Achima Care AB

Org.nr:

556601-9823

Adress:

Östra Prinsgatan 20

Postnummer:

371 31 Karlskrona

Telefon:

0455-300450
Antal sökningar:

210

Placering i länet:
51
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 144 129 142 152
Nettoomsättning (tkr) 276 470 214 905 221 362 231 596
Rörelseresultat (tkr) 1 796 6 440 5 399 1 064
Årets resultat (tkr) 1 225 3 394 2 729 485
Summa eget kapital (tkr) 23 507 22 048 18 996 15 910
Rörelsemarginal % 0.6 3.0 2.4 0.5
Avk. eget kapital % 6.2 31.7 26.9 4.6
Soliditet % 42.0 41.6 45.0 37.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 920 1 666 1 559 1 524
Resultat/anställd (tkr) 12 50 38 7
Lön/anställd (tkr) 732 704 689 681

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 276 470 214 905 221 362 231 596
Arbetskraftskostnad -105 396 -90 833 -97 886 -103 443
Avskrivningar -2 192 -1 974 -1 892 -1 973
Andra rörelsekostnader -6 593 -3 841 -3 205 -4 629
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 3 054 419 0
Övriga rörelseintäkter 283 189 207 260
Övriga rörelsekostnader -160 776 -115 060 -113 606 -120 747
Rörelseresultat 1 796 6 440 5 399 1 064
Ränteintäkter 277 190 154 130
Räntekostnader -50 -67 -52 -120
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 227 123 102 10
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 023 6 563 5 501 1 074
Skatt -608 -52 -815 -247
Årets resultat 1 415 6 511 4 686 827
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 415 6 511 4 686 827
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -190 342 -357 -119
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -53 96 -101 -33
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 410 433 503 557
Summa immateriella anläggningstillgångar 410 433 503 557
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 097 0 0 9 647
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 8 936 8 683 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 097 8 936 8 683 9 647
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 100 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 8 507 9 469 9 236 10 204
Varulager 1 569 1 355 1 381 1 347
Kundfordringar 13 065 11 679 11 884 17 626
Övriga omsättningstillgångar 3 147 3 774 3 592 5 312
Summa operativa omsättningstillgångar 17 781 16 808 16 857 24 285
Fordringar på koncern- och intresseföretag 16 119 10 511 6 472 4 625
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 13 520 16 159 9 677 3 681
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 29 639 26 670 16 149 8 306
Summa tillgångar 55 927 52 947 42 242 42 795

Eget kapitalEget kapital, redovisat 16 421 15 196 11 802 9 073
EK-andel av obeskattade reserver 7 086 6 852 7 194 6 837
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 507 22 048 18 996 15 910

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 212 1 203 1 151 1 029
Summa finansiella skulder 2 212 1 203 1 151 1 029

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 998 1 933 2 029 1 928
Leverantörsskulder 10 069 10 530 4 346 5 129
Övriga kortfristiga skulder 18 142 17 233 15 720 18 798
Summa operativa skulder 30 209 29 696 22 095 25 855

Summa skulder och eget kapital 55 928 52 947 42 242 42 794
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.6 3.0 2.4 0.5
Avkastning på eget kapital % 6.2 31.7 26.9 4.6
Soliditet % 42.0 41.6 45.0 37.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.4 5.5 6.1 6.5
Kassalikviditet % 98.0 109.0 119.0 107.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.08 0.04 0.02
Räntetäckningsgrad % 41.46 98.96 106.79 9.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 920 1 666 1 559 1 524
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 50 38 7
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 732 704 689 681

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 51
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 51 5 582
Värdeförändring (%) 5.0 426 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 29.0 108 5 582
Rörelsemarginal (%) 0.6 700 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 6.2 626 5 582
Soliditet (%) 42.0 361 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 920 269 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 684 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 732 20 5 582
Nettoomsättning (tkr) 276 470 15 5 582
Rörelseresultat (tkr) 1 796 207 5 582
Antal anställda 144 10 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Achima Care AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 15 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Achima Care AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 700 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Achima Care AB har under det senaste året 144 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 178. Företaget är under jämförelseåret den 10 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Achima Care AB har under det senaste året en soliditet på 42.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 361 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Achima Care AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eric Stefan Johansson (f. 1955) Ledamot, Verkställande direktör
Helén Ann-Sofi Johansson (f. 1957) Suppleant
Björn Bondesson (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och utveckla vårdtjänster mot primärvården, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2015-12
Antal anställda 0
Nettoomsättning (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0
Rörelsemarginal (%) -
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Omsättning/anställd (tkr) -
Resultat/anställd (tkr) -
Lön/anställd (tkr) -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 210

Achima Care AB

Org.nr: 556601-9823

Adress:

Östra Prinsgatan 20

Postnummer:

371 31 Karlskrona

Telefon:

0455-300450

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 144
Nettooms (tkr) 276 470
Rörelseresultat (tkr) 1 796
Årets resultat (tkr) 1 415
Summa eget kapital (tkr) 23 507
Rörelsemarginal % 0.6
Avk. eget kapital % 6.2
Soliditet % 42.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 920
Resultat/anställd (tkr) 12
Lön/anställd (tkr) 732

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 276 470
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 192
Andra rörelsekostnader -6 593
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 283
Övriga rörelsekostnader -160 776
Rörelseresultat 1 796
Ränteintäkter 277
Räntekostnader -50
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 227
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 023
Skatt -608
Årets resultat 1 415
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 415
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -190
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -53
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 410
Sum. immater. anlägg.tillg. 410
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 8 097
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 8 097
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 8 507
Varulager 1 569
Kundfordringar 13 065
Övriga omsättningstillgångar 3 147
Sum. operativa oms.tillg. 17 781
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 16 119
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 13 520
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 29 639
Summa tillgångar 55 927


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 16 421
EK-andel av obeskattade reserver 7 086
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 23 507


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 212
Summa finansiella skulder 2 212


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 998
Leverantörsskulder 10 069
Övriga kortfristiga skulder 18 142
Summa operativa skulder 30 209


Summa skulder och eget kapital 55 928
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 0.6
Avkastning på eget kapital % 6.2
Soliditet % 42.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 9.4
Kassalikviditet % 98.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 41.46
Omsättning per anställd (tkr) 1 920
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 732

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 51
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 51
Värdeförändring (%) 426
Tillväxt i omsättning (%) 108
Rörelsemarginal (%) 700
Avkastning på eget kapital (%) 626
Soliditet (%) 361
Nettoomsättning per anställd (tkr) 269
Rörelseresultat per anställd (tkr) 684
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 20
Nettoomsättning (tkr) 15
Rörelseresultat (tkr) 207
Antal anställda 10

Analys

Omsättning

Achima Care AB har ökat omsättningen senaste året med 29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 15 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Achima Care AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 700 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Achima Care AB har under det senaste året 144 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 178. Företaget är under jämförelseåret den 10 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Achima Care AB har under det senaste året en soliditet på 42.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 361 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Achima Care AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Eric Stefan Johansson (f. 1955) Ledamot, Verkställande direktör
Helén Ann-Sofi Johansson (f. 1957) Suppleant
Björn Bondesson (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och utveckla vårdtjänster mot primärvården, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 144
Nettoomsättning (tkr) 276 470
Rörelseresultat (tkr) 1 796
Årets resultat (tkr) 1 225
Summa eget kapital (tkr) 23 507
Rörelsemarginal (%) 0.6
Avk. eget kapital (%) 6.2
Soliditet (%) 42.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 920
Resultat/anställd (tkr) 12
Lön/anställd (tkr) 732