Malungs Elnät AB

Org.nr:

556527-4817

Adress:

Box 4

Postnummer:

782 21 Malung

Telefon:

0280-44200
Antal sökningar:

188

Placering i länet:
20
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 44 42 40 41
Nettoomsättning (tkr) 147 166 128 201 108 138 118 467
Rörelseresultat (tkr) 43 044 31 514 21 370 30 874
Årets resultat (tkr) 20 043 15 441 7 513 13 287
Summa eget kapital (tkr) 299 923 266 480 250 646 241 830
Rörelsemarginal % 29.2 24.6 19.8 26.1
Avk. eget kapital % 11.8 9.5 6.7 10.4
Soliditet % 79.7 79.9 80.0 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 345 3 052 2 703 2 889
Resultat/anställd (tkr) 978 750 534 753
Lön/anställd (tkr) 616 591 630 605

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 147 166 128 201 108 138 118 467
Arbetskraftskostnad -27 090 -24 815 -25 211 -24 798
Avskrivningar -28 399 -24 318 -15 878 -15 181
Andra rörelsekostnader -37 194 -36 677 -35 880 -36 983
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 255 7 734 8 271 8 523
Övriga rörelsekostnader -20 694 -18 611 -18 070 -19 154
Rörelseresultat 43 044 31 514 21 370 30 874
Ränteintäkter 2 18 83 386
Räntekostnader -51 -75 -23 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -49 -57 60 373
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 42 995 31 457 21 430 31 247
Skatt -9 551 -7 023 -4 814 -6 982
Årets resultat 33 444 24 434 16 616 24 265
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 33 444 24 434 16 616 24 265
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -13 401 -8 993 -9 103 -10 978
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 780 -2 537 -2 567 -3 096
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 515 700 886 1 071
Summa immateriella anläggningstillgångar 515 700 886 1 071
Byggnader och mark 2 452 2 600 2 729 3 084
Maskiner och inventarier 283 287 261 381 235 611 229 706
Övriga materiella anläggningstillgångar 23 844 9 516 13 122 4 294
Summa materiella anläggningstillgångar 309 583 273 497 251 462 237 084
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 310 098 274 197 252 348 238 155
Varulager 587 2 227 2 272 2 187
Kundfordringar 3 603 4 152 3 657 3 903
Övriga omsättningstillgångar 35 778 32 218 31 097 28 452
Summa operativa omsättningstillgångar 39 968 38 597 37 026 34 542
Fordringar på koncern- och intresseföretag 847 214 0 7 517
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 25 274 20 568 24 122 24 361
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 121 20 782 24 122 31 878
Summa tillgångar 376 187 333 576 313 496 304 575

Eget kapitalEget kapital, redovisat 107 927 87 885 81 044 81 331
EK-andel av obeskattade reserver 191 996 178 595 169 602 160 499
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 299 923 266 480 250 646 241 830

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 20 0
Summa finansiella skulder 0 0 20 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 54 202 50 432 47 905 45 348
Leverantörsskulder 8 364 3 277 3 202 5 328
Övriga kortfristiga skulder 13 698 13 387 11 723 12 069
Summa operativa skulder 76 264 67 096 62 830 62 745

Summa skulder och eget kapital 376 187 333 576 313 496 304 575
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 29.2 24.6 19.8 26.1
Avkastning på eget kapital % 11.8 9.5 6.7 10.4
Soliditet % 79.7 79.9 80.0 79.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 293.0 342.0 394.0 326.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.16 0.22 0.21
Räntetäckningsgrad % 844.04 420.43 932.74 2 404.62
Omsättning per anställd (tkr) 3 345 3 052 2 703 2 889
Rörelseresultat per anställd (tkr) 978 750 534 753
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 616 591 630 605

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 20
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 20 12 908
Värdeförändring (%) 16.0 705 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 457 12 908
Rörelsemarginal (%) 29.2 58 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 11.8 1 203 12 908
Soliditet (%) 79.7 86 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 345 258 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 978 53 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 616 100 12 908
Nettoomsättning (tkr) 147 166 97 12 908
Rörelseresultat (tkr) 43 044 31 12 908
Antal anställda 44 137 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Malungs Elnät AB har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 97 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malungs Elnät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 58 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Malungs Elnät AB har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 137 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Malungs Elnät AB har under det senaste året en soliditet på 79.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 86 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Malungs Elnät AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall distribuera datakommunikation och el (bedriva nätverksamhet) och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 188

Malungs Elnät AB

Org.nr: 556527-4817

Adress:

Box 4

Postnummer:

782 21 Malung

Telefon:

0280-44200

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 44
Nettooms (tkr) 147 166
Rörelseresultat (tkr) 43 044
Årets resultat (tkr) 33 444
Summa eget kapital (tkr) 299 923
Rörelsemarginal % 29.2
Avk. eget kapital % 11.8
Soliditet % 79.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 345
Resultat/anställd (tkr) 978
Lön/anställd (tkr) 616

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 147 166
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -28 399
Andra rörelsekostnader -37 194
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 9 255
Övriga rörelsekostnader -20 694
Rörelseresultat 43 044
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -51
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -49
Res. efter finans. intkt. och kostn. 42 995
Skatt -9 551
Årets resultat 33 444
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 33 444
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -13 401
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -3 780
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 515
Sum. immater. anlägg.tillg. 515
Byggnader och mark 2 452
Maskiner och inventarier 283 287
Övr. materiella anläggningstillg. 23 844
Sum. mater. anlägg.tillg. 309 583
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 310 098
Varulager 587
Kundfordringar 3 603
Övriga omsättningstillgångar 35 778
Sum. operativa oms.tillg. 39 968
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 847
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 25 274
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 26 121
Summa tillgångar 376 187


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 107 927
EK-andel av obeskattade reserver 191 996
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 299 923


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 54 202
Leverantörsskulder 8 364
Övriga kortfristiga skulder 13 698
Summa operativa skulder 76 264


Summa skulder och eget kapital 376 187
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 29.2
Avkastning på eget kapital % 11.8
Soliditet % 79.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 293.0
Likviditetsberedskap % 0.17
Räntetäckningsgrad % 844.04
Omsättning per anställd (tkr) 3 345
Rörelseresultat per anställd (tkr) 978
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 616

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 20
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 20
Värdeförändring (%) 705
Tillväxt i omsättning (%) 457
Rörelsemarginal (%) 58
Avkastning på eget kapital (%) 1 203
Soliditet (%) 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) 258
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 100
Nettoomsättning (tkr) 97
Rörelseresultat (tkr) 31
Antal anställda 137

Analys

Omsättning

Malungs Elnät AB har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 97 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malungs Elnät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 58 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Malungs Elnät AB har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 137 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Malungs Elnät AB har under det senaste året en soliditet på 79.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 86 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Malungs Elnät AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall distribuera datakommunikation och el (bedriva nätverksamhet) och därmed förenlig verksamhet.