Triona AB

Org.nr:

556559-4123

Adress:

Box 762

Postnummer:

781 27 Borlänge

Telefon:

0243-62400
Antal sökningar:

168

Placering i länet:
97
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 94 96 97 100
Nettoomsättning (tkr) 113 764 109 620 103 753 106 883
Rörelseresultat (tkr) 12 794 11 732 3 150 4 065
Årets resultat (tkr) 7 088 10 001 1 917 2 776
Summa eget kapital (tkr) 68 737 66 469 59 834 59 214
Rörelsemarginal % 11.2 10.7 3.0 3.8
Avk. eget kapital % 14.6 16.5 3.4 4.5
Soliditet % 79.3 79.4 77.6 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 210 1 142 1 070 1 069
Resultat/anställd (tkr) 136 122 32 41
Lön/anställd (tkr) 857 786 787 759

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 113 764 109 620 103 753 106 883
Arbetskraftskostnad -80 520 -75 437 -76 365 -75 896
Avskrivningar -3 404 -3 979 -3 909 -2 930
Andra rörelsekostnader -3 099 -3 217 2 730 -285
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -92 167 -1 668 -2 526
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -13 855 -15 422 -21 391 -21 181
Rörelseresultat 12 794 11 732 3 150 4 065
Ränteintäkter 0 10 10 165
Räntekostnader -8 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 1 613 0 0
Finansnetto -8 1 623 10 165
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 12 786 13 355 3 160 4 230
Skatt -2 883 -2 950 -1 145 -1 601
Årets resultat 9 903 10 405 2 015 2 629
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 903 10 405 2 015 2 629
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 431 21 -98 147
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -686 6 -28 41
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 2 081 2 636 3 197 3 852
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 674 6 157 8 104 5 336
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 755 8 793 11 301 9 188
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 597 719 857 1 011
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 597 719 857 1 011
Andelar i koncern- och intresseföretag 15 963 15 156 15 156 16 360
Summa operativa anläggningstillgångar 22 315 24 668 27 314 26 559
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 29 177 25 457 21 119 19 409
Övriga omsättningstillgångar 5 234 7 210 6 272 1 994
Summa operativa omsättningstillgångar 34 411 32 667 27 391 21 403
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 507 1 857 4 373 3 799
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 27 500 24 498 18 037 22 812
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 30 007 26 355 22 410 26 611
Summa tillgångar 86 733 83 690 77 115 74 573

Eget kapitalEget kapital, redovisat 63 011 63 174 56 518 55 996
EK-andel av obeskattade reserver 5 726 3 295 3 316 3 218
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 68 737 66 469 59 834 59 214

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 488 1 131 707 28
Summa finansiella skulder 488 1 131 707 28

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 615 929 935 908
Leverantörsskulder 2 057 2 253 3 902 3 129
Övriga kortfristiga skulder 13 836 12 908 11 737 11 295
Summa operativa skulder 17 508 16 090 16 574 15 332

Summa skulder och eget kapital 86 733 83 690 77 115 74 573
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.2 10.7 3.0 3.8
Avkastning på eget kapital % 14.6 16.5 3.4 4.5
Soliditet % 79.3 79.4 77.6 79.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.7 1.7 1.2 0.0
Kassalikviditet % 378.0 351.0 278.0 306.0
Likviditetsberedskap % 0.24 0.22 0.17 0.21
Räntetäckningsgrad % 1 599.25 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 210 1 142 1 070 1 069
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136 122 32 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 857 786 787 759

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 97
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 97 12 908
Värdeförändring (%) 6.0 938 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 972 12 908
Rörelsemarginal (%) 11.2 445 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 14.6 1 105 12 908
Soliditet (%) 79.3 95 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 210 1 249 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136 636 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 857 19 12 908
Nettoomsättning (tkr) 113 764 129 12 908
Rörelseresultat (tkr) 12 794 88 12 908
Antal anställda 94 53 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Triona AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 129 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Triona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 445 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Triona AB har under det senaste året 94 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 62.5. Företaget är under jämförelseåret den 53 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Triona AB har under det senaste året en soliditet på 79.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 95 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Triona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva konsultverksamhet samt för egen och andras räkning bedriva utveckling, förvaltning, försäljning och ut- hyrning av IT-lösningar och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 123 117 118 122
Nettoomsättning (tkr) 148 291 141 299 137 011 141 000
Rörelseresultat (tkr) 12 350 12 809 5 136 3 093
Årets resultat (tkr) 8 727 10 716 3 656 2 393
Summa eget kapital (tkr) 64 532 63 304 55 414 53 952
Rörelsemarginal (%) 8.3 9.1 3.7 2.2
Avk. eget kapital (%) 13.7 18.1 6.7 4.4
Soliditet (%) 71.8 74.6 71.0 72.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 206 1 208 1 161 1 156
Resultat/anställd (tkr) 100 109 44 25
Lön/anställd (tkr) 843 805 795 786


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 168

Triona AB

Org.nr: 556559-4123

Adress:

Box 762

Postnummer:

781 27 Borlänge

Telefon:

0243-62400

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 94
Nettooms (tkr) 113 764
Rörelseresultat (tkr) 12 794
Årets resultat (tkr) 9 903
Summa eget kapital (tkr) 68 737
Rörelsemarginal % 11.2
Avk. eget kapital % 14.6
Soliditet % 79.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 210
Resultat/anställd (tkr) 136
Lön/anställd (tkr) 857

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 113 764
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -3 404
Andra rörelsekostnader -3 099
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -92
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -13 855
Rörelseresultat 12 794
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -8
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -8
Res. efter finans. intkt. och kostn. 12 786
Skatt -2 883
Årets resultat 9 903
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 9 903
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 431
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -686
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 2 081
Övr. immateriella anläggningstillg. 3 674
Sum. immater. anlägg.tillg. 5 755
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 597
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 597
And. i koncern- & intressefrtg. 15 963
Sum. oper. anlägg.tillg. 22 315
Varulager 0
Kundfordringar 29 177
Övriga omsättningstillgångar 5 234
Sum. operativa oms.tillg. 34 411
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 507
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 27 500
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 30 007
Summa tillgångar 86 733


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 63 011
EK-andel av obeskattade reserver 5 726
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 68 737


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 488
Summa finansiella skulder 488


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 615
Leverantörsskulder 2 057
Övriga kortfristiga skulder 13 836
Summa operativa skulder 17 508


Summa skulder och eget kapital 86 733
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 11.2
Avkastning på eget kapital % 14.6
Soliditet % 79.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.7
Kassalikviditet % 378.0
Likviditetsberedskap % 0.24
Räntetäckningsgrad % 1 599.25
Omsättning per anställd (tkr) 1 210
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 857

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 97
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 97
Värdeförändring (%) 938
Tillväxt i omsättning (%) 972
Rörelsemarginal (%) 445
Avkastning på eget kapital (%) 1 105
Soliditet (%) 95
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 636
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 19
Nettoomsättning (tkr) 129
Rörelseresultat (tkr) 88
Antal anställda 53

Analys

Omsättning

Triona AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 129 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Triona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 445 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Triona AB har under det senaste året 94 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 62.5. Företaget är under jämförelseåret den 53 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Triona AB har under det senaste året en soliditet på 79.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 95 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Triona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva konsultverksamhet samt för egen och andras räkning bedriva utveckling, förvaltning, försäljning och ut- hyrning av IT-lösningar och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 94
Nettoomsättning (tkr) 113 764
Rörelseresultat (tkr) 12 794
Årets resultat (tkr) 7 088
Summa eget kapital (tkr) 68 737
Rörelsemarginal (%) 11.2
Avk. eget kapital (%) 14.6
Soliditet (%) 79.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 210
Resultat/anställd (tkr) 136
Lön/anställd (tkr) 857