Rolf Ericson Bil i Dalarna AB

Org.nr:

556597-9209

Adress:

Box 5046

Postnummer:

791 05 Falun

Telefon:

023-58800
Antal sökningar:

213

Placering i länet:
65
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 121 124 117 114
Nettoomsättning (tkr) 648 871 639 965 647 958 528 988
Rörelseresultat (tkr) 17 682 23 744 20 633 8 949
Årets resultat (tkr) 8 991 8 045 1 342 8 080
Summa eget kapital (tkr) 81 841 71 582 59 523 59 134
Rörelsemarginal % 2.7 3.7 3.2 1.7
Avk. eget kapital % 26.4 41.3 44.5 18.8
Soliditet % 51.5 49.1 45.8 56.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 363 5 161 5 538 4 640
Resultat/anställd (tkr) 146 191 176 79
Lön/anställd (tkr) 507 507 489 474

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 648 871 639 965 647 958 528 988
Arbetskraftskostnad -61 384 -62 864 -57 200 -54 066
Avskrivningar -4 784 -3 875 -2 937 -3 015
Andra rörelsekostnader -519 117 -509 354 -530 204 -427 123
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -45 904 -40 128 -36 984 -35 835
Rörelseresultat 17 682 23 744 20 633 8 949
Ränteintäkter 6 747 6 237 5 531 5 010
Räntekostnader -1 524 -1 396 -1 438 -1 144
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 274 1 537 1 451 244
Finansnetto 5 497 6 378 5 544 4 110
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 23 179 30 122 26 177 13 059
Skatt -2 921 -3 062 212 -2 885
Årets resultat 20 259 27 060 26 389 10 174
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 20 259 27 060 26 389 10 174
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 268 -4 013 953 -2 094
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -358 -1 132 269 -591
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 23 932 22 023 12 748 13 412
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 932 22 023 12 748 13 412
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 23 932 22 023 12 748 13 412
Varulager 82 538 79 090 70 925 54 879
Kundfordringar 19 108 15 369 21 920 17 601
Övriga omsättningstillgångar 22 066 26 371 21 849 16 961
Summa operativa omsättningstillgångar 123 712 120 830 114 694 89 441
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 169
Övriga externa finansiella tillgångar 236 236 236 236
Likvida medel 11 040 2 673 2 292 1 773
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 276 2 909 2 528 2 178
Summa tillgångar 158 920 145 762 129 970 105 031

Eget kapitalEget kapital, redovisat 68 147 59 156 51 110 49 768
EK-andel av obeskattade reserver 13 694 12 426 8 413 9 366
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 81 841 71 582 59 523 59 134

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 5 628 3 947 4 426 4 867
Externa finansiella skulder, kortfristiga 480 480 480 480
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 11 923 27 343 25 940 0
Summa finansiella skulder 18 031 31 770 30 846 5 347

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 16 601 17 072 16 867 17 936
Leverantörsskulder 7 096 9 633 4 511 4 186
Övriga kortfristiga skulder 35 351 15 705 18 223 18 428
Summa operativa skulder 59 048 42 410 39 601 40 550

Summa skulder och eget kapital 158 920 145 762 129 970 105 031
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.7 3.7 3.2 1.7
Avkastning på eget kapital % 26.4 41.3 44.5 18.8
Soliditet % 51.5 49.1 45.8 56.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.0 44.4 51.8 9.0
Kassalikviditet % 95.0 84.0 94.0 157.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 16.21 22.58 19.2 12.42
Omsättning per anställd (tkr) 5 363 5 161 5 538 4 640
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 191 176 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507 507 489 474

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 65
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 65 12 908
Värdeförändring (%) 16.0 706 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 196 12 908
Rörelsemarginal (%) 2.7 1 268 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 26.4 764 12 908
Soliditet (%) 51.5 589 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 363 95 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 601 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507 194 12 908
Nettoomsättning (tkr) 648 871 23 12 908
Rörelseresultat (tkr) 17 682 65 12 908
Antal anställda 121 33 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 23 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 268 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har under det senaste året 121 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 33 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har under det senaste året en soliditet på 51.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 589 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av nya och begagnade motorfordon och husvagnar, verkstadsrörelse, försäljning av drivmedel och dagligvaror ävensom idka därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 213

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB

Org.nr: 556597-9209

Adress:

Box 5046

Postnummer:

791 05 Falun

Telefon:

023-58800

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 121
Nettooms (tkr) 648 871
Rörelseresultat (tkr) 17 682
Årets resultat (tkr) 20 259
Summa eget kapital (tkr) 81 841
Rörelsemarginal % 2.7
Avk. eget kapital % 26.4
Soliditet % 51.5
Omsättning/anställd (tkr) 5 363
Resultat/anställd (tkr) 146
Lön/anställd (tkr) 507

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 648 871
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -4 784
Andra rörelsekostnader -519 117
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -45 904
Rörelseresultat 17 682
Ränteintäkter 6 747
Räntekostnader -1 524
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 274
Finansnetto 5 497
Res. efter finans. intkt. och kostn. 23 179
Skatt -2 921
Årets resultat 20 259
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 20 259
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 268
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -358
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 23 932
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 23 932
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 23 932
Varulager 82 538
Kundfordringar 19 108
Övriga omsättningstillgångar 22 066
Sum. operativa oms.tillg. 123 712
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 236
Likvida medel 11 040
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 11 276
Summa tillgångar 158 920


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 68 147
EK-andel av obeskattade reserver 13 694
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 81 841


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 5 628
Ext. finans. skulder, kortfrist. 480
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 11 923
Summa finansiella skulder 18 031


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 16 601
Leverantörsskulder 7 096
Övriga kortfristiga skulder 35 351
Summa operativa skulder 59 048


Summa skulder och eget kapital 158 920
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.7
Avkastning på eget kapital % 26.4
Soliditet % 51.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 22.0
Kassalikviditet % 95.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 16.21
Omsättning per anställd (tkr) 5 363
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 65
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 65
Värdeförändring (%) 706
Tillväxt i omsättning (%) 1 196
Rörelsemarginal (%) 1 268
Avkastning på eget kapital (%) 764
Soliditet (%) 589
Nettoomsättning per anställd (tkr) 95
Rörelseresultat per anställd (tkr) 601
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 194
Nettoomsättning (tkr) 23
Rörelseresultat (tkr) 65
Antal anställda 33

Analys

Omsättning

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 23 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 268 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har under det senaste året 121 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 33 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har under det senaste året en soliditet på 51.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 589 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av nya och begagnade motorfordon och husvagnar, verkstadsrörelse, försäljning av drivmedel och dagligvaror ävensom idka därmedförenlig verksamhet.