Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag

Org.nr:

556790-6465

Adress:

Box 100

Postnummer:

796 22 Älvdalen

Telefon:

0251-31300
Antal sökningar:

212

Placering i länet:
79
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 40 40 40 21
Nettoomsättning (tkr) 59 626 55 842 54 036 31 094
Rörelseresultat (tkr) 3 352 4 226 2 038 1 365
Årets resultat (tkr) 1 536 2 019 -66 -97
Summa eget kapital (tkr) 68 609 67 073 65 054 65 120
Rörelsemarginal % 5.6 7.6 3.8 4.4
Avk. eget kapital % 2.3 3.1 -0.1 -0.3
Soliditet % 34.6 34.5 33.9 34.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 491 1 396 1 351 1 481
Resultat/anställd (tkr) 84 106 51 65
Lön/anställd (tkr) 489 483 487 493

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 59 626 55 842 54 036 31 094
Arbetskraftskostnad -19 557 -19 321 -19 474 -10 361
Avskrivningar -5 909 -5 694 -6 042 -3 140
Andra rörelsekostnader -914 -857 -921 63
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 940 661 720 277
Övriga rörelsekostnader -30 834 -26 405 -26 281 -16 568
Rörelseresultat 3 352 4 226 2 038 1 365
Ränteintäkter 10 15 7 24
Räntekostnader -1 391 -1 678 -2 124 -1 508
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 381 -1 663 -2 117 -1 484
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 971 2 563 -79 -119
Skatt -435 -543 12 22
Årets resultat 1 536 2 020 -67 -97
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 536 2 020 -67 -97
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 172 763 177 852 175 955 176 171
Maskiner och inventarier 1 186 1 088 1 334 1 574
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 534 0 0 250
Summa materiella anläggningstillgångar 180 483 178 940 177 289 177 995
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 180 483 178 940 177 289 177 995
Varulager 116 123 88 114
Kundfordringar 2 153 0 0
Övriga omsättningstillgångar 1 389 2 768 1 662 1 550
Summa operativa omsättningstillgångar 1 507 3 044 1 750 1 664
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 884 9 740 9 496 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 646 2 636 3 182 3 333
Likvida medel 1 6 14 8 791
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 531 12 382 12 692 12 124
Summa tillgångar 198 521 194 366 191 731 191 783

Eget kapitalEget kapital, redovisat 68 609 67 073 65 054 65 120
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 68 609 67 073 65 054 65 120

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 106 300 106 500 109 950 110 069
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 6 913 6 913 6 913 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 832 4 279 967 7 745
Summa finansiella skulder 116 045 117 692 117 830 117 814

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 126 3 561 1 749 2 687
Övriga kortfristiga skulder 7 740 6 041 7 098 6 161
Summa operativa skulder 13 866 9 602 8 847 8 848

Summa skulder och eget kapital 198 520 194 367 191 731 191 782
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.6 7.6 3.8 4.4
Avkastning på eget kapital % 2.3 3.1 -0.1 -0.3
Soliditet % 34.6 34.5 33.9 34.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 169.1 175.5 181.1 180.9
Kassalikviditet % 8.0 21.0 17.0 62.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.28
Räntetäckningsgrad % 2.42 2.53 0.96 0.92
Omsättning per anställd (tkr) 1 491 1 396 1 351 1 481
Rörelseresultat per anställd (tkr) 84 106 51 65
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489 483 487 493

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 79
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 79 12 908
Värdeförändring (%) -1.0 1 186 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 811 12 908
Rörelsemarginal (%) 5.6 885 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 2.3 1 512 12 908
Soliditet (%) 34.6 1 096 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 491 915 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 84 913 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489 210 12 908
Nettoomsättning (tkr) 59 626 239 12 908
Rörelseresultat (tkr) 3 352 267 12 908
Antal anställda 40 156 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 239 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 885 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 156 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 096 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Älvdalens kommuns räkning, såsom ensam ägare av bolaget genom bolaget Norra Dalarna Fastighets- och Infrastrukturbolag AB, köpa, sälja, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder.Bolaget ska också på uppdrag av Norra dalarnas Lokaler AB sköta fastighetsskötsel för de fastigheter och lolkaler som ägs av Norra Dalarnsas Lokaler AB. Bolaget är skyldig att utföra deuppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'i ägarens ställe. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighetoch lokaliseringsprincip på affärsmässiga grunder främja bostadsförsörjningen i kommunen till gagn för Älvdalens kommun, och dess invånare.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 212

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag

Org.nr: 556790-6465

Adress:

Box 100

Postnummer:

796 22 Älvdalen

Telefon:

0251-31300

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 40
Nettooms (tkr) 59 626
Rörelseresultat (tkr) 3 352
Årets resultat (tkr) 1 536
Summa eget kapital (tkr) 68 609
Rörelsemarginal % 5.6
Avk. eget kapital % 2.3
Soliditet % 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 491
Resultat/anställd (tkr) 84
Lön/anställd (tkr) 489

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 59 626
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -5 909
Andra rörelsekostnader -914
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 940
Övriga rörelsekostnader -30 834
Rörelseresultat 3 352
Ränteintäkter 10
Räntekostnader -1 391
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 381
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 971
Skatt -435
Årets resultat 1 536
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 536
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 172 763
Maskiner och inventarier 1 186
Övr. materiella anläggningstillg. 6 534
Sum. mater. anlägg.tillg. 180 483
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 180 483
Varulager 116
Kundfordringar 2
Övriga omsättningstillgångar 1 389
Sum. operativa oms.tillg. 1 507
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 13 884
Övriga externa finansiella tillgångar 2 646
Likvida medel 1
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 16 531
Summa tillgångar 198 521


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 68 609
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 68 609


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 106 300
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 6 913
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 832
Summa finansiella skulder 116 045


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 6 126
Övriga kortfristiga skulder 7 740
Summa operativa skulder 13 866


Summa skulder och eget kapital 198 520
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.6
Avkastning på eget kapital % 2.3
Soliditet % 34.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 169.1
Kassalikviditet % 8.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2.42
Omsättning per anställd (tkr) 1 491
Rörelseresultat per anställd (tkr) 84
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 79
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 79
Värdeförändring (%) 1 186
Tillväxt i omsättning (%) 811
Rörelsemarginal (%) 885
Avkastning på eget kapital (%) 1 512
Soliditet (%) 1 096
Nettoomsättning per anställd (tkr) 915
Rörelseresultat per anställd (tkr) 913
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 210
Nettoomsättning (tkr) 239
Rörelseresultat (tkr) 267
Antal anställda 156

Analys

Omsättning

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 239 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 885 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 40 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 156 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 096 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Norra Dalarnas Fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Älvdalens kommuns räkning, såsom ensam ägare av bolaget genom bolaget Norra Dalarna Fastighets- och Infrastrukturbolag AB, köpa, sälja, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder.Bolaget ska också på uppdrag av Norra dalarnas Lokaler AB sköta fastighetsskötsel för de fastigheter och lolkaler som ägs av Norra Dalarnsas Lokaler AB. Bolaget är skyldig att utföra deuppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'i ägarens ställe. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighetoch lokaliseringsprincip på affärsmässiga grunder främja bostadsförsörjningen i kommunen till gagn för Älvdalens kommun, och dess invånare.