AB Borlänge Energi Elnät

Org.nr:

556478-9682

Adress:

Box 834

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-73000
Antal sökningar:

243

Placering i länet:
27
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 22 18 17
Nettoomsättning (tkr) 117 891 115 712 110 245 109 017
Rörelseresultat (tkr) 36 032 32 718 29 882 30 158
Årets resultat (tkr) 13 692 14 793 9 585 -1
Summa eget kapital (tkr) 219 718 194 143 171 130 150 234
Rörelsemarginal % 30.6 28.3 27.1 27.7
Avk. eget kapital % 12.4 12.6 13.0 16.3
Soliditet % 52.7 49.8 48.5 43.9
Omsättning/anställd (tkr) 4 912 5 260 6 125 6 413
Resultat/anställd (tkr) 1 501 1 487 1 660 1 774
Lön/anställd (tkr) 594 587 681 626

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 117 891 115 712 110 245 109 017
Arbetskraftskostnad -14 246 -12 908 -12 254 -10 635
Avskrivningar -17 885 -18 574 -18 243 -16 811
Andra rörelsekostnader 2 009 -229 -182 -814
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 431 448 540 352
Övriga rörelsekostnader -52 168 -51 731 -50 224 -50 951
Rörelseresultat 36 032 32 718 29 882 30 158
Ränteintäkter 2 4 71 432
Räntekostnader -3 213 -3 205 -3 163 -3 165
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 211 -3 201 -3 092 -2 733
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 32 821 29 517 26 790 27 425
Skatt -7 245 -6 504 -5 893 -4 103
Årets resultat 25 576 23 013 20 897 23 322
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 25 576 23 013 20 897 23 322
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -11 884 -8 220 -11 312 -14 547
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 352 -2 318 -3 190 -4 103
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 278 719 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 259 057 12 1 251
Övriga materiella anläggningstillgångar 8 518 11 268 263 531 250 061
Summa materiella anläggningstillgångar 287 306 270 325 263 543 251 312
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 287 306 270 325 263 543 251 312
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 357 531 1 236 840
Övriga omsättningstillgångar 793 778 776 770
Summa operativa omsättningstillgångar 1 150 1 309 2 012 1 610
Fordringar på koncern- och intresseföretag 128 137 118 280 87 110 27 657
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 5 5 5 61 819
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 128 142 118 285 87 115 89 476
Summa tillgångar 416 598 389 919 352 670 342 398

Eget kapitalEget kapital, redovisat 39 070 25 379 10 586 1 001
EK-andel av obeskattade reserver 180 648 168 764 160 544 149 233
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 219 718 194 143 171 130 150 234

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 124 787 124 787 124 786 124 786
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 4 172 5 056 0 15 974
Summa finansiella skulder 128 959 129 843 124 786 140 760

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 50 952 47 600 45 282 42 091
Leverantörsskulder 6 754 6 687 6 837 5 855
Övriga kortfristiga skulder 10 215 11 646 4 636 3 458
Summa operativa skulder 67 921 65 933 56 755 51 404

Summa skulder och eget kapital 416 598 389 919 352 670 342 398
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 30.6 28.3 27.1 27.7
Avkastning på eget kapital % 12.4 12.6 13.0 16.3
Soliditet % 52.7 49.8 48.5 43.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 58.7 66.9 72.9 93.7
Kassalikviditet % 5.0 6.0 18.0 251.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.57
Räntetäckningsgrad % 11.22 10.21 9.47 9.67
Omsättning per anställd (tkr) 4 912 5 260 6 125 6 413
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 501 1 487 1 660 1 774
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594 587 681 626

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 27
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 27 12 908
Värdeförändring (%) 12.0 785 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 118 12 908
Rörelsemarginal (%) 30.6 51 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 12.4 1 190 12 908
Soliditet (%) 52.7 556 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 912 117 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 501 33 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594 122 12 908
Nettoomsättning (tkr) 117 891 123 12 908
Rörelseresultat (tkr) 36 032 37 12 908
Antal anställda 24 291 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AB Borlänge Energi Elnät har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 123 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Borlänge Energi Elnät har det senaste året en rörelsemarginal på 30.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 51 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

AB Borlänge Energi Elnät har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 291 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

AB Borlänge Energi Elnät har under det senaste året en soliditet på 52.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 556 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

AB Borlänge Energi Elnät har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnät inom koncessions- området.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 243

AB Borlänge Energi Elnät

Org.nr: 556478-9682

Adress:

Box 834

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-73000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 24
Nettooms (tkr) 117 891
Rörelseresultat (tkr) 36 032
Årets resultat (tkr) 25 576
Summa eget kapital (tkr) 219 718
Rörelsemarginal % 30.6
Avk. eget kapital % 12.4
Soliditet % 52.7
Omsättning/anställd (tkr) 4 912
Resultat/anställd (tkr) 1 501
Lön/anställd (tkr) 594

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 117 891
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -17 885
Andra rörelsekostnader 2 009
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 431
Övriga rörelsekostnader -52 168
Rörelseresultat 36 032
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -3 213
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3 211
Res. efter finans. intkt. och kostn. 32 821
Skatt -7 245
Årets resultat 25 576
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 25 576
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -11 884
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -3 352
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 278 719
Maskiner och inventarier 69
Övr. materiella anläggningstillg. 8 518
Sum. mater. anlägg.tillg. 287 306
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 287 306
Varulager 0
Kundfordringar 357
Övriga omsättningstillgångar 793
Sum. operativa oms.tillg. 1 150
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 128 137
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 5
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 128 142
Summa tillgångar 416 598


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 39 070
EK-andel av obeskattade reserver 180 648
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 219 718


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 124 787
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 4 172
Summa finansiella skulder 128 959


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 50 952
Leverantörsskulder 6 754
Övriga kortfristiga skulder 10 215
Summa operativa skulder 67 921


Summa skulder och eget kapital 416 598
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 30.6
Avkastning på eget kapital % 12.4
Soliditet % 52.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 58.7
Kassalikviditet % 5.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 11.22
Omsättning per anställd (tkr) 4 912
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 501
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 594

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 27
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 27
Värdeförändring (%) 785
Tillväxt i omsättning (%) 1 118
Rörelsemarginal (%) 51
Avkastning på eget kapital (%) 1 190
Soliditet (%) 556
Nettoomsättning per anställd (tkr) 117
Rörelseresultat per anställd (tkr) 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 122
Nettoomsättning (tkr) 123
Rörelseresultat (tkr) 37
Antal anställda 291

Analys

Omsättning

AB Borlänge Energi Elnät har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 123 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

AB Borlänge Energi Elnät har det senaste året en rörelsemarginal på 30.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 51 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

AB Borlänge Energi Elnät har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 291 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

AB Borlänge Energi Elnät har under det senaste året en soliditet på 52.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 556 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

AB Borlänge Energi Elnät har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för elnät inom koncessions- området.