>

Holmen Holding AB

Org.nr:

516406-0062

Adress:

Box 5407

Postnummer:

114 84 Stockholm

Telefon:

Visa allt om Holmen Holding AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12  
Antal anställda 0 0 0  
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0  
Rörelseresultat (tkr) 0 -17 2 686  
Årets resultat (tkr) - 0 0  
Summa eget kapital (tkr) 127 127 45 077  
Rörelsemarginal % - - -  
Avk. eget kapital % 0.0 -0.1 -  
Soliditet % 100.0 100.0 99.9  
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a  
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a  
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a  

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Nettoomsättning 0 0 0  
Arbetskraftskostnad 0 0 0  
Avskrivningar 0 0 0  
Andra rörelsekostnader 0 0 9 371  
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0  
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0  
Övriga rörelseintäkter 0 0 1  
Övriga rörelsekostnader 0 -17 -6 686  
Rörelseresultat 0 -17 2 686  
Ränteintäkter 0 0 0  
Räntekostnader 0 0 0  
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0  
Övriga finansiella poster 0 0 -2  
Finansnetto 0 0 -2  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 -17 2 684  
Skatt 0 0 -591  
Årets resultat 0 -17 2 093  
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 0 -17 2 093  
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0  

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -2 094  
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -591  
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0  
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0  
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0  
Byggnader och mark 0 0 0  
Maskiner och inventarier 0 0 0  
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0  
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0  
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0  
Varulager 0 0 0  
Kundfordringar 0 0 0  
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0  
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 0  
Fordringar på koncern- och intresseföretag 127 127 45 141  
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0  
Likvida medel 0 0 0  
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 127 127 45 141  
Summa tillgångar 127 127 45 141  

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 
 
Eget kapital, redovisat 127 127 45 077  
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0  
Minoritetsintresse 0 0 0  
Summa eget kapital 127 127 45 077  

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 
 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0  
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0  
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0  
Summa finansiella skulder 0 0 0  

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 
 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0  
Leverantörsskulder 0 0 0  
Övriga kortfristiga skulder 0 0 64  
Summa operativa skulder 0 0 64  

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 127 127 45 141  
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 N/A
Rörelsemarginal % - - -  
Avkastning på eget kapital % 0.0 -0.1 -  
Soliditet % 100.0 100.0 99.9  
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0  
Kassalikviditet % - - 0.0  
Likviditetsberedskap % - - -  
Räntetäckningsgrad % - - -  
Omsättning per anställd (tkr) - - -  
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a  
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - -  

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 202 506
Värdeförändring (%) -10.0 - 202 506
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 202 506
Rörelsemarginal (%) - - 202 506
Avkastning på eget kapital (%) 0.0 - 202 506
Soliditet (%) 100.0 - 202 506
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 202 506
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 202 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 202 506
Nettoomsättning (tkr) 0 - 202 506
Rörelseresultat (tkr) 0 - 202 506
Antal anställda 0 - 202 506
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Holmen Holding AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 202 506 företag i länet.

Rörelsemarginal

Holmen Holding AB har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 202 506 företag i länet.

Antal anställda

Holmen Holding AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 202 506 i länet.

Soliditet

Holmen Holding AB har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 202 506 i länet.

Värderating

Holmen Holding AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att indirekt eller direkt äga aktier och andelar i bolag som driver skogsbruk, eller tillverkar och säljer trävaror, massa, papper och produkter därav kemiska produkter ävensom att driva annan därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se