Appelli Advokater AB

Org.nr:

556620-1876

Adress:

Box 1305

Postnummer:

791 13 Falun

Telefon:

023-14460
Antal sökningar:

104

Placering i länet:
119
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 15 16 16 15
Nettoomsättning (tkr) 23 172 39 803 23 554 22 238
Rörelseresultat (tkr) 3 662 19 580 5 298 4 107
Årets resultat (tkr) 2 805 15 220 4 069 3 144
Summa eget kapital (tkr) 13 291 15 349 4 266 3 397
Rörelsemarginal % 15.8 49.2 22.5 18.5
Avk. eget kapital % 19.6 155.2 106.2 82.8
Soliditet % 67.8 69.1 66.0 65.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 545 2 488 1 472 1 483
Resultat/anställd (tkr) 244 1 224 331 274
Lön/anställd (tkr) 0 934 829 864

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 23 172 39 803 23 554 22 238
Arbetskraftskostnad 0 -14 950 -13 263 -12 956
Avskrivningar -12 -12 -21 -30
Andra rörelsekostnader -14 356 -517 -462 -445
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 25 453 52
Övriga rörelsekostnader -5 143 -4 769 -4 963 -4 752
Rörelseresultat 3 662 19 580 5 298 4 107
Ränteintäkter 5 3 5 9
Räntekostnader -1 -5 -15 -39
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 4 -2 -10 -30
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 666 19 578 5 288 4 077
Skatt -860 -4 357 -1 220 -932
Årets resultat 2 806 15 221 4 068 3 145
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 806 15 221 4 068 3 145
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 242 222 247 268
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 242 222 247 268
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 242 222 247 268
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 5 444 4 143 4 854 3 545
Övriga omsättningstillgångar 12 653 14 378 664 564
Summa operativa omsättningstillgångar 18 097 18 521 5 518 4 109
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 47 54 17
Likvida medel 1 250 3 420 646 835
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 256 3 467 700 852
Summa tillgångar 19 595 22 210 6 465 5 229

Eget kapitalEget kapital, redovisat 13 291 15 349 4 266 3 397
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 291 15 349 4 266 3 397

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 624 2 884 0 0
Leverantörsskulder 202 162 229 136
Övriga kortfristiga skulder 3 478 3 815 1 971 1 696
Summa operativa skulder 6 304 6 861 2 200 1 832

Summa skulder och eget kapital 19 595 22 210 6 466 5 229
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 15.8 49.2 22.5 18.5
Avkastning på eget kapital % 19.6 155.2 106.2 82.8
Soliditet % 67.8 69.1 66.0 65.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 526.0 552.0 280.0 270.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.09 0.03 0.04
Räntetäckningsgrad % 3 667 3 916.6 353.53 105.54
Omsättning per anställd (tkr) 1 545 2 488 1 472 1 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 244 1 224 331 274
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 934 829 864

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 119
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 119 12 908
Värdeförändring (%) -30.0 1 642 12 908
Tillväxt i omsättning (%) -42.0 1 875 12 908
Rörelsemarginal (%) 15.8 268 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 19.6 946 12 908
Soliditet (%) 67.8 257 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 545 871 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 244 313 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 185 12 908
Nettoomsättning (tkr) 23 172 563 12 908
Rörelseresultat (tkr) 3 662 244 12 908
Antal anställda 15 511 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Appelli Advokater AB har minskat omsättningen senaste året med -42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 563 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Appelli Advokater AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 268 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Appelli Advokater AB har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 511 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Appelli Advokater AB har under det senaste året en soliditet på 67.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 257 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Appelli Advokater AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva advokatrörelse.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 104

Appelli Advokater AB

Org.nr: 556620-1876

Adress:

Box 1305

Postnummer:

791 13 Falun

Telefon:

023-14460

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 15
Nettooms (tkr) 23 172
Rörelseresultat (tkr) 3 662
Årets resultat (tkr) 2 806
Summa eget kapital (tkr) 13 291
Rörelsemarginal % 15.8
Avk. eget kapital % 19.6
Soliditet % 67.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 545
Resultat/anställd (tkr) 244
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 23 172
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -12
Andra rörelsekostnader -14 356
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1
Övriga rörelsekostnader -5 143
Rörelseresultat 3 662
Ränteintäkter 5
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 4
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 666
Skatt -860
Årets resultat 2 806
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 806
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 242
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 242
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 242
Varulager 0
Kundfordringar 5 444
Övriga omsättningstillgångar 12 653
Sum. operativa oms.tillg. 18 097
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6
Likvida medel 1 250
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 256
Summa tillgångar 19 595


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 13 291
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 13 291


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 624
Leverantörsskulder 202
Övriga kortfristiga skulder 3 478
Summa operativa skulder 6 304


Summa skulder och eget kapital 19 595
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 15.8
Avkastning på eget kapital % 19.6
Soliditet % 67.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 526.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 3 667
Omsättning per anställd (tkr) 1 545
Rörelseresultat per anställd (tkr) 244
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 119
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 119
Värdeförändring (%) 1 642
Tillväxt i omsättning (%) 1 875
Rörelsemarginal (%) 268
Avkastning på eget kapital (%) 946
Soliditet (%) 257
Nettoomsättning per anställd (tkr) 871
Rörelseresultat per anställd (tkr) 313
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 185
Nettoomsättning (tkr) 563
Rörelseresultat (tkr) 244
Antal anställda 511

Analys

Omsättning

Appelli Advokater AB har minskat omsättningen senaste året med -42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 563 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Appelli Advokater AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 13%. Företaget har under jämförelseåret den 268 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Appelli Advokater AB har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 511 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Appelli Advokater AB har under det senaste året en soliditet på 67.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 257 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Appelli Advokater AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva advokatrörelse.