EBP i Olofström AB

Org.nr:

556529-1928

Adress:

Box 34

Postnummer:

293 21 Olofström

Telefon:

0454-42572
Antal sökningar:

228

Placering i länet:
23
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 176 156 150 159
Nettoomsättning (tkr) 340 817 311 871 256 723 261 748
Rörelseresultat (tkr) 9 136 10 251 534 323
Årets resultat (tkr) 6 3 377 5 2
Summa eget kapital (tkr) 126 891 125 410 117 353 116 783
Rörelsemarginal % 2.7 3.3 0.2 0.1
Avk. eget kapital % 5.1 6.6 0.5 0.2
Soliditet % 52.6 56.7 58.9 67.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 936 1 999 1 711 1 646
Resultat/anställd (tkr) 52 66 4 2
Lön/anställd (tkr) 606 592 543 512

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 340 817 311 871 256 723 261 748
Arbetskraftskostnad -106 691 -92 348 -81 391 -81 378
Avskrivningar -8 756 -9 164 -11 277 -11 348
Andra rörelsekostnader -226 867 -206 155 -169 806 -174 961
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 4 109 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 177 6 753 6 308 7 253
Övriga rörelsekostnader -1 544 -4 815 -23 -991
Rörelseresultat 9 136 10 251 534 323
Ränteintäkter 0 193 720 172
Räntekostnader -780 -1 026 -475 -164
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -38 0 0
Finansnetto -780 -871 245 8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 356 9 380 779 331
Skatt -1 876 -1 323 -209 -115
Årets resultat 6 480 8 057 571 217
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 480 8 057 571 217
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -6 474 -4 680 -566 -215
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 826 -1 320 -160 -61
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 54 647 55 175 61 834 43 915
Övriga materiella anläggningstillgångar 16 878 17 326 18 276 19 427
Summa materiella anläggningstillgångar 71 525 72 501 80 110 63 342
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 71 525 72 501 80 110 63 342
Varulager 79 437 66 729 56 403 54 705
Kundfordringar 74 212 65 529 51 362 41 878
Övriga omsättningstillgångar 14 218 7 538 6 616 7 825
Summa operativa omsättningstillgångar 167 867 139 796 114 381 104 408
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 1 000 3 130 3 130
Likvida medel 2 070 7 771 1 514 2 755
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 070 8 771 4 644 5 885
Summa tillgångar 241 462 221 068 199 135 173 635

Eget kapitalEget kapital, redovisat 114 177 119 170 115 793 115 788
EK-andel av obeskattade reserver 12 714 6 240 1 560 995
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 126 891 125 410 117 353 116 783

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 16 439 9 069 14 100 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 471 1 631 7 371 6 278
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 525 2 525 5 025 0
Summa finansiella skulder 22 435 13 225 26 496 6 278

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 586 1 760 440 281
Leverantörsskulder 49 905 40 033 33 557 26 190
Övriga kortfristiga skulder 38 645 40 640 21 289 24 104
Summa operativa skulder 92 136 82 433 55 286 50 575

Summa skulder och eget kapital 241 462 221 068 199 135 173 635
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.7 3.3 0.2 0.1
Avkastning på eget kapital % 5.1 6.6 0.5 0.2
Soliditet % 52.6 56.7 58.9 67.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.7 10.5 22.6 5.4
Kassalikviditet % 96.0 95.0 88.0 93.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.02 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 11.71 10.14 2.64 3.02
Omsättning per anställd (tkr) 1 936 1 999 1 711 1 646
Rörelseresultat per anställd (tkr) 52 66 4 2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 606 592 543 512

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 23
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 23 5 582
Värdeförändring (%) 1.0 480 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 324 5 582
Rörelsemarginal (%) 2.7 573 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 5.1 642 5 582
Soliditet (%) 52.6 227 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 936 265 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 52 533 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 606 53 5 582
Nettoomsättning (tkr) 340 817 10 5 582
Rörelseresultat (tkr) 9 136 44 5 582
Antal anställda 176 9 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

EBP i Olofström AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 10 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

EBP i Olofström AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 573 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

EBP i Olofström AB har under det senaste året 176 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 9 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

EBP i Olofström AB har under det senaste året en soliditet på 52.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 227 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

EBP i Olofström AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Mats-Inge Ronnie Rossander (f. 1971) Extern verkställande direktör
Oskar Per Greger Kling (f. 1946) Ledamot, Ordförande
Per Gösta Vannesjö (f. 1952) Ledamot
Sven Ove Tomas Lidbacken (f. 1966) Ledamot
Sven Anders Gunnar Thålin (f. 1965) Ledamot
Mirsad Hadzic (f. 1967) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Bo Jesper Matthias Jarnehäll (f. 1976) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Nils Håkan Andersson (f. 1957) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Sven Tomas Lindgren (f. 1968) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknads- föring av plåtprodukter för fordonsindutrin samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 228

EBP i Olofström AB

Org.nr: 556529-1928

Adress:

Box 34

Postnummer:

293 21 Olofström

Telefon:

0454-42572

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 176
Nettooms (tkr) 340 817
Rörelseresultat (tkr) 9 136
Årets resultat (tkr) 6 480
Summa eget kapital (tkr) 126 891
Rörelsemarginal % 2.7
Avk. eget kapital % 5.1
Soliditet % 52.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 936
Resultat/anställd (tkr) 52
Lön/anställd (tkr) 606

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 340 817
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -8 756
Andra rörelsekostnader -226 867
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 12 177
Övriga rörelsekostnader -1 544
Rörelseresultat 9 136
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -780
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -780
Res. efter finans. intkt. och kostn. 8 356
Skatt -1 876
Årets resultat 6 480
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6 480
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -6 474
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 826
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 54 647
Övr. materiella anläggningstillg. 16 878
Sum. mater. anlägg.tillg. 71 525
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 71 525
Varulager 79 437
Kundfordringar 74 212
Övriga omsättningstillgångar 14 218
Sum. operativa oms.tillg. 167 867
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 070
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 070
Summa tillgångar 241 462


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 114 177
EK-andel av obeskattade reserver 12 714
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 126 891


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 16 439
Ext. finans. skulder, kortfrist. 3 471
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 525
Summa finansiella skulder 22 435


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 586
Leverantörsskulder 49 905
Övriga kortfristiga skulder 38 645
Summa operativa skulder 92 136


Summa skulder och eget kapital 241 462
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 2.7
Avkastning på eget kapital % 5.1
Soliditet % 52.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 17.7
Kassalikviditet % 96.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 11.71
Omsättning per anställd (tkr) 1 936
Rörelseresultat per anställd (tkr) 52
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 606

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 23
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 23
Värdeförändring (%) 480
Tillväxt i omsättning (%) 324
Rörelsemarginal (%) 573
Avkastning på eget kapital (%) 642
Soliditet (%) 227
Nettoomsättning per anställd (tkr) 265
Rörelseresultat per anställd (tkr) 533
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 53
Nettoomsättning (tkr) 10
Rörelseresultat (tkr) 44
Antal anställda 9

Analys

Omsättning

EBP i Olofström AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 10 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

EBP i Olofström AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 573 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

EBP i Olofström AB har under det senaste året 176 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 9 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

EBP i Olofström AB har under det senaste året en soliditet på 52.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 227 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

EBP i Olofström AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Mats-Inge Ronnie Rossander (f. 1971) Extern verkställande direktör
Oskar Per Greger Kling (f. 1946) Ledamot, Ordförande
Per Gösta Vannesjö (f. 1952) Ledamot
Sven Ove Tomas Lidbacken (f. 1966) Ledamot
Sven Anders Gunnar Thålin (f. 1965) Ledamot
Mirsad Hadzic (f. 1967) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Bo Jesper Matthias Jarnehäll (f. 1976) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Nils Håkan Andersson (f. 1957) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Sven Tomas Lindgren (f. 1968) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, produktion och marknads- föring av plåtprodukter för fordonsindutrin samt därmed förenlig verksamhet.