Resultaträkning (tkr) N/A N/A N/A N/A
Nettoomsättning        
Arbetskraftskostnad        
Avskrivningar        
Andra rörelsekostnader        
Jämförelsestörande poster operativt        
Resultatandelar i koncernföretag        
Övriga rörelseintäkter        
Övriga rörelsekostnader        
Rörelseresultat        
Ränteintäkter        
Räntekostnader        
Jämförelsestörande poster finansiellt        
Övriga finansiella poster        
Finansnetto        
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader        
Skatt        
Årets resultat        
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat        
Minoritetens andel av årets resultat        

Resultatandel av bokslutsdispositioner        
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner        
Schablonskatt %        
Balansräkning (tkr) N/A N/A N/A N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill        
Övriga immateriella anläggningstillgångar        
Summa immateriella anläggningstillgångar        
Byggnader och mark        
Maskiner och inventarier        
Övriga materiella anläggningstillgångar        
Summa materiella anläggningstillgångar        
Andelar i koncern- och intresseföretag        
Summa operativa anläggningstillgångar        
Varulager        
Kundfordringar        
Övriga omsättningstillgångar        
Summa operativa omsättningstillgångar        
Fordringar på koncern- och intresseföretag        
Övriga externa finansiella tillgångar        
Likvida medel        
Summa finansiella tillgångar och likvida medel        
Summa tillgångar        

 
Eget kapital        
Eget kapital, redovisat        
EK-andel av obeskattade reserver        
Minoritetsintresse        
Summa eget kapital        

 
Finansiella skulder        
Externa finansiella skulder, långfristiga        
Externa finansiella skulder, kortfristiga        
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga        
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga        
Summa finansiella skulder        

 
Operativa skulder        
Långfristiga operativa skulder        
Leverantörsskulder        
Övriga kortfristiga skulder        
Summa operativa skulder        

 
Summa skulder och eget kapital        
Nyckeltal i genomsnitt N/A N/A N/A N/A
Rörelsemarginal %        
Avkastning på eget kapital %        
Soliditet %        
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder %        
Kassalikviditet %        
Likviditetsberedskap %        
Räntetäckningsgrad %        
Omsättning per anställd (tkr)        
Rörelseresultat per anställd (tkr)        
Genomsnittlig lön per anställd (tkr)        

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) - - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) - - 202 506
Rörelsemarginal (%) - - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) - - 202 506
Soliditet (%) - - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat (tkr) - - 202 506
Antal anställda - - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Societe Generale SA Bankfilial Sverige har ökat omsättningen senaste året med %. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Societe Generale SA Bankfilial Sverige har det senaste året en rörelsemarginal på %. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Societe Generale SA Bankfilial Sverige har under det senaste året anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Societe Generale SA Bankfilial Sverige har under det senaste året en soliditet på %. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Societe Generale SA Bankfilial Sverige har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Tom Sture Pedersen (f. 1965) Verkställande direktör, Utlandsbosatt inom EES
Malin Johanna Lüning (f. 1980) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Filialen ska bedriva bankverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se