Dala Energi Fibernät AB

Org.nr:

556589-3046

Adress:

Box 254

Postnummer:

793 26 Leksand

Telefon:

0225-63630
Antal sökningar:

57

Placering i länet:
107
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 6 0
Nettoomsättning (tkr) 42 610 39 803 23 213 0
Rörelseresultat (tkr) 4 915 3 278 -1 416 0
Årets resultat (tkr) -5 9 -29 -
Summa eget kapital (tkr) 72 847 44 641 17 137 174
Rörelsemarginal % 11.5 8.2 -6.1 -
Avk. eget kapital % -8.5 -19.6 -84.8 0.0
Soliditet % 33.7 25.0 18.1 100.0
Omsättning/anställd (tkr) 7 102 6 634 3 869 n/a
Resultat/anställd (tkr) 819 546 -236 n/a
Lön/anställd (tkr) 753 784 709 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 42 610 39 803 23 213 0
Arbetskraftskostnad -4 520 -4 705 -4 254 0
Avskrivningar -5 946 -5 424 -4 627 0
Andra rörelsekostnader -122 1 979 1 476 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 349 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -28 456 -28 375 -17 224 0
Rörelseresultat 4 915 3 278 -1 416 0
Ränteintäkter 0 3 0 0
Räntekostnader -1 915 -1 564 -1 130 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 915 -1 561 -1 130 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 000 1 717 -2 546 0
Skatt -7 964 -7 764 -4 792 0
Årets resultat -4 964 -6 047 -7 338 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -4 964 -6 047 -7 338 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -28 213 -27 495 -16 992 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -7 957 -7 755 -4 792 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 44 0 92 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 44 0 92 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 181 614 143 673 78 911 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 10 005 8 477 4 409 0
Summa materiella anläggningstillgångar 191 619 152 150 83 320 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 191 663 152 150 83 412 0
Varulager 2 891 3 010 1 647 0
Kundfordringar 4 108 6 713 429 0
Övriga omsättningstillgångar 14 233 12 702 9 443 0
Summa operativa omsättningstillgångar 21 232 22 425 11 519 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 572 3 840 0 174
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 572 3 840 0 174
Summa tillgångar 216 467 178 415 94 931 174

Eget kapitalEget kapital, redovisat 148 154 145 174
EK-andel av obeskattade reserver 72 699 44 487 16 992 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 72 847 44 641 17 137 174

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 45 000 47 500 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 500 2 500 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 61 706 40 092 63 459 0
Summa finansiella skulder 109 206 90 092 63 459 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 20 505 12 547 4 792 0
Leverantörsskulder 11 333 24 239 7 517 0
Övriga kortfristiga skulder 2 576 6 895 2 027 0
Summa operativa skulder 34 414 43 681 14 336 0

Summa skulder och eget kapital 216 467 178 414 94 932 174
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.5 8.2 -6.1 -
Avkastning på eget kapital % -8.5 -19.6 -84.8 0.0
Soliditet % 33.7 25.0 18.1 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 149.9 201.8 370.3 0.0
Kassalikviditet % 23.0 26.0 14.0 -
Likviditetsberedskap % 0 0 0 -
Räntetäckningsgrad % 2.57 2.1 -1.25 -
Omsättning per anställd (tkr) 7 102 6 634 3 869 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 819 546 -236 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753 784 709 -

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 107
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 107 12 908
Värdeförändring (%) 57.0 269 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 797 12 908
Rörelsemarginal (%) 11.5 428 12 908
Avkastning på eget kapital (%) -8.5 1 682 12 908
Soliditet (%) 33.7 1 127 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 102 57 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 819 64 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753 36 12 908
Nettoomsättning (tkr) 42 610 330 12 908
Rörelseresultat (tkr) 4 915 189 12 908
Antal anställda 6 1 171 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dala Energi Fibernät AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 330 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dala Energi Fibernät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 428 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Dala Energi Fibernät AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26. Företaget är under jämförelseåret den 1 171 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Dala Energi Fibernät AB har under det senaste året en soliditet på 33.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 127 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Dala Energi Fibernät AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Torkel Östling (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör
Susanne Juhl (f. 1967) Suppleant
Annika Maria Wedin (f. 1961) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fibernät för datakommunikation och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 57

Dala Energi Fibernät AB

Org.nr: 556589-3046

Adress:

Box 254

Postnummer:

793 26 Leksand

Telefon:

0225-63630

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 42 610
Rörelseresultat (tkr) 4 915
Årets resultat (tkr) -4 964
Summa eget kapital (tkr) 72 847
Rörelsemarginal % 11.5
Avk. eget kapital % -8.5
Soliditet % 33.7
Omsättning/anställd (tkr) 7 102
Resultat/anställd (tkr) 819
Lön/anställd (tkr) 753

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 42 610
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -5 946
Andra rörelsekostnader -122
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 349
Övriga rörelsekostnader -28 456
Rörelseresultat 4 915
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1 915
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 915
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 000
Skatt -7 964
Årets resultat -4 964
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -4 964
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -28 213
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -7 957
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 44
Sum. immater. anlägg.tillg. 44
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 181 614
Övr. materiella anläggningstillg. 10 005
Sum. mater. anlägg.tillg. 191 619
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 191 663
Varulager 2 891
Kundfordringar 4 108
Övriga omsättningstillgångar 14 233
Sum. operativa oms.tillg. 21 232
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 572
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 572
Summa tillgångar 216 467


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 148
EK-andel av obeskattade reserver 72 699
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 72 847


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 45 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 500
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 61 706
Summa finansiella skulder 109 206


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 20 505
Leverantörsskulder 11 333
Övriga kortfristiga skulder 2 576
Summa operativa skulder 34 414


Summa skulder och eget kapital 216 467
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 11.5
Avkastning på eget kapital % -8.5
Soliditet % 33.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 149.9
Kassalikviditet % 23.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2.57
Omsättning per anställd (tkr) 7 102
Rörelseresultat per anställd (tkr) 819
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 107
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 107
Värdeförändring (%) 269
Tillväxt i omsättning (%) 797
Rörelsemarginal (%) 428
Avkastning på eget kapital (%) 1 682
Soliditet (%) 1 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) 57
Rörelseresultat per anställd (tkr) 64
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 36
Nettoomsättning (tkr) 330
Rörelseresultat (tkr) 189
Antal anställda 1 171

Analys

Omsättning

Dala Energi Fibernät AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 330 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dala Energi Fibernät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 428 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Dala Energi Fibernät AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 26. Företaget är under jämförelseåret den 1 171 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Dala Energi Fibernät AB har under det senaste året en soliditet på 33.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 127 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Dala Energi Fibernät AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Torkel Östling (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör
Susanne Juhl (f. 1967) Suppleant
Annika Maria Wedin (f. 1961) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fibernät för datakommunikation och därmed förenlig verksamhet.