Leksakshuset i Karlskrona AB

Org.nr:

556562-0019

Adress:

Lallerstedtsgatan 5

Postnummer:

371 54 Karlskrona

Telefon:

0455-24026
Antal sökningar:

94

Placering i länet:
117
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 12 11 10
Nettoomsättning (tkr) 46 344 46 010 44 050 40 034
Rörelseresultat (tkr) 3 582 2 728 3 032 1 435
Årets resultat (tkr) 2 124 1 546 1 702 781
Summa eget kapital (tkr) 14 122 15 498 13 424 11 927
Rörelsemarginal % 7.7 5.9 6.9 3.6
Avk. eget kapital % 19.2 14.3 18.0 9.1
Soliditet % 55.3 63.1 58.8 61.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 862 3 834 4 005 4 003
Resultat/anställd (tkr) 299 227 276 144
Lön/anställd (tkr) 0 515 476 538

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 46 344 46 010 44 050 40 034
Arbetskraftskostnad 0 -6 178 -5 241 -5 381
Avskrivningar -88 -76 -62 -71
Andra rörelsekostnader -36 889 -31 475 -30 081 -27 516
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -5 785 -5 553 -5 634 -5 631
Rörelseresultat 3 582 2 728 3 032 1 435
Ränteintäkter 177 61 8 43
Räntekostnader -126 -119 -118 -125
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 34 0 0 0
Finansnetto 85 -58 -110 -82
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 667 2 670 2 922 1 353
Skatt -817 -596 -647 -304
Årets resultat 2 850 2 074 2 275 1 049
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 850 2 074 2 275 1 049
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -725 -528 -573 -269
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -204 -149 -162 -76
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 280 310 312 343
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 280 310 312 343
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 280 310 312 343
Varulager 12 354 11 133 9 438 8 674
Kundfordringar 966 1 107 1 227 926
Övriga omsättningstillgångar 70 247 389 646
Summa operativa omsättningstillgångar 13 390 12 487 11 054 10 246
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 316 1 206 1 050 1 000
Likvida medel 10 558 10 541 10 427 7 670
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 874 11 747 11 477 8 670
Summa tillgångar 25 544 24 544 22 843 19 259

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 170 13 271 11 725 10 801
EK-andel av obeskattade reserver 2 952 2 227 1 699 1 126
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 14 122 15 498 13 424 11 927

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 957 2 753 2 604 2 442
Leverantörsskulder 3 250 3 768 3 530 2 489
Övriga kortfristiga skulder 5 214 2 526 3 285 2 402
Summa operativa skulder 11 421 9 047 9 419 7 333

Summa skulder och eget kapital 25 543 24 545 22 843 19 260
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.7 5.9 6.9 3.6
Avkastning på eget kapital % 19.2 14.3 18.0 9.1
Soliditet % 55.3 63.1 58.8 61.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 137.0 189.0 177.0 189.0
Likviditetsberedskap % 0.23 0.23 0.24 0.19
Räntetäckningsgrad % 30.1 23.44 25.76 11.82
Omsättning per anställd (tkr) 3 862 3 834 4 005 4 003
Rörelseresultat per anställd (tkr) 299 227 276 144
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 515 476 538

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 117
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 117 5 582
Värdeförändring (%) -8.0 599 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 512 5 582
Rörelsemarginal (%) 7.7 310 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 19.2 447 5 582
Soliditet (%) 55.3 206 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 862 78 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 299 108 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 438 5 582
Nettoomsättning (tkr) 46 344 130 5 582
Rörelseresultat (tkr) 3 582 109 5 582
Antal anställda 12 242 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Leksakshuset i Karlskrona AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 130 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Leksakshuset i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 310 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Leksakshuset i Karlskrona AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 242 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Leksakshuset i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 55.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 206 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Leksakshuset i Karlskrona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel med leksaker och dagligvaror, försäljning av drivmedel och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 94

Leksakshuset i Karlskrona AB

Org.nr: 556562-0019

Adress:

Lallerstedtsgatan 5

Postnummer:

371 54 Karlskrona

Telefon:

0455-24026

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 46 344
Rörelseresultat (tkr) 3 582
Årets resultat (tkr) 2 850
Summa eget kapital (tkr) 14 122
Rörelsemarginal % 7.7
Avk. eget kapital % 19.2
Soliditet % 55.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 862
Resultat/anställd (tkr) 299
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 46 344
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -88
Andra rörelsekostnader -36 889
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -5 785
Rörelseresultat 3 582
Ränteintäkter 177
Räntekostnader -126
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 34
Finansnetto 85
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 667
Skatt -817
Årets resultat 2 850
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 850
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -725
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -204
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 280
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 280
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 280
Varulager 12 354
Kundfordringar 966
Övriga omsättningstillgångar 70
Sum. operativa oms.tillg. 13 390
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 316
Likvida medel 10 558
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 11 874
Summa tillgångar 25 544


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 170
EK-andel av obeskattade reserver 2 952
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 14 122


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 957
Leverantörsskulder 3 250
Övriga kortfristiga skulder 5 214
Summa operativa skulder 11 421


Summa skulder och eget kapital 25 543
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 7.7
Avkastning på eget kapital % 19.2
Soliditet % 55.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 137.0
Likviditetsberedskap % 0.23
Räntetäckningsgrad % 30.1
Omsättning per anställd (tkr) 3 862
Rörelseresultat per anställd (tkr) 299
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 117
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 117
Värdeförändring (%) 599
Tillväxt i omsättning (%) 512
Rörelsemarginal (%) 310
Avkastning på eget kapital (%) 447
Soliditet (%) 206
Nettoomsättning per anställd (tkr) 78
Rörelseresultat per anställd (tkr) 108
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 438
Nettoomsättning (tkr) 130
Rörelseresultat (tkr) 109
Antal anställda 242

Analys

Omsättning

Leksakshuset i Karlskrona AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 130 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Leksakshuset i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 310 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Leksakshuset i Karlskrona AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 242 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Leksakshuset i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 55.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 206 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Leksakshuset i Karlskrona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel med leksaker och dagligvaror, försäljning av drivmedel och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.