Säterbostäder Aktiebolag

Org.nr:

556515-8713

Adress:

Box 123

Postnummer:

783 23 Säter

Telefon:

0225-55400

Moderbolag:

SÄTERS KOMMUN
Antal sökningar:

128

Placering i länet:
77
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 25 24 22
Nettoomsättning (tkr) 74 683 73 636 70 973 68 559
Rörelseresultat (tkr) 10 383 11 802 11 710 11 085
Årets resultat (tkr) 6 486 6 757 7 413 4 197
Summa eget kapital (tkr) 62 442 56 737 50 190 38 508
Rörelsemarginal % 13.9 16.0 16.5 16.2
Avk. eget kapital % 10.0 12.8 16.6 17.4
Soliditet % 24.5 23.5 22.2 20.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 112 2 945 2 957 3 116
Resultat/anställd (tkr) 433 472 488 504
Lön/anställd (tkr) 536 484 490 486

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 74 683 73 636 70 973 68 559
Arbetskraftskostnad -12 871 -12 102 -11 750 -10 687
Avskrivningar -9 129 -6 893 -6 239 -7 316
Andra rörelsekostnader 12 871 12 103 11 750 -41 017
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 736 6 054 5 870 5 732
Övriga rörelsekostnader -60 907 -60 996 -58 894 -4 186
Rörelseresultat 10 383 11 802 11 710 11 085
Ränteintäkter 189 206 192 272
Räntekostnader -2 327 -2 644 -3 016 -3 115
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 138 -2 438 -2 824 -2 843
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 245 9 364 8 886 8 242
Skatt -2 293 -2 532 -1 516 -2 085
Årets resultat 5 952 6 832 7 370 6 157
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 952 6 832 7 370 6 157
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 534 -75 43 -1 961
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 150 -21 12 -553
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 235 487 230 070 207 943 149 009
Maskiner och inventarier 242 418 640 432
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 113 2 255 8 261 19 011
Summa materiella anläggningstillgångar 241 842 232 743 216 844 168 452
Andelar i koncern- och intresseföretag 9 410 4 850 4 850 4 850
Summa operativa anläggningstillgångar 251 252 237 593 221 694 173 302
Varulager 101 78 67 94
Kundfordringar 153 303 311 248
Övriga omsättningstillgångar 882 1 242 873 395
Summa operativa omsättningstillgångar 1 136 1 623 1 251 737
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 201 2 308
Övriga externa finansiella tillgångar 2 151 2 419 3 109 452
Likvida medel 402 224 211 9 891
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 553 2 643 3 521 12 651
Summa tillgångar 254 941 241 859 226 466 186 690

Eget kapitalEget kapital, redovisat 58 001 51 762 45 290 33 565
EK-andel av obeskattade reserver 4 441 4 975 4 900 4 943
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 62 442 56 737 50 190 38 508

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 160 900 153 900 147 309 105 900
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 541 14 012 11 254 22 763
Summa finansiella skulder 174 441 167 912 158 563 128 663

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 253 1 403 1 382 1 394
Leverantörsskulder 6 743 7 289 8 367 9 959
Övriga kortfristiga skulder 10 062 8 518 7 964 8 166
Summa operativa skulder 18 058 17 210 17 713 19 519

Summa skulder och eget kapital 254 941 241 859 226 466 186 690
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.9 16.0 16.5 16.2
Avkastning på eget kapital % 10.0 12.8 16.6 17.4
Soliditet % 24.5 23.5 22.2 20.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 279.4 295.9 315.9 334.1
Kassalikviditet % 5.0 6.0 5.0 26.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0 0.14
Räntetäckningsgrad % 4.54 4.54 3.95 3.65
Omsättning per anställd (tkr) 3 112 2 945 2 957 3 116
Rörelseresultat per anställd (tkr) 433 472 488 504
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 484 490 486

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 77
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 77 12 908
Värdeförändring (%) 8.0 879 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 184 12 908
Rörelsemarginal (%) 13.9 327 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 10.0 1 265 12 908
Soliditet (%) 24.5 1 379 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 112 288 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 433 147 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536 164 12 908
Nettoomsättning (tkr) 74 683 184 12 908
Rörelseresultat (tkr) 10 383 105 12 908
Antal anställda 24 293 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Säterbostäder Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 184 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Säterbostäder Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 327 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Säterbostäder Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 293 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Säterbostäder Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 379 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Säterbostäder Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.Ändamålet med bolagets syfte är att inom kommun främja bostads- och lokalförsörjningen.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 128

Säterbostäder Aktiebolag

Org.nr: 556515-8713

Adress:

Box 123

Postnummer:

783 23 Säter

Telefon:

0225-55400

Moderbolag:

SÄTERS KOMMUN

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 24
Nettooms (tkr) 74 683
Rörelseresultat (tkr) 10 383
Årets resultat (tkr) 5 952
Summa eget kapital (tkr) 62 442
Rörelsemarginal % 13.9
Avk. eget kapital % 10.0
Soliditet % 24.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 112
Resultat/anställd (tkr) 433
Lön/anställd (tkr) 536

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 74 683
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -9 129
Andra rörelsekostnader 12 871
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 5 736
Övriga rörelsekostnader -60 907
Rörelseresultat 10 383
Ränteintäkter 189
Räntekostnader -2 327
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2 138
Res. efter finans. intkt. och kostn. 8 245
Skatt -2 293
Årets resultat 5 952
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 952
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 534
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 150
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 235 487
Maskiner och inventarier 242
Övr. materiella anläggningstillg. 6 113
Sum. mater. anlägg.tillg. 241 842
And. i koncern- & intressefrtg. 9 410
Sum. oper. anlägg.tillg. 251 252
Varulager 101
Kundfordringar 153
Övriga omsättningstillgångar 882
Sum. operativa oms.tillg. 1 136
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 151
Likvida medel 402
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 2 553
Summa tillgångar 254 941


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 58 001
EK-andel av obeskattade reserver 4 441
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 62 442


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 160 900
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 13 541
Summa finansiella skulder 174 441


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 253
Leverantörsskulder 6 743
Övriga kortfristiga skulder 10 062
Summa operativa skulder 18 058


Summa skulder och eget kapital 254 941
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 13.9
Avkastning på eget kapital % 10.0
Soliditet % 24.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 279.4
Kassalikviditet % 5.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.54
Omsättning per anställd (tkr) 3 112
Rörelseresultat per anställd (tkr) 433
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 536

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 77
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 77
Värdeförändring (%) 879
Tillväxt i omsättning (%) 1 184
Rörelsemarginal (%) 327
Avkastning på eget kapital (%) 1 265
Soliditet (%) 1 379
Nettoomsättning per anställd (tkr) 288
Rörelseresultat per anställd (tkr) 147
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 164
Nettoomsättning (tkr) 184
Rörelseresultat (tkr) 105
Antal anställda 293

Analys

Omsättning

Säterbostäder Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 184 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Säterbostäder Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 327 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Säterbostäder Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 293 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Säterbostäder Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 379 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Säterbostäder Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.Ändamålet med bolagets syfte är att inom kommun främja bostads- och lokalförsörjningen.