Dahlström Guide Tech Aktiebolag

Org.nr:

556552-6356

Adress:

Kuskgatan 5

Postnummer:

777 50 Smedjebacken

Telefon:

0240-594110
Antal sökningar:

119

Placering i länet:
110
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 10 9 9
Nettoomsättning (tkr) 35 627 32 861 28 767 29 971
Rörelseresultat (tkr) 8 517 7 190 5 849 7 888
Årets resultat (tkr) 5 350 5 558 5 383 6 546
Summa eget kapital (tkr) 43 155 39 422 35 552 32 164
Rörelsemarginal % 23.9 21.9 20.3 26.3
Avk. eget kapital % 13.2 14.6 14.5 22.1
Soliditet % 92.1 89.9 90.1 88.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 563 3 286 3 196 3 330
Resultat/anställd (tkr) 852 719 650 876
Lön/anställd (tkr) 0 0 499 487

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 35 627 32 861 28 767 29 971
Arbetskraftskostnad 0 0 -4 494 -4 385
Avskrivningar -1 734 -774 -702 -920
Andra rörelsekostnader -22 611 -22 202 -15 278 -14 692
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 176 196 11 187
Övriga rörelsekostnader -2 941 -2 891 -2 455 -2 273
Rörelseresultat 8 517 7 190 5 849 7 888
Ränteintäkter 1 157 605 486 549
Räntekostnader -2 297 -879 -136 -146
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 205 306 110 108
Finansnetto -935 32 460 511
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 582 7 222 6 309 8 399
Skatt -2 149 -1 753 -1 405 -1 850
Årets resultat 5 433 5 469 4 904 6 549
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 433 5 469 4 904 6 549
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -83 88 479 -2
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -23 25 135 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 297 316 335 354
Maskiner och inventarier 3 968 918 1 311 1 994
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 265 1 234 1 646 2 348
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 265 1 234 1 646 2 348
Varulager 60 60 60 60
Kundfordringar 6 316 7 887 4 249 5 339
Övriga omsättningstillgångar 4 107 4 171 3 294 2 305
Summa operativa omsättningstillgångar 10 483 12 118 7 603 7 704
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 048 7 180 6 788 2 290
Likvida medel 27 060 23 295 23 431 23 850
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 108 30 475 30 219 26 140
Summa tillgångar 46 856 43 827 39 468 36 192

Eget kapitalEget kapital, redovisat 43 072 39 422 35 464 31 597
EK-andel av obeskattade reserver 83 0 88 567
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 43 155 39 422 35 552 32 164

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 28 0 0 0
Summa finansiella skulder 28 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 841 817 771 906
Leverantörsskulder 1 178 2 133 1 781 1 101
Övriga kortfristiga skulder 1 654 1 455 1 363 2 021
Summa operativa skulder 3 673 4 405 3 915 4 028

Summa skulder och eget kapital 46 856 43 827 39 467 36 192
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 23.9 21.9 20.3 26.3
Avkastning på eget kapital % 13.2 14.6 14.5 22.1
Soliditet % 92.1 89.9 90.1 88.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.1 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 311.0 985.0 985.0 1 009.0
Likviditetsberedskap % 0.76 0.71 0.81 0.8
Räntetäckningsgrad % 4.3 9.22 47.39 58.53
Omsättning per anställd (tkr) 3 563 3 286 3 196 3 330
Rörelseresultat per anställd (tkr) 852 719 650 876
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 499 487

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 110
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 110 12 908
Värdeförändring (%) 6.0 937 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 747 12 908
Rörelsemarginal (%) 23.9 104 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 13.2 1 158 12 908
Soliditet (%) 92.1 12 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 563 214 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 852 61 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 036 12 908
Nettoomsättning (tkr) 35 627 376 12 908
Rörelseresultat (tkr) 8 517 121 12 908
Antal anställda 10 744 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 376 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 104 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 744 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 92.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 12 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustrin, handel med värdepapper och idka därmed förenliga verksamheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 119

Dahlström Guide Tech Aktiebolag

Org.nr: 556552-6356

Adress:

Kuskgatan 5

Postnummer:

777 50 Smedjebacken

Telefon:

0240-594110

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 35 627
Rörelseresultat (tkr) 8 517
Årets resultat (tkr) 5 433
Summa eget kapital (tkr) 43 155
Rörelsemarginal % 23.9
Avk. eget kapital % 13.2
Soliditet % 92.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 563
Resultat/anställd (tkr) 852
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 35 627
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 734
Andra rörelsekostnader -22 611
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 176
Övriga rörelsekostnader -2 941
Rörelseresultat 8 517
Ränteintäkter 1 157
Räntekostnader -2 297
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 205
Finansnetto -935
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 582
Skatt -2 149
Årets resultat 5 433
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 433
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -83
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -23
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 297
Maskiner och inventarier 3 968
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 265
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 265
Varulager 60
Kundfordringar 6 316
Övriga omsättningstillgångar 4 107
Sum. operativa oms.tillg. 10 483
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 048
Likvida medel 27 060
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 32 108
Summa tillgångar 46 856


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 43 072
EK-andel av obeskattade reserver 83
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 43 155


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 28
Summa finansiella skulder 28


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 841
Leverantörsskulder 1 178
Övriga kortfristiga skulder 1 654
Summa operativa skulder 3 673


Summa skulder och eget kapital 46 856
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 23.9
Avkastning på eget kapital % 13.2
Soliditet % 92.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.1
Kassalikviditet % 1 311.0
Likviditetsberedskap % 0.76
Räntetäckningsgrad % 4.3
Omsättning per anställd (tkr) 3 563
Rörelseresultat per anställd (tkr) 852
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 110
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 110
Värdeförändring (%) 937
Tillväxt i omsättning (%) 747
Rörelsemarginal (%) 104
Avkastning på eget kapital (%) 1 158
Soliditet (%) 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 214
Rörelseresultat per anställd (tkr) 61
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 036
Nettoomsättning (tkr) 376
Rörelseresultat (tkr) 121
Antal anställda 744

Analys

Omsättning

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 376 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 104 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 744 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 92.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 12 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustrin, handel med värdepapper och idka därmed förenliga verksamheter.