HEM1 Sydost AB

Org.nr:

556787-6841

Adress:

Tyska Bryggaregården

Postnummer:

371 70 Karlskrona

Telefon:

0455-10138
Antal sökningar:

72

Placering i länet:
98
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 18 18 15 11
Nettoomsättning (tkr) 72 684 73 087 48 527 39 643
Rörelseresultat (tkr) 6 199 6 090 2 795 1 609
Årets resultat (tkr) 3 741 3 895 280 949
Summa eget kapital (tkr) 9 215 8 409 5 657 5 265
Rörelsemarginal % 8.5 8.3 5.8 4.1
Avk. eget kapital % 54.6 67.6 52.3 31.7
Soliditet % 37.3 25.3 30.4 41.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 038 4 060 3 235 3 604
Resultat/anställd (tkr) 344 338 186 146
Lön/anställd (tkr) 0 0 460 486

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 72 684 73 087 48 527 39 643
Arbetskraftskostnad 0 0 -6 893 -5 344
Avskrivningar -47 -47 -42 -81
Andra rörelsekostnader -9 808 -10 029 -242 -101
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 104 0 208 226
Övriga rörelsekostnader -56 734 -56 921 -38 763 -32 734
Rörelseresultat 6 199 6 090 2 795 1 609
Ränteintäkter 0 20 192 366
Räntekostnader -5 -6 -5 -118
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 14 187 248
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 194 6 104 2 982 1 857
Skatt -1 387 -1 352 -127 -376
Årets resultat 4 807 4 752 2 855 1 481
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 807 4 752 2 855 1 481
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 065 -856 -112 -333
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -301 -242 -32 -94
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 46 93 140 143
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 93 140 143
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 46 93 140 143
Varulager 2 232 3 087 2 140 1 428
Kundfordringar 9 681 266 1 041 2 200
Övriga omsättningstillgångar 1 154 755 649 183
Summa operativa omsättningstillgångar 13 067 4 108 3 830 3 811
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 927 23 2 000 4 271
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 6 640 29 046 12 648 4 589
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 567 29 069 14 648 8 860
Summa tillgångar 24 680 33 270 18 618 12 814

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 954 6 213 4 317 4 037
EK-andel av obeskattade reserver 3 261 2 196 1 340 1 228
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 215 8 409 5 657 5 265

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 40 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 40 60

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 905 1 858 1 209 1 002
Leverantörsskulder 4 472 2 502 3 316 1 924
Övriga kortfristiga skulder 9 088 20 501 8 395 4 563
Summa operativa skulder 15 465 24 861 12 920 7 489

Summa skulder och eget kapital 24 680 33 270 18 617 12 814
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.5 8.3 5.8 4.1
Avkastning på eget kapital % 54.6 67.6 52.3 31.7
Soliditet % 37.3 25.3 30.4 41.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.7 1.1
Kassalikviditet % 129.0 131.0 122.0 106.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.4 0.26 0.12
Räntetäckningsgrad % 1 239.8 1 018.33 597.4 16.74
Omsättning per anställd (tkr) 4 038 4 060 3 235 3 604
Rörelseresultat per anställd (tkr) 344 338 186 146
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 460 486

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 98
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 98 5 582
Värdeförändring (%) 13.0 338 5 582
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 590 5 582
Rörelsemarginal (%) 8.5 283 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 54.6 157 5 582
Soliditet (%) 37.3 443 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 038 72 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 344 82 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 672 5 582
Nettoomsättning (tkr) 72 684 80 5 582
Rörelseresultat (tkr) 6 199 66 5 582
Antal anställda 18 172 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

HEM1 Sydost AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 80 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

HEM1 Sydost AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 283 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

HEM1 Sydost AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 172 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

HEM1 Sydost AB har under det senaste året en soliditet på 37.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 443 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

HEM1 Sydost AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggnads- branschen jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 72

HEM1 Sydost AB

Org.nr: 556787-6841

Adress:

Tyska Bryggaregården

Postnummer:

371 70 Karlskrona

Telefon:

0455-10138

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 18
Nettooms (tkr) 72 684
Rörelseresultat (tkr) 6 199
Årets resultat (tkr) 4 807
Summa eget kapital (tkr) 9 215
Rörelsemarginal % 8.5
Avk. eget kapital % 54.6
Soliditet % 37.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 038
Resultat/anställd (tkr) 344
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 72 684
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -47
Andra rörelsekostnader -9 808
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 104
Övriga rörelsekostnader -56 734
Rörelseresultat 6 199
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -5
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 194
Skatt -1 387
Årets resultat 4 807
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 807
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 065
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -301
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 46
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 46
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 46
Varulager 2 232
Kundfordringar 9 681
Övriga omsättningstillgångar 1 154
Sum. operativa oms.tillg. 13 067
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 4 927
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 6 640
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 11 567
Summa tillgångar 24 680


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 954
EK-andel av obeskattade reserver 3 261
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 215


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 905
Leverantörsskulder 4 472
Övriga kortfristiga skulder 9 088
Summa operativa skulder 15 465


Summa skulder och eget kapital 24 680
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 8.5
Avkastning på eget kapital % 54.6
Soliditet % 37.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 129.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 1 239.8
Omsättning per anställd (tkr) 4 038
Rörelseresultat per anställd (tkr) 344
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 98
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 98
Värdeförändring (%) 338
Tillväxt i omsättning (%) 590
Rörelsemarginal (%) 283
Avkastning på eget kapital (%) 157
Soliditet (%) 443
Nettoomsättning per anställd (tkr) 72
Rörelseresultat per anställd (tkr) 82
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 672
Nettoomsättning (tkr) 80
Rörelseresultat (tkr) 66
Antal anställda 172

Analys

Omsättning

HEM1 Sydost AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 80 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

HEM1 Sydost AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 283 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

HEM1 Sydost AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 172 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

HEM1 Sydost AB har under det senaste året en soliditet på 37.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 443 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

HEM1 Sydost AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggnads- branschen jämte därmed förenlig verksamhet.