Lyko Online AB

Org.nr:

556740-9502

Adress:

Kyrkbyvägen 1

Postnummer:

780 50 Vansbro

Telefon:

0281-20722
Antal sökningar:

266

Placering i länet:
47
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 87 70 95 79
Nettoomsättning (tkr) 558 327 437 568 298 715 191 462
Rörelseresultat (tkr) 24 951 17 871 10 883 3 871
Årets resultat (tkr) 15 597 1 579 4 999 1 317
Summa eget kapital (tkr) 38 720 21 131 19 218 11 024
Rörelsemarginal % 4.5 4.1 3.6 2.0
Avk. eget kapital % 77.6 79.4 54.2 30.4
Soliditet % 19.8 15.9 19.5 17.5
Omsättning/anställd (tkr) 6 418 6 251 3 144 2 424
Resultat/anställd (tkr) 287 255 115 49
Lön/anställd (tkr) 574 551 328 306

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 558 327 437 568 298 715 191 462
Arbetskraftskostnad -49 962 -38 535 -31 138 -24 209
Avskrivningar -7 971 -4 427 -2 414 -1 555
Andra rörelsekostnader -371 601 -289 858 -178 415 -103 971
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 586 3 183 3 427 1 918
Övriga rörelsekostnader -116 428 -90 060 -79 292 -59 774
Rörelseresultat 24 951 17 871 10 883 3 871
Ränteintäkter 4 890 1 1 1
Räntekostnader -1 536 -266 -321 -448
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 354 -265 -320 -447
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 28 305 17 606 10 563 3 424
Skatt -5 080 -1 592 -2 370 -752
Årets resultat 23 225 16 014 8 193 2 672
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 23 225 16 014 8 193 2 672
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 993 -2 833 -3 195 -1 354
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -562 -799 -901 -382
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 31 422 19 775 11 163 7 987
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 422 19 775 11 163 7 987
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 3 195 3 752 3 529 1 310
Övriga materiella anläggningstillgångar 544 485 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 739 4 237 3 529 1 310
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 35 161 24 012 14 692 9 297
Varulager 95 560 80 015 58 215 44 613
Kundfordringar 388 27 9 48
Övriga omsättningstillgångar 12 811 7 904 6 437 8 879
Summa operativa omsättningstillgångar 108 759 87 946 64 661 53 540
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 805 19 106 19 055 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 625 1 776 108 146
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 51 430 20 882 19 163 146
Summa tillgångar 195 350 132 840 98 516 62 983

Eget kapitalEget kapital, redovisat 27 161 11 564 12 485 7 486
EK-andel av obeskattade reserver 11 559 9 567 6 733 3 538
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 38 720 21 131 19 218 11 024

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 750 1 750 2 750
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 1 000 4 834 11 035
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 53 229 16 867 152 3 030
Summa finansiella skulder 53 229 18 617 6 736 16 815

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 260 2 698 1 899 1 021
Leverantörsskulder 76 358 71 046 56 774 25 052
Övriga kortfristiga skulder 23 783 19 349 13 890 9 070
Summa operativa skulder 103 401 93 093 72 563 35 143

Summa skulder och eget kapital 195 350 132 841 98 517 62 982
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.5 4.1 3.6 2.0
Avkastning på eget kapital % 77.6 79.4 54.2 30.4
Soliditet % 19.8 15.9 19.5 17.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 137.5 88.1 35.1 152.5
Kassalikviditet % 9.0 9.0 9.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 19.43 67.19 33.91 8.64
Omsättning per anställd (tkr) 6 418 6 251 3 144 2 424
Rörelseresultat per anställd (tkr) 287 255 115 49
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 551 328 306

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 47
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 47 12 908
Värdeförändring (%) 71.0 207 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 220 12 908
Rörelsemarginal (%) 4.5 1 028 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 77.6 139 12 908
Soliditet (%) 19.8 1 528 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 418 67 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 287 260 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 135 12 908
Nettoomsättning (tkr) 558 327 25 12 908
Rörelseresultat (tkr) 24 951 49 12 908
Antal anställda 87 59 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lyko Online AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 25 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lyko Online AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 028 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Lyko Online AB har under det senaste året 87 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 59 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Lyko Online AB har under det senaste året en soliditet på 19.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 528 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Lyko Online AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva e-handel av frisörprodukter, grossist- verksamhet mot frisörer, frisörsalongsarbete samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 266

Lyko Online AB

Org.nr: 556740-9502

Adress:

Kyrkbyvägen 1

Postnummer:

780 50 Vansbro

Telefon:

0281-20722

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 87
Nettooms (tkr) 558 327
Rörelseresultat (tkr) 24 951
Årets resultat (tkr) 23 225
Summa eget kapital (tkr) 38 720
Rörelsemarginal % 4.5
Avk. eget kapital % 77.6
Soliditet % 19.8
Omsättning/anställd (tkr) 6 418
Resultat/anställd (tkr) 287
Lön/anställd (tkr) 574

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 558 327
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -7 971
Andra rörelsekostnader -371 601
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 12 586
Övriga rörelsekostnader -116 428
Rörelseresultat 24 951
Ränteintäkter 4 890
Räntekostnader -1 536
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 3 354
Res. efter finans. intkt. och kostn. 28 305
Skatt -5 080
Årets resultat 23 225
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 23 225
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 993
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -562
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 31 422
Sum. immater. anlägg.tillg. 31 422
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 3 195
Övr. materiella anläggningstillg. 544
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 739
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 35 161
Varulager 95 560
Kundfordringar 388
Övriga omsättningstillgångar 12 811
Sum. operativa oms.tillg. 108 759
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 50 805
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 625
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 51 430
Summa tillgångar 195 350


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 27 161
EK-andel av obeskattade reserver 11 559
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 38 720


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 53 229
Summa finansiella skulder 53 229


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 260
Leverantörsskulder 76 358
Övriga kortfristiga skulder 23 783
Summa operativa skulder 103 401


Summa skulder och eget kapital 195 350
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 4.5
Avkastning på eget kapital % 77.6
Soliditet % 19.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 137.5
Kassalikviditet % 9.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 19.43
Omsättning per anställd (tkr) 6 418
Rörelseresultat per anställd (tkr) 287
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 47
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 47
Värdeförändring (%) 207
Tillväxt i omsättning (%) 220
Rörelsemarginal (%) 1 028
Avkastning på eget kapital (%) 139
Soliditet (%) 1 528
Nettoomsättning per anställd (tkr) 67
Rörelseresultat per anställd (tkr) 260
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 135
Nettoomsättning (tkr) 25
Rörelseresultat (tkr) 49
Antal anställda 59

Analys

Omsättning

Lyko Online AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 25 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lyko Online AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 028 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Lyko Online AB har under det senaste året 87 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 59 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Lyko Online AB har under det senaste året en soliditet på 19.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 528 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Lyko Online AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva e-handel av frisörprodukter, grossist- verksamhet mot frisörer, frisörsalongsarbete samt därmed förenlig verksamhet.