Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Org.nr:

556622-7939

Adress:

Handelsvägen 8

Postnummer:

370 24 Nättraby

Telefon:

0457-31410
Antal sökningar:

100

Placering i länet:
119
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 43 27 18 14
Nettoomsättning (tkr) 50 689 30 970 18 879 15 614
Rörelseresultat (tkr) 6 070 3 407 640 1 977
Årets resultat (tkr) 3 318 1 846 224 1 250
Summa eget kapital (tkr) 6 539 4 168 1 714 1 420
Rörelsemarginal % 12.0 11.0 3.4 12.7
Avk. eget kapital % 81.6 83.5 18.8 180.9
Soliditet % 38.6 36.1 17.9 17.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 179 1 147 1 049 1 115
Resultat/anställd (tkr) 141 126 36 141
Lön/anställd (tkr) 0 576 560 564

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 50 689 30 970 18 879 15 614
Arbetskraftskostnad 0 -15 541 -10 085 -7 897
Avskrivningar -900 -809 -550 -247
Andra rörelsekostnader -33 066 -4 872 -3 957 -2 939
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 024 641 418 750
Övriga rörelsekostnader -11 677 -6 982 -4 065 -3 304
Rörelseresultat 6 070 3 407 640 1 977
Ränteintäkter 32 2 0 1
Räntekostnader -493 -258 -260 -97
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -461 -256 -260 -96
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 609 3 151 380 1 881
Skatt -1 238 -697 -86 -341
Årets resultat 4 371 2 454 294 1 540
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 371 2 454 294 1 540
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 053 -608 -70 -289
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -297 -172 -20 -81
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 026 5 922 6 027 3 216
Maskiner och inventarier 2 452 2 972 2 400 1 440
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 478 8 894 8 427 4 656
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 478 8 894 8 427 4 656
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 320 320 320 2 681
Övriga omsättningstillgångar 214 71 171 793
Summa operativa omsättningstillgångar 534 391 491 3 474
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 333 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 475 2 184 584 0
Likvida medel 120 67 48 38
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 928 2 251 632 38
Summa tillgångar 16 940 11 536 9 550 8 168

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 519 3 201 1 355 1 131
EK-andel av obeskattade reserver 2 020 967 359 289
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 539 4 168 1 714 1 420

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 6 405 3 796 4 916 2 609
Externa finansiella skulder, kortfristiga 313 1 569 1 201 640
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 6 718 5 365 6 117 3 249

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 665 273 101 81
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 019 1 730 1 619 3 418
Summa operativa skulder 3 684 2 003 1 720 3 499

Summa skulder och eget kapital 16 941 11 536 9 551 8 168
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 12.0 11.0 3.4 12.7
Avkastning på eget kapital % 81.6 83.5 18.8 180.9
Soliditet % 38.6 36.1 17.9 17.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 102.7 128.7 356.9 228.9
Kassalikviditet % 20.0 14.0 19.0 87.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 12.38 13.21 2.46 20.39
Omsättning per anställd (tkr) 1 179 1 147 1 049 1 115
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 126 36 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 576 560 564

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 119
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 119 5 582
Värdeförändring (%) 40.0 181 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 64.0 25 5 582
Rörelsemarginal (%) 12.0 174 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 81.6 80 5 582
Soliditet (%) 38.6 419 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 179 563 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 275 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 507 5 582
Nettoomsättning (tkr) 50 689 117 5 582
Rörelseresultat (tkr) 6 070 67 5 582
Antal anställda 43 66 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har ökat omsättningen senaste året med 64.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 117 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 174 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har under det senaste året 43 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 48. Företaget är under jämförelseåret den 66 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har under det senaste året en soliditet på 38.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 419 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva enskilt hem för vård och boende, äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 100

Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Org.nr: 556622-7939

Adress:

Handelsvägen 8

Postnummer:

370 24 Nättraby

Telefon:

0457-31410

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 43
Nettooms (tkr) 50 689
Rörelseresultat (tkr) 6 070
Årets resultat (tkr) 4 371
Summa eget kapital (tkr) 6 539
Rörelsemarginal % 12.0
Avk. eget kapital % 81.6
Soliditet % 38.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 179
Resultat/anställd (tkr) 141
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 50 689
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -900
Andra rörelsekostnader -33 066
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 024
Övriga rörelsekostnader -11 677
Rörelseresultat 6 070
Ränteintäkter 32
Räntekostnader -493
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -461
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 609
Skatt -1 238
Årets resultat 4 371
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 371
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 053
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -297
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 9 026
Maskiner och inventarier 2 452
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 11 478
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 478
Varulager 0
Kundfordringar 320
Övriga omsättningstillgångar 214
Sum. operativa oms.tillg. 534
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 333
Övriga externa finansiella tillgångar 2 475
Likvida medel 120
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 928
Summa tillgångar 16 940


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 519
EK-andel av obeskattade reserver 2 020
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 539


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 6 405
Ext. finans. skulder, kortfrist. 313
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 6 718


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 665
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 3 019
Summa operativa skulder 3 684


Summa skulder och eget kapital 16 941
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 12.0
Avkastning på eget kapital % 81.6
Soliditet % 38.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 102.7
Kassalikviditet % 20.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 12.38
Omsättning per anställd (tkr) 1 179
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 119
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 119
Värdeförändring (%) 181
Tillväxt i omsättning (%) 25
Rörelsemarginal (%) 174
Avkastning på eget kapital (%) 80
Soliditet (%) 419
Nettoomsättning per anställd (tkr) 563
Rörelseresultat per anställd (tkr) 275
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507
Nettoomsättning (tkr) 117
Rörelseresultat (tkr) 67
Antal anställda 66

Analys

Omsättning

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har ökat omsättningen senaste året med 64.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 117 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 174 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har under det senaste året 43 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 48. Företaget är under jämförelseåret den 66 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har under det senaste året en soliditet på 38.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 419 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva enskilt hem för vård och boende, äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.