Syd Communication & Security AB

Org.nr:

556725-2837

Adress:

Stillmans väg 11-0

Postnummer:

374 93 Karlshamn

Telefon:

0454-50110
Antal sökningar:

97

Placering i länet:
55
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 27 27 22 18
Nettoomsättning (tkr) 52 084 38 661 24 174 19 596
Rörelseresultat (tkr) 7 278 3 901 1 964 1 989
Årets resultat (tkr) 5 364 3 177 1 576 1 169
Summa eget kapital (tkr) 13 360 8 478 6 248 5 134
Rörelsemarginal % 14.0 10.1 8.1 10.2
Avk. eget kapital % 52.1 41.2 26.6 33.4
Soliditet % 64.0 60.8 59.5 53.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 929 1 432 1 099 1 089
Resultat/anställd (tkr) 270 144 89 111
Lön/anställd (tkr) 0 408 431 460

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 52 084 38 661 24 174 19 596
Arbetskraftskostnad 0 -11 011 -9 473 -8 284
Avskrivningar -483 -457 -453 -414
Andra rörelsekostnader -40 588 -20 304 -9 471 -6 336
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 189 348 185 91
Övriga rörelsekostnader -3 924 -3 336 -2 998 -2 664
Rörelseresultat 7 278 3 901 1 964 1 989
Ränteintäkter 27 4 9 12
Räntekostnader -5 -14 -25 -50
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 22 -10 -16 -38
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 300 3 891 1 948 1 951
Skatt -1 617 -861 -434 -437
Årets resultat 5 683 3 030 1 514 1 514
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 683 3 030 1 514 1 514
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -318 147 62 -345
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -90 41 17 -97
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 551 2 489 2 497 2 308
Maskiner och inventarier 1 099 820 1 019 1 134
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 650 3 309 3 516 3 442
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 650 3 309 3 516 3 442
Varulager 196 53 143 199
Kundfordringar 5 473 2 315 2 659 2 885
Övriga omsättningstillgångar 2 653 787 379 523
Summa operativa omsättningstillgångar 8 322 3 155 3 181 3 607
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 8 914 7 486 3 805 2 555
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 914 7 486 3 805 2 555
Summa tillgångar 20 886 13 950 10 502 9 604

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 654 7 090 4 714 3 538
EK-andel av obeskattade reserver 1 706 1 388 1 534 1 596
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 360 8 478 6 248 5 134

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 808 892
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 84 84
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 892 976

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 481 391 433 450
Leverantörsskulder 3 477 1 355 809 1 231
Övriga kortfristiga skulder 3 568 3 725 2 120 1 814
Summa operativa skulder 7 526 5 471 3 362 3 495

Summa skulder och eget kapital 20 886 13 949 10 502 9 605
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 14.0 10.1 8.1 10.2
Avkastning på eget kapital % 52.1 41.2 26.6 33.4
Soliditet % 64.0 60.8 59.5 53.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 14.3 19.0
Kassalikviditet % 242.0 208.0 227.0 191.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.19 0.16 0.13
Räntetäckningsgrad % 1 461 278.93 78.92 40.02
Omsättning per anställd (tkr) 1 929 1 432 1 099 1 089
Rörelseresultat per anställd (tkr) 270 144 89 111
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 408 431 460

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 55
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 55 5 582
Värdeförändring (%) 64.0 125 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 74 5 582
Rörelsemarginal (%) 14.0 142 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 52.1 169 5 582
Soliditet (%) 64.0 131 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 929 267 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 270 131 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 599 5 582
Nettoomsättning (tkr) 52 084 111 5 582
Rörelseresultat (tkr) 7 278 55 5 582
Antal anställda 27 109 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Syd Communication & Security AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 111 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Syd Communication & Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 142 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Syd Communication & Security AB har under det senaste året 27 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 109 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Syd Communication & Security AB har under det senaste året en soliditet på 64.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 131 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Syd Communication & Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsulting inom telekommunikation- och säkerhetssystem samt därtill hörande drift- och underhållstjänster liksom personaluthyrning samt idka förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 97

Syd Communication & Security AB

Org.nr: 556725-2837

Adress:

Stillmans väg 11-0

Postnummer:

374 93 Karlshamn

Telefon:

0454-50110

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 27
Nettooms (tkr) 52 084
Rörelseresultat (tkr) 7 278
Årets resultat (tkr) 5 683
Summa eget kapital (tkr) 13 360
Rörelsemarginal % 14.0
Avk. eget kapital % 52.1
Soliditet % 64.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 929
Resultat/anställd (tkr) 270
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 52 084
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -483
Andra rörelsekostnader -40 588
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 189
Övriga rörelsekostnader -3 924
Rörelseresultat 7 278
Ränteintäkter 27
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 22
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 300
Skatt -1 617
Årets resultat 5 683
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 683
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -318
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -90
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 551
Maskiner och inventarier 1 099
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 650
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 650
Varulager 196
Kundfordringar 5 473
Övriga omsättningstillgångar 2 653
Sum. operativa oms.tillg. 8 322
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 8 914
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 914
Summa tillgångar 20 886


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 654
EK-andel av obeskattade reserver 1 706
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 13 360


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 481
Leverantörsskulder 3 477
Övriga kortfristiga skulder 3 568
Summa operativa skulder 7 526


Summa skulder och eget kapital 20 886
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 14.0
Avkastning på eget kapital % 52.1
Soliditet % 64.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 242.0
Likviditetsberedskap % 0.17
Räntetäckningsgrad % 1 461
Omsättning per anställd (tkr) 1 929
Rörelseresultat per anställd (tkr) 270
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 55
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 55
Värdeförändring (%) 125
Tillväxt i omsättning (%) 74
Rörelsemarginal (%) 142
Avkastning på eget kapital (%) 169
Soliditet (%) 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) 267
Rörelseresultat per anställd (tkr) 131
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 599
Nettoomsättning (tkr) 111
Rörelseresultat (tkr) 55
Antal anställda 109

Analys

Omsättning

Syd Communication & Security AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 111 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Syd Communication & Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 142 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Syd Communication & Security AB har under det senaste året 27 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 109 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Syd Communication & Security AB har under det senaste året en soliditet på 64.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 131 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Syd Communication & Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsulting inom telekommunikation- och säkerhetssystem samt därtill hörande drift- och underhållstjänster liksom personaluthyrning samt idka förenlig verksamhet.