JUF Byggnadsställningar Aktiebolag

Org.nr:

556435-8207

Adress:

Box 848

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-63410
Antal sökningar:

31

Placering i länet:
103
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 46 47 55 57
Nettoomsättning (tkr) 51 336 50 419 53 940 53 822
Rörelseresultat (tkr) 7 917 6 901 5 720 4 187
Årets resultat (tkr) 7 160 6 427 2 016 1
Summa eget kapital (tkr) 31 598 25 445 20 088 15 640
Rörelsemarginal % 15.4 13.7 10.6 7.8
Avk. eget kapital % 21.6 23.5 24.9 23.3
Soliditet % 67.8 66.4 63.0 35.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 116 1 073 981 944
Resultat/anställd (tkr) 172 147 104 73
Lön/anställd (tkr) 529 539 500 456

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 51 336 50 419 53 940 53 822
Arbetskraftskostnad -24 348 -25 349 -27 519 -25 973
Avskrivningar -3 312 -3 942 -4 063 -3 812
Andra rörelsekostnader -15 801 -14 675 -16 715 -19 975
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 42 448 77 125
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 7 917 6 901 5 720 4 187
Ränteintäkter 2 8 4 15
Räntekostnader -8 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 7 3 14
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 911 6 908 5 723 4 201
Skatt -1 759 -1 549 -1 275 -941
Årets resultat 6 152 5 359 4 448 3 260
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 152 5 359 4 448 3 260
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 008 1 068 -2 432 -3 259
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 284 301 -686 -919
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 49 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 49 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 6 876 6 660 9 944 13 623
Övriga materiella anläggningstillgångar 71 140 314 487
Summa materiella anläggningstillgångar 6 947 6 800 10 258 14 110
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 996 6 800 10 258 14 110
Varulager 0 114 0 22
Kundfordringar 11 188 9 303 10 509 8 727
Övriga omsättningstillgångar 4 594 2 758 1 474 3 728
Summa operativa omsättningstillgångar 15 782 12 175 11 983 12 477
Fordringar på koncern- och intresseföretag 23 826 19 323 9 661 17 261
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 23 826 19 323 9 661 17 261
Summa tillgångar 46 604 38 298 31 902 43 848

Eget kapitalEget kapital, redovisat 27 983 20 823 14 397 12 381
EK-andel av obeskattade reserver 3 615 4 622 5 691 3 259
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 31 598 25 445 20 088 15 640

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 16 867
Summa finansiella skulder 0 0 0 16 867

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 019 1 304 1 605 919
Leverantörsskulder 4 275 1 829 1 053 2 002
Övriga kortfristiga skulder 9 712 9 720 9 156 8 420
Summa operativa skulder 15 006 12 853 11 814 11 341

Summa skulder och eget kapital 46 604 38 298 31 902 43 848
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 15.4 13.7 10.6 7.8
Avkastning på eget kapital % 21.6 23.5 24.9 23.3
Soliditet % 67.8 66.4 63.0 35.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 107.8
Kassalikviditet % 113.0 104.0 117.0 46.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 989.88 6 909 5 724 4 202
Omsättning per anställd (tkr) 1 116 1 073 981 944
Rörelseresultat per anställd (tkr) 172 147 104 73
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 529 539 500 456

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 103
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 103 12 908
Värdeförändring (%) 18.0 652 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 116 12 908
Rörelsemarginal (%) 15.4 283 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 21.6 887 12 908
Soliditet (%) 67.8 255 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 116 1 378 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 172 506 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 529 169 12 908
Nettoomsättning (tkr) 51 336 282 12 908
Rörelseresultat (tkr) 7 917 132 12 908
Antal anställda 46 128 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 282 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 15.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 283 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 128 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 255 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva ställningsbyggnation och maskinuthyrning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 31

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag

Org.nr: 556435-8207

Adress:

Box 848

Postnummer:

781 28 Borlänge

Telefon:

0243-63410

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 46
Nettooms (tkr) 51 336
Rörelseresultat (tkr) 7 917
Årets resultat (tkr) 6 152
Summa eget kapital (tkr) 31 598
Rörelsemarginal % 15.4
Avk. eget kapital % 21.6
Soliditet % 67.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 116
Resultat/anställd (tkr) 172
Lön/anställd (tkr) 529

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 51 336
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -3 312
Andra rörelsekostnader -15 801
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 42
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 7 917
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -8
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -6
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 911
Skatt -1 759
Årets resultat 6 152
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6 152
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 008
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 284
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 49
Sum. immater. anlägg.tillg. 49
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 6 876
Övr. materiella anläggningstillg. 71
Sum. mater. anlägg.tillg. 6 947
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 6 996
Varulager 0
Kundfordringar 11 188
Övriga omsättningstillgångar 4 594
Sum. operativa oms.tillg. 15 782
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 23 826
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 23 826
Summa tillgångar 46 604


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 27 983
EK-andel av obeskattade reserver 3 615
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 31 598


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 019
Leverantörsskulder 4 275
Övriga kortfristiga skulder 9 712
Summa operativa skulder 15 006


Summa skulder och eget kapital 46 604
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 15.4
Avkastning på eget kapital % 21.6
Soliditet % 67.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 113.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 989.88
Omsättning per anställd (tkr) 1 116
Rörelseresultat per anställd (tkr) 172
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 529

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 103
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 103
Värdeförändring (%) 652
Tillväxt i omsättning (%) 1 116
Rörelsemarginal (%) 283
Avkastning på eget kapital (%) 887
Soliditet (%) 255
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 378
Rörelseresultat per anställd (tkr) 506
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 169
Nettoomsättning (tkr) 282
Rörelseresultat (tkr) 132
Antal anställda 128

Analys

Omsättning

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 282 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 15.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 283 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 128 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 255 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

JUF Byggnadsställningar Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva ställningsbyggnation och maskinuthyrning i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.