Lemont AB

Org.nr:

556576-3447

Adress:

Turbinvägen 1

Postnummer:

771 42 Ludvika

Telefon:

0240-689000
Antal sökningar:

133

Placering i länet:
101
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 87 79 76 81
Nettoomsättning (tkr) 196 146 160 681 113 575 112 973
Rörelseresultat (tkr) 16 280 12 094 10 364 8 486
Årets resultat (tkr) 4 910 1 201 5 076 376
Summa eget kapital (tkr) 34 081 28 255 22 516 17 383
Rörelsemarginal % 8.3 7.5 9.1 7.5
Avk. eget kapital % 45.3 46.6 43.8 37.3
Soliditet % 34.4 30.0 31.0 30.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 255 2 034 1 494 1 395
Resultat/anställd (tkr) 187 153 136 105
Lön/anställd (tkr) 508 487 412 420

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 196 146 160 681 113 575 112 973
Arbetskraftskostnad -44 192 -38 493 -31 316 -34 045
Avskrivningar -6 500 -5 557 -4 759 -4 615
Andra rörelsekostnader -98 499 -73 206 -43 734 -43 453
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 900 0
Övriga rörelseintäkter 2 177 369 60 0
Övriga rörelsekostnader -32 852 -31 700 -24 362 -22 374
Rörelseresultat 16 280 12 094 10 364 8 486
Ränteintäkter 1 1 85 72
Räntekostnader -477 -457 -506 -579
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -476 -456 -421 -507
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 804 11 638 9 943 7 979
Skatt -1 678 195 -1 210 -384
Årets resultat 14 127 11 833 8 734 7 595
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 14 127 11 833 8 734 7 595
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -917 1 963 -59 -820
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -259 554 -17 -231
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 77 157 237 317
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 77 157 237 317
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 20 552 13 506 14 240 18 798
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 1 085 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 552 14 591 14 240 18 798
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 517 10 619 11 038 0
Summa operativa anläggningstillgångar 31 146 25 367 25 515 19 115
Varulager 26 582 32 840 23 344 16 958
Kundfordringar 36 562 32 075 20 215 15 773
Övriga omsättningstillgångar 3 304 2 664 2 364 3 726
Summa operativa omsättningstillgångar 66 448 67 579 45 923 36 457
Fordringar på koncern- och intresseföretag 977 891 774 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 370 366 330 1 697
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 347 1 257 1 104 1 697
Summa tillgångar 98 941 94 203 72 542 57 269

Eget kapitalEget kapital, redovisat 19 759 14 850 7 148 2 073
EK-andel av obeskattade reserver 14 322 13 405 15 368 15 310
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 34 081 28 255 22 516 17 383

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 18 588 16 119 15 197 13 579
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 507 4 768 6 403 5 087
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 081 13 686 3 072 0
Summa finansiella skulder 37 176 34 573 24 672 18 666

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 4 039 5 341 7 987 4 318
Leverantörsskulder 12 740 13 614 7 897 8 543
Övriga kortfristiga skulder 10 905 12 420 9 470 8 359
Summa operativa skulder 27 684 31 375 25 354 21 220

Summa skulder och eget kapital 98 941 94 203 72 542 57 269
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.3 7.5 9.1 7.5
Avkastning på eget kapital % 45.3 46.6 43.8 37.3
Soliditet % 34.4 30.0 31.0 30.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 109.1 122.4 109.6 107.4
Kassalikviditet % 95.0 79.0 85.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.02
Räntetäckningsgrad % 34.13 26.47 20.65 14.78
Omsättning per anställd (tkr) 2 255 2 034 1 494 1 395
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187 153 136 105
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 487 412 420

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 101
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 101 12 908
Värdeförändring (%) 25.0 542 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 303 12 908
Rörelsemarginal (%) 8.3 643 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 45.3 422 12 908
Soliditet (%) 34.4 1 104 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 255 458 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187 455 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 191 12 908
Nettoomsättning (tkr) 196 146 67 12 908
Rörelseresultat (tkr) 16 280 72 12 908
Antal anställda 87 58 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lemont AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 67 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lemont AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 643 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Lemont AB har under det senaste året 87 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 58 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Lemont AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 1 104 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Lemont AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse omfattande maskinbearbetning och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 135 0 0
Nettoomsättning (tkr) 247 549 0 0
Rörelseresultat (tkr) 19 888 0 0
Årets resultat (tkr) 16 664 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 36 620 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) 8.0 - -
Avk. eget kapital (%) - - -
Soliditet (%) 32.2 - -
Omsättning/anställd (tkr) 1 834 - -
Resultat/anställd (tkr) 147 - -
Lön/anställd (tkr) 502 - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 133

Lemont AB

Org.nr: 556576-3447

Adress:

Turbinvägen 1

Postnummer:

771 42 Ludvika

Telefon:

0240-689000

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 87
Nettooms (tkr) 196 146
Rörelseresultat (tkr) 16 280
Årets resultat (tkr) 14 127
Summa eget kapital (tkr) 34 081
Rörelsemarginal % 8.3
Avk. eget kapital % 45.3
Soliditet % 34.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 255
Resultat/anställd (tkr) 187
Lön/anställd (tkr) 508

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 196 146
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 500
Andra rörelsekostnader -98 499
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 177
Övriga rörelsekostnader -32 852
Rörelseresultat 16 280
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -477
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -476
Res. efter finans. intkt. och kostn. 15 804
Skatt -1 678
Årets resultat 14 127
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 14 127
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -917
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -259
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 77
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 77
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 20 552
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 20 552
And. i koncern- & intressefrtg. 10 517
Sum. oper. anlägg.tillg. 31 146
Varulager 26 582
Kundfordringar 36 562
Övriga omsättningstillgångar 3 304
Sum. operativa oms.tillg. 66 448
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 977
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 370
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 347
Summa tillgångar 98 941


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 19 759
EK-andel av obeskattade reserver 14 322
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 34 081


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 18 588
Ext. finans. skulder, kortfrist. 6 507
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 12 081
Summa finansiella skulder 37 176


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 4 039
Leverantörsskulder 12 740
Övriga kortfristiga skulder 10 905
Summa operativa skulder 27 684


Summa skulder och eget kapital 98 941
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 8.3
Avkastning på eget kapital % 45.3
Soliditet % 34.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 109.1
Kassalikviditet % 95.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 34.13
Omsättning per anställd (tkr) 2 255
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 101
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 101
Värdeförändring (%) 542
Tillväxt i omsättning (%) 303
Rörelsemarginal (%) 643
Avkastning på eget kapital (%) 422
Soliditet (%) 1 104
Nettoomsättning per anställd (tkr) 458
Rörelseresultat per anställd (tkr) 455
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 191
Nettoomsättning (tkr) 67
Rörelseresultat (tkr) 72
Antal anställda 58

Analys

Omsättning

Lemont AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 67 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lemont AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 643 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Lemont AB har under det senaste året 87 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 58 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Lemont AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 1 104 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Lemont AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse omfattande maskinbearbetning och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 87
Nettoomsättning (tkr) 196 146
Rörelseresultat (tkr) 16 280
Årets resultat (tkr) 4 910
Summa eget kapital (tkr) 34 081
Rörelsemarginal (%) 8.3
Avk. eget kapital (%) 45.3
Soliditet (%) 34.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 255
Resultat/anställd (tkr) 187
Lön/anställd (tkr) 508