Nordgrens Trä & Lastpall AB

Org.nr:

556760-1959

Adress:

Karavanvägen 19

Postnummer:

294 75 Sölvesborg

Telefon:

0456-51501
Antal sökningar:

189

Placering i länet:
48
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 19 19 18 18
Nettoomsättning (tkr) 62 490 61 361 60 913 56 791
Rörelseresultat (tkr) 5 213 4 950 5 255 4 238
Årets resultat (tkr) 3 089 2 864 3 046 2 409
Summa eget kapital (tkr) 20 085 19 764 15 940 11 873
Rörelsemarginal % 8.3 8.1 8.6 7.5
Avk. eget kapital % 20.7 21.4 29.2 31.4
Soliditet % 73.3 74.7 70.4 59.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 289 3 230 3 384 3 155
Resultat/anställd (tkr) 274 261 292 235
Lön/anställd (tkr) 0 444 401 440

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 62 490 61 361 60 913 56 791
Arbetskraftskostnad 0 -8 443 -7 225 -7 925
Avskrivningar -447 -409 -406 -332
Andra rörelsekostnader -53 420 -44 010 -44 102 -40 734
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 0 37 73
Övriga rörelsekostnader -3 513 -3 549 -3 962 -3 635
Rörelseresultat 5 213 4 950 5 255 4 238
Ränteintäkter 74 1 3 16
Räntekostnader 0 -44 -38 -113
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 74 -43 -35 -97
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 287 4 907 5 220 4 141
Skatt -1 165 -1 085 -1 153 -918
Årets resultat 4 122 3 822 4 067 3 223
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 122 3 822 4 067 3 223
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 033 -959 -1 021 -814
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -291 -271 -288 -229
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 204 1 241 853 739
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 204 1 241 853 739
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 204 1 241 853 739
Varulager 5 230 5 706 4 852 5 540
Kundfordringar 11 818 11 048 10 723 11 406
Övriga omsättningstillgångar 254 230 333 288
Summa operativa omsättningstillgångar 17 302 16 984 15 908 17 234
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 916 3 649 701 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 970 4 566 5 194 2 061
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 886 8 215 5 895 2 061
Summa tillgångar 27 392 26 440 22 656 20 034

Eget kapitalEget kapital, redovisat 14 531 15 242 12 378 9 332
EK-andel av obeskattade reserver 5 554 4 522 3 562 2 541
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 085 19 764 15 940 11 873

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 2 351
Summa finansiella skulder 0 0 0 2 351

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 567 1 275 1 005 717
Leverantörsskulder 4 005 3 975 4 316 3 363
Övriga kortfristiga skulder 1 733 1 426 1 395 1 730
Summa operativa skulder 7 305 6 676 6 716 5 810

Summa skulder och eget kapital 27 390 26 440 22 656 20 034
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 8.3 8.1 8.6 7.5
Avkastning på eget kapital % 20.7 21.4 29.2 31.4
Soliditet % 73.3 74.7 70.4 59.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 19.8
Kassalikviditet % 297.0 293.0 285.0 185.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.07 0.09 0.04
Räntetäckningsgrad % - 112.52 138.37 37.65
Omsättning per anställd (tkr) 3 289 3 230 3 384 3 155
Rörelseresultat per anställd (tkr) 274 261 292 235
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 444 401 440

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 48
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 48 5 582
Värdeförändring (%) -5.0 576 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 493 5 582
Rörelsemarginal (%) 8.3 291 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 20.7 429 5 582
Soliditet (%) 73.3 77 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 289 116 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 274 127 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 640 5 582
Nettoomsättning (tkr) 62 490 92 5 582
Rörelseresultat (tkr) 5 213 81 5 582
Antal anställda 19 160 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordgrens Trä & Lastpall AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 92 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordgrens Trä & Lastpall AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 291 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Nordgrens Trä & Lastpall AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 19.5. Företaget är under jämförelseåret den 160 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Nordgrens Trä & Lastpall AB har under det senaste året en soliditet på 73.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 77 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Nordgrens Trä & Lastpall AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av lastpallar, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 189

Nordgrens Trä & Lastpall AB

Org.nr: 556760-1959

Adress:

Karavanvägen 19

Postnummer:

294 75 Sölvesborg

Telefon:

0456-51501

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 19
Nettooms (tkr) 62 490
Rörelseresultat (tkr) 5 213
Årets resultat (tkr) 4 122
Summa eget kapital (tkr) 20 085
Rörelsemarginal % 8.3
Avk. eget kapital % 20.7
Soliditet % 73.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 289
Resultat/anställd (tkr) 274
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 62 490
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -447
Andra rörelsekostnader -53 420
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 103
Övriga rörelsekostnader -3 513
Rörelseresultat 5 213
Ränteintäkter 74
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 74
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 287
Skatt -1 165
Årets resultat 4 122
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 122
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 033
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -291
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 204
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 204
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 204
Varulager 5 230
Kundfordringar 11 818
Övriga omsättningstillgångar 254
Sum. operativa oms.tillg. 17 302
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 916
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 970
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 886
Summa tillgångar 27 392


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 14 531
EK-andel av obeskattade reserver 5 554
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 20 085


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 567
Leverantörsskulder 4 005
Övriga kortfristiga skulder 1 733
Summa operativa skulder 7 305


Summa skulder och eget kapital 27 390
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 8.3
Avkastning på eget kapital % 20.7
Soliditet % 73.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 297.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 3 289
Rörelseresultat per anställd (tkr) 274
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 48
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 48
Värdeförändring (%) 576
Tillväxt i omsättning (%) 493
Rörelsemarginal (%) 291
Avkastning på eget kapital (%) 429
Soliditet (%) 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) 116
Rörelseresultat per anställd (tkr) 127
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 640
Nettoomsättning (tkr) 92
Rörelseresultat (tkr) 81
Antal anställda 160

Analys

Omsättning

Nordgrens Trä & Lastpall AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 92 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordgrens Trä & Lastpall AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 291 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Nordgrens Trä & Lastpall AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 19.5. Företaget är under jämförelseåret den 160 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Nordgrens Trä & Lastpall AB har under det senaste året en soliditet på 73.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 77 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Nordgrens Trä & Lastpall AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av lastpallar, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.