Vagnsteknik i Karlshamn AB

Org.nr:

556682-1343

Adress:

Munkahus industriområde

Postnummer:

374 31 Karlshamn

Telefon:

0454-84168

Ordförande:

Antal sökningar:

227

Placering i länet:
64
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 7 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 45 874 40 540 29 334 23 554
Rörelseresultat (tkr) 11 336 9 533 7 240 7 324
Årets resultat (tkr) 21 263 284 4 672
Summa eget kapital (tkr) 14 221 14 030 14 005 18 480
Rörelsemarginal % 24.7 23.5 24.7 31.1
Avk. eget kapital % 79.8 68.0 43.9 34.9
Soliditet % 28.0 34.6 46.6 74.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 553 6 757 4 889 3 926
Resultat/anställd (tkr) 1 619 1 589 1 207 1 221
Lön/anställd (tkr) 0 484 587 421

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 45 874 40 540 29 334 23 554
Arbetskraftskostnad 0 -2 903 -3 523 -2 526
Avskrivningar -900 -888 -835 -728
Andra rörelsekostnader -30 359 -23 711 -16 008 -10 505
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 574 139 392 18
Övriga rörelsekostnader -3 853 -3 644 -2 120 -2 489
Rörelseresultat 11 336 9 533 7 240 7 324
Ränteintäkter 103 26 6 4
Räntekostnader -101 -6 -39 -60
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 20 -33 -56
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 338 9 553 7 207 7 268
Skatt -69 -28 -82 -1 626
Årets resultat 11 269 9 525 7 125 5 642
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 269 9 525 7 125 5 642
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -168 238 159 -969
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 67 45 -273
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 12 325 12 838 12 851 13 339
Maskiner och inventarier 1 526 992 1 189 1 314
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 896 468 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 851 14 726 14 508 14 653
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 50 50 50
Summa operativa anläggningstillgångar 13 951 14 776 14 558 14 703
Varulager 11 706 7 554 4 750 5 285
Kundfordringar 8 504 6 889 5 797 3 674
Övriga omsättningstillgångar 4 033 4 350 1 116 99
Summa operativa omsättningstillgångar 24 243 18 793 11 663 9 058
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 425 3 062 1 900 0
Övriga externa finansiella tillgångar 132 162 208 31
Likvida medel 4 056 3 795 1 694 1 138
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 613 7 019 3 802 1 169
Summa tillgångar 50 807 40 588 30 023 24 930

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 213 10 191 9 928 14 244
EK-andel av obeskattade reserver 4 008 3 839 4 077 4 236
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 14 221 14 030 14 005 18 480

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 6 300 2 100 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 600 600 0 1 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 21 291 16 300 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 524 1 000 11 100 1 000
Summa finansiella skulder 28 715 20 000 11 100 2 200

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 130 1 083 1 150 1 495
Leverantörsskulder 5 504 4 665 2 176 1 529
Övriga kortfristiga skulder 1 236 809 1 592 1 226
Summa operativa skulder 7 870 6 557 4 918 4 250

Summa skulder och eget kapital 50 806 40 587 30 023 24 930
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 24.7 23.5 24.7 31.1
Avkastning på eget kapital % 79.8 68.0 43.9 34.9
Soliditet % 28.0 34.6 46.6 74.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 201.9 142.6 79.3 11.9
Kassalikviditet % 211.0 213.0 58.0 99.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.09 0.06 0.05
Räntetäckningsgrad % 113.26 1 593.17 185.79 122.13
Omsättning per anställd (tkr) 6 553 6 757 4 889 3 926
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 619 1 589 1 207 1 221
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 484 587 421

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 64
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 64 5 582
Värdeförändring (%) 11.0 360 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 266 5 582
Rörelsemarginal (%) 24.7 37 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 79.8 85 5 582
Soliditet (%) 28.0 584 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 553 27 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 619 8 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 563 5 582
Nettoomsättning (tkr) 45 874 132 5 582
Rörelseresultat (tkr) 11 336 35 5 582
Antal anställda 7 430 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Vagnsteknik i Karlshamn AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 132 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Vagnsteknik i Karlshamn AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 37 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Vagnsteknik i Karlshamn AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 430 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Vagnsteknik i Karlshamn AB har under det senaste året en soliditet på 28.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 584 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Vagnsteknik i Karlshamn AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, handel och service av specialvagnar, gravlådor, lövsugar och containers till fastighetsförvaltning, kyrkogårdar, golfbanor, entreprenad, kommuner m.fl. och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 227

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Org.nr: 556682-1343

Adress:

Munkahus industriområde

Postnummer:

374 31 Karlshamn

Telefon:

0454-84168

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 45 874
Rörelseresultat (tkr) 11 336
Årets resultat (tkr) 11 269
Summa eget kapital (tkr) 14 221
Rörelsemarginal % 24.7
Avk. eget kapital % 79.8
Soliditet % 28.0
Omsättning/anställd (tkr) 6 553
Resultat/anställd (tkr) 1 619
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 45 874
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -900
Andra rörelsekostnader -30 359
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 574
Övriga rörelsekostnader -3 853
Rörelseresultat 11 336
Ränteintäkter 103
Räntekostnader -101
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 11 338
Skatt -69
Årets resultat 11 269
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 11 269
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -168
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -48
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 12 325
Maskiner och inventarier 1 526
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 13 851
And. i koncern- & intressefrtg. 100
Sum. oper. anlägg.tillg. 13 951
Varulager 11 706
Kundfordringar 8 504
Övriga omsättningstillgångar 4 033
Sum. operativa oms.tillg. 24 243
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 8 425
Övriga externa finansiella tillgångar 132
Likvida medel 4 056
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 12 613
Summa tillgångar 50 807


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 213
EK-andel av obeskattade reserver 4 008
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 14 221


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 6 300
Ext. finans. skulder, kortfrist. 600
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 21 291
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 524
Summa finansiella skulder 28 715


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 130
Leverantörsskulder 5 504
Övriga kortfristiga skulder 1 236
Summa operativa skulder 7 870


Summa skulder och eget kapital 50 806
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 24.7
Avkastning på eget kapital % 79.8
Soliditet % 28.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 201.9
Kassalikviditet % 211.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 113.26
Omsättning per anställd (tkr) 6 553
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 619
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 64
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 64
Värdeförändring (%) 360
Tillväxt i omsättning (%) 266
Rörelsemarginal (%) 37
Avkastning på eget kapital (%) 85
Soliditet (%) 584
Nettoomsättning per anställd (tkr) 27
Rörelseresultat per anställd (tkr) 8
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 563
Nettoomsättning (tkr) 132
Rörelseresultat (tkr) 35
Antal anställda 430

Analys

Omsättning

Vagnsteknik i Karlshamn AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 132 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Vagnsteknik i Karlshamn AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 37 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Vagnsteknik i Karlshamn AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 430 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Vagnsteknik i Karlshamn AB har under det senaste året en soliditet på 28.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 584 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Vagnsteknik i Karlshamn AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, handel och service av specialvagnar, gravlådor, lövsugar och containers till fastighetsförvaltning, kyrkogårdar, golfbanor, entreprenad, kommuner m.fl. och därmed förenlig verksamhet.