Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB

Org.nr:

556636-1928

Adress:

Box 1283

Postnummer:

791 12 Falun

Telefon:

023-48100
Antal sökningar:

82

Placering i länet:
118
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 19 20 19
Nettoomsättning (tkr) 24 705 33 176 25 228 24 053
Rörelseresultat (tkr) 7 318 13 905 5 457 5 637
Årets resultat (tkr) 5 627 12 374 4 111 4 291
Summa eget kapital (tkr) 13 139 12 722 4 458 4 637
Rörelsemarginal % 29.6 41.9 21.6 23.4
Avk. eget kapital % 43.5 144.1 90.4 96.8
Soliditet % 55.2 46.9 16.4 23.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 453 1 746 1 261 1 266
Resultat/anställd (tkr) 430 732 273 297
Lön/anställd (tkr) 0 0 667 661

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 24 705 33 176 25 228 24 053
Arbetskraftskostnad 0 0 -13 343 -12 559
Avskrivningar -136 -134 -62 -62
Andra rörelsekostnader -11 992 -13 813 -939 -761
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 82 -30
Övriga rörelseintäkter 278 247 184 371
Övriga rörelsekostnader -5 537 -5 571 -5 693 -5 375
Rörelseresultat 7 318 13 905 5 457 5 637
Ränteintäkter 3 35 1 7
Räntekostnader -77 -52 -139 -87
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -74 -17 -138 -80
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 244 13 888 5 319 5 557
Skatt -1 616 -1 514 -1 207 -1 266
Årets resultat 5 628 12 374 4 112 4 291
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 628 12 374 4 112 4 291
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 475 539 481 253
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 475 539 481 253
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 475 539 481 253
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 958 4 658 6 181 4 753
Övriga omsättningstillgångar 15 629 19 048 854 970
Summa operativa omsättningstillgångar 19 587 23 706 7 035 5 723
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 749 2 890 19 666 13 805
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 749 2 890 19 666 13 805
Summa tillgångar 23 811 27 135 27 182 19 781

Eget kapitalEget kapital, redovisat 13 139 12 722 4 458 4 637
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 139 12 722 4 458 4 637

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 278 239 399 215
Övriga kortfristiga skulder 10 393 14 174 22 325 14 929
Summa operativa skulder 10 671 14 413 22 724 15 144

Summa skulder och eget kapital 23 810 27 135 27 182 19 781
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 29.6 41.9 21.6 23.4
Avkastning på eget kapital % 43.5 144.1 90.4 96.8
Soliditet % 55.2 46.9 16.4 23.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 219.0 185.0 118.0 129.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.09 0.78 0.57
Räntetäckningsgrad % 95.08 268.08 39.27 64.87
Omsättning per anställd (tkr) 1 453 1 746 1 261 1 266
Rörelseresultat per anställd (tkr) 430 732 273 297
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 667 661

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 118
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 118 12 908
Värdeförändring (%) -10.0 1 370 12 908
Tillväxt i omsättning (%) -26.0 1 830 12 908
Rörelsemarginal (%) 29.6 54 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 43.5 452 12 908
Soliditet (%) 55.2 491 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 960 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 430 148 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 219 12 908
Nettoomsättning (tkr) 24 705 535 12 908
Rörelseresultat (tkr) 7 318 149 12 908
Antal anställda 17 441 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 535 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 54 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 441 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har under det senaste året en soliditet på 55.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 491 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 82

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB

Org.nr: 556636-1928

Adress:

Box 1283

Postnummer:

791 12 Falun

Telefon:

023-48100

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 17
Nettooms (tkr) 24 705
Rörelseresultat (tkr) 7 318
Årets resultat (tkr) 5 628
Summa eget kapital (tkr) 13 139
Rörelsemarginal % 29.6
Avk. eget kapital % 43.5
Soliditet % 55.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 453
Resultat/anställd (tkr) 430
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 24 705
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -136
Andra rörelsekostnader -11 992
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 278
Övriga rörelsekostnader -5 537
Rörelseresultat 7 318
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -77
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -74
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 244
Skatt -1 616
Årets resultat 5 628
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 628
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 475
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 475
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 475
Varulager 0
Kundfordringar 3 958
Övriga omsättningstillgångar 15 629
Sum. operativa oms.tillg. 19 587
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 749
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 749
Summa tillgångar 23 811


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 13 139
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 13 139


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 278
Övriga kortfristiga skulder 10 393
Summa operativa skulder 10 671


Summa skulder och eget kapital 23 810
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 29.6
Avkastning på eget kapital % 43.5
Soliditet % 55.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 219.0
Likviditetsberedskap % 0.15
Räntetäckningsgrad % 95.08
Omsättning per anställd (tkr) 1 453
Rörelseresultat per anställd (tkr) 430
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 118
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 118
Värdeförändring (%) 1 370
Tillväxt i omsättning (%) 1 830
Rörelsemarginal (%) 54
Avkastning på eget kapital (%) 452
Soliditet (%) 491
Nettoomsättning per anställd (tkr) 960
Rörelseresultat per anställd (tkr) 148
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 219
Nettoomsättning (tkr) 535
Rörelseresultat (tkr) 149
Antal anställda 441

Analys

Omsättning

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 535 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 54 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 441 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har under det senaste året en soliditet på 55.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 491 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.