Säljfast Holding AB

Org.nr:

556560-3049

Adress:

Knutsängsvägen 45

Postnummer:

294 75 Sölvesborg

Telefon:

044-206950
Antal sökningar:

69

Placering i länet:
80
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 4 5 3 2
Nettoomsättning (tkr) 5 714 5 853 4 080 500
Rörelseresultat (tkr) 851 3 578 1 096 -1 881
Årets resultat (tkr) 4 240 2 475 2 257 188
Summa eget kapital (tkr) 16 511 11 811 10 382 8 671
Rörelsemarginal % 14.9 61.1 26.9 -376.2
Avk. eget kapital % -6.2 32.2 3.1 -19.4
Soliditet % 52.9 45.6 47.2 41.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 429 1 171 1 360 250
Resultat/anställd (tkr) 213 716 365 -941
Lön/anställd (tkr) 0 694 687 740

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 5 714 5 853 4 080 500
Arbetskraftskostnad 0 -3 468 -2 061 -1 479
Avskrivningar -29 -32 -34 -27
Andra rörelsekostnader -3 270 -141 -156 -119
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 2 730 0 0
Övriga rörelseintäkter 44 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 608 -1 364 -733 -756
Rörelseresultat 851 3 578 1 096 -1 881
Ränteintäkter 7 0 1 7
Räntekostnader -5 -4 -4 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -102 -160 -547 218
Finansnetto -100 -164 -550 222
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 751 3 414 546 -1 659
Skatt -1 628 154 -253 -99
Årets resultat -877 3 568 293 -1 758
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -877 3 568 293 -1 758
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 440 546 -235 -74
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -406 154 -66 -21
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 818 1 789 127 134
Maskiner och inventarier 55 77 63 49
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 873 1 866 190 183
Andelar i koncern- och intresseföretag 16 766 16 987 16 863 16 717
Summa operativa anläggningstillgångar 18 639 18 853 17 053 16 900
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 13 129 1 253 0
Övriga omsättningstillgångar 319 1 122 125 55
Summa operativa omsättningstillgångar 332 1 251 1 378 55
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 481 4 932 2 554 2 188
Övriga externa finansiella tillgångar 375 438 733 1 098
Likvida medel 359 401 284 667
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 215 5 771 3 571 3 953
Summa tillgångar 31 186 25 875 22 002 20 908

Eget kapitalEget kapital, redovisat 15 059 11 799 9 824 8 347
EK-andel av obeskattade reserver 1 452 12 558 324
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 16 511 11 811 10 382 8 671

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 11 529 12 148 9 648 11 147
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 11 529 12 148 9 648 11 147

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 410 4 158 91
Leverantörsskulder 127 77 82 28
Övriga kortfristiga skulder 2 610 1 835 1 732 970
Summa operativa skulder 3 147 1 916 1 972 1 089

Summa skulder och eget kapital 31 187 25 875 22 002 20 907
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 14.9 61.1 26.9 -376.2
Avkastning på eget kapital % -6.2 32.2 3.1 -19.4
Soliditet % 52.9 45.6 47.2 41.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 69.8 102.8 92.9 128.6
Kassalikviditet % 25.0 86.0 92.0 72.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.07 0.07 1.33
Räntetäckningsgrad % 151.2 854.5 137.5 -552
Omsättning per anställd (tkr) 1 429 1 171 1 360 250
Rörelseresultat per anställd (tkr) 213 716 365 -941
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 694 687 740

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 80
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 80 5 582
Värdeförändring (%) 27.0 227 5 582
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 608 5 582
Rörelsemarginal (%) 14.9 127 5 582
Avkastning på eget kapital (%) -6.2 742 5 582
Soliditet (%) 52.9 225 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 429 430 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 213 173 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 435 5 582
Nettoomsättning (tkr) 5 714 641 5 582
Rörelseresultat (tkr) 851 358 5 582
Antal anställda 4 648 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Säljfast Holding AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 641 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Säljfast Holding AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 127 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Säljfast Holding AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 648 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Säljfast Holding AB har under det senaste året en soliditet på 52.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 225 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Säljfast Holding AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 69

Säljfast Holding AB

Org.nr: 556560-3049

Adress:

Knutsängsvägen 45

Postnummer:

294 75 Sölvesborg

Telefon:

044-206950

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 5 714
Rörelseresultat (tkr) 851
Årets resultat (tkr) -877
Summa eget kapital (tkr) 16 511
Rörelsemarginal % 14.9
Avk. eget kapital % -6.2
Soliditet % 52.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 429
Resultat/anställd (tkr) 213
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 5 714
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -29
Andra rörelsekostnader -3 270
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 44
Övriga rörelsekostnader -1 608
Rörelseresultat 851
Ränteintäkter 7
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -102
Finansnetto -100
Res. efter finans. intkt. och kostn. 751
Skatt -1 628
Årets resultat -877
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -877
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 440
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -406
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 1 818
Maskiner och inventarier 55
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 873
And. i koncern- & intressefrtg. 16 766
Sum. oper. anlägg.tillg. 18 639
Varulager 0
Kundfordringar 13
Övriga omsättningstillgångar 319
Sum. operativa oms.tillg. 332
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 11 481
Övriga externa finansiella tillgångar 375
Likvida medel 359
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 12 215
Summa tillgångar 31 186


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 15 059
EK-andel av obeskattade reserver 1 452
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 16 511


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 11 529
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 11 529


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 410
Leverantörsskulder 127
Övriga kortfristiga skulder 2 610
Summa operativa skulder 3 147


Summa skulder och eget kapital 31 187
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 14.9
Avkastning på eget kapital % -6.2
Soliditet % 52.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 69.8
Kassalikviditet % 25.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 151.2
Omsättning per anställd (tkr) 1 429
Rörelseresultat per anställd (tkr) 213
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 80
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 80
Värdeförändring (%) 227
Tillväxt i omsättning (%) 608
Rörelsemarginal (%) 127
Avkastning på eget kapital (%) 742
Soliditet (%) 225
Nettoomsättning per anställd (tkr) 430
Rörelseresultat per anställd (tkr) 173
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 435
Nettoomsättning (tkr) 641
Rörelseresultat (tkr) 358
Antal anställda 648

Analys

Omsättning

Säljfast Holding AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 641 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Säljfast Holding AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 127 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Säljfast Holding AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 648 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Säljfast Holding AB har under det senaste året en soliditet på 52.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 225 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Säljfast Holding AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.