Kelmo AB

Org.nr:

556519-8420

Adress:

Kaliumvägen 3

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

072-3626566

Moderbolag:

Antal sökningar:

94

Placering i länet:
109
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 24 23 21 24
Nettoomsättning (tkr) 29 401 37 768 33 495 32 529
Rörelseresultat (tkr) 5 225 5 722 3 904 3 787
Årets resultat (tkr) 3 992 3 933 2 959 2 748
Summa eget kapital (tkr) 6 333 6 241 4 534 4 323
Rörelsemarginal % 17.8 15.2 11.7 11.6
Avk. eget kapital % 63.5 81.1 66.8 72.8
Soliditet % 45.2 33.1 47.2 39.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 225 1 642 1 595 1 355
Resultat/anställd (tkr) 218 249 186 158
Lön/anställd (tkr) 0 530 505 504

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 29 401 37 768 33 495 32 529
Arbetskraftskostnad 0 -12 180 -10 595 -12 099
Avskrivningar -234 -227 -208 -190
Andra rörelsekostnader -21 037 -17 226 -16 185 -13 767
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 175 193 16 290
Övriga rörelsekostnader -3 080 -2 606 -2 619 -2 976
Rörelseresultat 5 225 5 722 3 904 3 787
Ränteintäkter 36 16 20 5
Räntekostnader -124 -114 -113 -194
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -88 -98 -93 -189
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 137 5 624 3 811 3 598
Skatt -1 146 -1 254 -852 -791
Årets resultat 3 991 4 370 2 959 2 807
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 991 4 370 2 959 2 807
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -437 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -123 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 462 512 578 728
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 462 512 578 728
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 462 512 578 728
Varulager 4 324 1 053 2 052 2 277
Kundfordringar 6 348 11 498 6 696 3 615
Övriga omsättningstillgångar 235 227 276 188
Summa operativa omsättningstillgångar 10 907 12 778 9 024 6 080
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 111
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 647 5 577 1 4 062
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 647 5 577 1 4 173
Summa tillgångar 14 016 18 867 9 603 10 981

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 241 5 149 3 879 3 668
EK-andel av obeskattade reserver 1 092 1 092 655 655
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 333 6 241 4 534 4 323

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 000 0 0 3 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 3 000 949 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 000 3 000 949 3 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 308 308 185 185
Leverantörsskulder 1 010 2 988 1 407 781
Övriga kortfristiga skulder 3 365 6 330 2 528 2 691
Summa operativa skulder 4 683 9 626 4 120 3 657

Summa skulder och eget kapital 14 016 18 867 9 603 10 980
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 17.8 15.2 11.7 11.6
Avkastning på eget kapital % 63.5 81.1 66.8 72.8
Soliditet % 45.2 33.1 47.2 39.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 47.4 48.1 20.9 69.4
Kassalikviditet % 211.0 140.0 143.0 227.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.15 0 0.12
Räntetäckningsgrad % 42.43 50.33 34.73 19.55
Omsättning per anställd (tkr) 1 225 1 642 1 595 1 355
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218 249 186 158
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 530 505 504

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 109
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 109 5 582
Värdeförändring (%) -7.0 591 5 582
Tillväxt i omsättning (%) -22.0 786 5 582
Rörelsemarginal (%) 17.8 92 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 63.5 127 5 582
Soliditet (%) 45.2 315 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 225 534 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218 166 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 394 5 582
Nettoomsättning (tkr) 29 401 188 5 582
Rörelseresultat (tkr) 5 225 80 5 582
Antal anställda 24 127 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Kelmo AB har minskat omsättningen senaste året med -22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 188 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kelmo AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 92 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Kelmo AB har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 127 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Kelmo AB har under det senaste året en soliditet på 45.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 315 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Kelmo AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning av automatikutrustning, elektriska installationer, försäljning av elmaterial samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 94

Kelmo AB

Org.nr: 556519-8420

Adress:

Kaliumvägen 3

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

072-3626566

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 24
Nettooms (tkr) 29 401
Rörelseresultat (tkr) 5 225
Årets resultat (tkr) 3 991
Summa eget kapital (tkr) 6 333
Rörelsemarginal % 17.8
Avk. eget kapital % 63.5
Soliditet % 45.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 225
Resultat/anställd (tkr) 218
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 29 401
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -234
Andra rörelsekostnader -21 037
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 175
Övriga rörelsekostnader -3 080
Rörelseresultat 5 225
Ränteintäkter 36
Räntekostnader -124
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -88
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 137
Skatt -1 146
Årets resultat 3 991
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 991
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 462
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 462
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 462
Varulager 4 324
Kundfordringar 6 348
Övriga omsättningstillgångar 235
Sum. operativa oms.tillg. 10 907
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 2 647
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 647
Summa tillgångar 14 016


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 241
EK-andel av obeskattade reserver 1 092
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 333


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 3 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 308
Leverantörsskulder 1 010
Övriga kortfristiga skulder 3 365
Summa operativa skulder 4 683


Summa skulder och eget kapital 14 016
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 17.8
Avkastning på eget kapital % 63.5
Soliditet % 45.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 47.4
Kassalikviditet % 211.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 42.43
Omsättning per anställd (tkr) 1 225
Rörelseresultat per anställd (tkr) 218
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 109
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 109
Värdeförändring (%) 591
Tillväxt i omsättning (%) 786
Rörelsemarginal (%) 92
Avkastning på eget kapital (%) 127
Soliditet (%) 315
Nettoomsättning per anställd (tkr) 534
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 394
Nettoomsättning (tkr) 188
Rörelseresultat (tkr) 80
Antal anställda 127

Analys

Omsättning

Kelmo AB har minskat omsättningen senaste året med -22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 188 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Kelmo AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 92 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Kelmo AB har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 127 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Kelmo AB har under det senaste året en soliditet på 45.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 315 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Kelmo AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning av automatikutrustning, elektriska installationer, försäljning av elmaterial samt därmed förenlig verksamhet.