Emaljen Aktiebolag

Org.nr:

556424-8259

Adress:

Emaljervägen 7

Postnummer:

372 39 Ronneby

Telefon:

0457-17600
Antal sökningar:

202

Placering i länet:
31
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 17 952 17 072 16 774 17 385
Rörelseresultat (tkr) 6 723 5 822 9 764 6 735
Årets resultat (tkr) 3 923 3 171 8 257 3 567
Summa eget kapital (tkr) 46 557 41 852 38 490 30 108
Rörelsemarginal % 37.4 34.1 58.2 38.7
Avk. eget kapital % 11.1 8.8 24.5 15.5
Soliditet % 42.3 39.8 36.6 31.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 488 4 268 4 194 4 346
Resultat/anställd (tkr) 1 681 1 456 2 441 1 684
Lön/anställd (tkr) 0 0 710 683

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 17 952 17 072 16 774 17 385
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 840 -2 732
Avskrivningar -2 012 -2 102 -2 138 -2 004
Andra rörelsekostnader -3 590 -3 335 -81 -67
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 3 983 0
Övriga rörelseintäkter 55 31 10 180
Övriga rörelsekostnader -5 682 -5 844 -5 944 -6 027
Rörelseresultat 6 723 5 822 9 764 6 735
Ränteintäkter 3 4 834 166
Räntekostnader -485 -1 405 -1 284 -1 887
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -482 -1 401 -450 -1 721
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 241 4 421 9 314 5 014
Skatt -1 349 -882 -909 -893
Årets resultat 4 892 3 539 8 405 4 121
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 892 3 539 8 405 4 121
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -782 -190 -126 -545
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -221 -54 -35 -154
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 74 450 76 066 77 741 79 417
Maskiner och inventarier 585 840 1 131 1 594
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 75 035 76 906 78 872 81 011
Andelar i koncern- och intresseföretag 17 722 17 722 17 765 50
Summa operativa anläggningstillgångar 92 757 94 628 96 637 81 061
Varulager 0 458 57 0
Kundfordringar 1 617 967 1 594 2 511
Övriga omsättningstillgångar 497 819 435 777
Summa operativa omsättningstillgångar 2 114 2 244 2 086 3 288
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 961 3 866 3 782 8 429
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 9 116 4 302 2 540 3 077
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 077 8 168 6 322 11 506
Summa tillgångar 109 948 105 040 105 045 95 855

Eget kapitalEget kapital, redovisat 40 508 36 585 33 414 25 157
EK-andel av obeskattade reserver 6 049 5 267 5 076 4 951
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 46 557 41 852 38 490 30 108

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 48 507 52 005 55 211 55 087
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 280 2 988 2 988 1 845
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 3 137 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 54 924 54 993 58 199 56 932

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 766 2 019 1 809 1 815
Leverantörsskulder 394 432 593 652
Övriga kortfristiga skulder 6 306 5 744 5 955 6 348
Summa operativa skulder 8 466 8 195 8 357 8 815

Summa skulder och eget kapital 109 947 105 040 105 046 95 855
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 37.4 34.1 58.2 38.7
Avkastning på eget kapital % 11.1 8.8 24.5 15.5
Soliditet % 42.3 39.8 36.6 31.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 118.0 131.4 151.2 189.1
Kassalikviditet % 113.0 66.0 48.0 72.0
Likviditetsberedskap % 0.51 0.25 0.15 0.18
Räntetäckningsgrad % 13.87 4.15 8.25 3.66
Omsättning per anställd (tkr) 4 488 4 268 4 194 4 346
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 681 1 456 2 441 1 684
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 710 683

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 31
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 31 5 582
Värdeförändring (%) 10.0 370 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 399 5 582
Rörelsemarginal (%) 37.4 9 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 11.1 554 5 582
Soliditet (%) 42.3 359 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 488 61 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 681 6 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 335 5 582
Nettoomsättning (tkr) 17 952 291 5 582
Rörelseresultat (tkr) 6 723 58 5 582
Antal anställda 4 635 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Emaljen Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 291 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Emaljen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 37.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 9 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Emaljen Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 635 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Emaljen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 359 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Emaljen Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning, bygg- och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 202

Emaljen Aktiebolag

Org.nr: 556424-8259

Adress:

Emaljervägen 7

Postnummer:

372 39 Ronneby

Telefon:

0457-17600

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 17 952
Rörelseresultat (tkr) 6 723
Årets resultat (tkr) 4 892
Summa eget kapital (tkr) 46 557
Rörelsemarginal % 37.4
Avk. eget kapital % 11.1
Soliditet % 42.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 488
Resultat/anställd (tkr) 1 681
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 17 952
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 012
Andra rörelsekostnader -3 590
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 55
Övriga rörelsekostnader -5 682
Rörelseresultat 6 723
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -485
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -482
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 241
Skatt -1 349
Årets resultat 4 892
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 892
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -782
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -221
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 74 450
Maskiner och inventarier 585
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 75 035
And. i koncern- & intressefrtg. 17 722
Sum. oper. anlägg.tillg. 92 757
Varulager 0
Kundfordringar 1 617
Övriga omsättningstillgångar 497
Sum. operativa oms.tillg. 2 114
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 5 961
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 9 116
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 15 077
Summa tillgångar 109 948


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 40 508
EK-andel av obeskattade reserver 6 049
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 46 557


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 48 507
Ext. finans. skulder, kortfrist. 3 280
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 3 137
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 54 924


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 766
Leverantörsskulder 394
Övriga kortfristiga skulder 6 306
Summa operativa skulder 8 466


Summa skulder och eget kapital 109 947
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 37.4
Avkastning på eget kapital % 11.1
Soliditet % 42.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 118.0
Kassalikviditet % 113.0
Likviditetsberedskap % 0.51
Räntetäckningsgrad % 13.87
Omsättning per anställd (tkr) 4 488
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 681
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 31
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 31
Värdeförändring (%) 370
Tillväxt i omsättning (%) 399
Rörelsemarginal (%) 9
Avkastning på eget kapital (%) 554
Soliditet (%) 359
Nettoomsättning per anställd (tkr) 61
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 335
Nettoomsättning (tkr) 291
Rörelseresultat (tkr) 58
Antal anställda 635

Analys

Omsättning

Emaljen Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 291 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Emaljen Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 37.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 9 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Emaljen Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den 635 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Emaljen Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 22%. Företaget är under jämförelseåret det 359 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Emaljen Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva värdepappers- och fastighetsförvaltning, bygg- och konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.