EC Utbildning AB

Org.nr:

556626-4387

Adress:

Östra Kanalgatan 5

Postnummer:

211 41 Malmö

Telefon:

08-41025100
Antal sökningar:

154

Placering i länet:
100
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 25 22 16 18
Nettoomsättning (tkr) 59 512 62 602 56 474 55 446
Rörelseresultat (tkr) 10 026 11 535 15 668 14 150
Årets resultat (tkr) 0 0 0 8
Summa eget kapital (tkr) 4 644 4 940 4 940 4 940
Rörelsemarginal % 16.8 18.4 27.7 25.5
Avk. eget kapital % -6.2 233.6 317.3 149.1
Soliditet % 22.5 13.5 14.4 16.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 380 2 846 3 530 3 080
Resultat/anställd (tkr) 401 524 979 524
Lön/anställd (tkr) 678 665 780 653

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 59 512 62 602 56 474 55 446
Arbetskraftskostnad -16 952 -14 635 -12 477 -17 643
Avskrivningar -20 -10 -300 -1 275
Andra rörelsekostnader -3 425 -7 381 -1 -3 538
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 347 4 878 0 0
Övriga rörelsekostnader -36 436 -33 919 -28 028 -18 840
Rörelseresultat 10 026 11 535 15 668 14 150
Ränteintäkter 4 8 10 11
Räntekostnader -3 -4 -1 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 4 9 6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 027 11 539 15 677 14 156
Skatt -10 323 0 0 -3 113
Årets resultat -296 11 539 15 677 11 043
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -296 11 539 15 677 11 043
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 296 0 0 -11 036
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 83 0 0 -3 113
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 191
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 191
Byggnader och mark 0 0 0 105
Maskiner och inventarier 30 50 0 4
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 50 0 109
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 30 50 0 300
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 163 2 758 405 1 806
Övriga omsättningstillgångar 1 930 1 793 8 122 5 058
Summa operativa omsättningstillgångar 4 093 4 551 8 527 6 864
Fordringar på koncern- och intresseföretag 16 474 32 103 25 694 22 287
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 474 32 103 25 694 22 287
Summa tillgångar 20 597 36 704 34 221 29 451

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 288 4 288 4 288 4 288
EK-andel av obeskattade reserver 356 652 652 652
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 644 4 940 4 940 4 940

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 927 22 725 25 232 20 216
Summa finansiella skulder 10 927 22 725 25 232 20 216

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 101 184 184 184
Leverantörsskulder 990 548 807 1 351
Övriga kortfristiga skulder 3 935 8 306 3 058 2 759
Summa operativa skulder 5 026 9 038 4 049 4 294

Summa skulder och eget kapital 20 597 36 703 34 221 29 450
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 16.8 18.4 27.7 25.5
Avkastning på eget kapital % -6.2 233.6 317.3 149.1
Soliditet % 22.5 13.5 14.4 16.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 235.3 460.0 510.8 409.2
Kassalikviditet % 26.0 14.0 29.0 28.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3 343.33 2 885.75 15 678 2 832.2
Omsättning per anställd (tkr) 2 380 2 846 3 530 2 054
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 524 979 524
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 678 665 780 653

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 100
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 100 5 582
Värdeförändring (%) 0.0 503 5 582
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 658 5 582
Rörelsemarginal (%) 16.8 100 5 582
Avkastning på eget kapital (%) -6.2 743 5 582
Soliditet (%) 22.5 640 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 380 188 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 70 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 678 34 5 582
Nettoomsättning (tkr) 59 512 100 5 582
Rörelseresultat (tkr) 10 026 39 5 582
Antal anställda 25 124 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

EC Utbildning AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 100 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

EC Utbildning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 100 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

EC Utbildning AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 48. Företaget är under jämförelseåret den 124 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

EC Utbildning AB har under det senaste året en soliditet på 22.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 640 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

EC Utbildning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva högskole-, gymnasie-, arbetsmarknads- och personalutbildning med inriktning mot IT ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 154

EC Utbildning AB

Org.nr: 556626-4387

Adress:

Östra Kanalgatan 5

Postnummer:

211 41 Malmö

Telefon:

08-41025100

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 25
Nettooms (tkr) 59 512
Rörelseresultat (tkr) 10 026
Årets resultat (tkr) -296
Summa eget kapital (tkr) 4 644
Rörelsemarginal % 16.8
Avk. eget kapital % -6.2
Soliditet % 22.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 380
Resultat/anställd (tkr) 401
Lön/anställd (tkr) 678

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 59 512
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -20
Andra rörelsekostnader -3 425
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 7 347
Övriga rörelsekostnader -36 436
Rörelseresultat 10 026
Ränteintäkter 4
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 10 027
Skatt -10 323
Årets resultat -296
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -296
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 296
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 83
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 30
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 30
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 30
Varulager 0
Kundfordringar 2 163
Övriga omsättningstillgångar 1 930
Sum. operativa oms.tillg. 4 093
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 16 474
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 16 474
Summa tillgångar 20 597


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 288
EK-andel av obeskattade reserver 356
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 644


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 10 927
Summa finansiella skulder 10 927


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 101
Leverantörsskulder 990
Övriga kortfristiga skulder 3 935
Summa operativa skulder 5 026


Summa skulder och eget kapital 20 597
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 16.8
Avkastning på eget kapital % -6.2
Soliditet % 22.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 235.3
Kassalikviditet % 26.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 3 343.33
Omsättning per anställd (tkr) 2 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 678

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 100
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 100
Värdeförändring (%) 503
Tillväxt i omsättning (%) 658
Rörelsemarginal (%) 100
Avkastning på eget kapital (%) 743
Soliditet (%) 640
Nettoomsättning per anställd (tkr) 188
Rörelseresultat per anställd (tkr) 70
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 34
Nettoomsättning (tkr) 100
Rörelseresultat (tkr) 39
Antal anställda 124

Analys

Omsättning

EC Utbildning AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 100 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

EC Utbildning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 100 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

EC Utbildning AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 48. Företaget är under jämförelseåret den 124 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

EC Utbildning AB har under det senaste året en soliditet på 22.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 640 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

EC Utbildning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva högskole-, gymnasie-, arbetsmarknads- och personalutbildning med inriktning mot IT ävensom idka därmed förenlig verksamhet.