Olofströms Kraft AB

Org.nr:

556415-2436

Adress:

Box 303

Postnummer:

293 24 Olofström

Telefon:

0454-98000

Moderbolag:

Antal sökningar:

259

Placering i länet:
16
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 50 50 53 54
Nettoomsättning (tkr) 153 327 146 120 137 333 115 981
Rörelseresultat (tkr) 15 224 12 695 13 547 12 810
Årets resultat (tkr) 8 021 6 406 7 871 7 802
Summa eget kapital (tkr) 101 758 93 737 87 332 79 461
Rörelsemarginal % 9.9 8.7 9.9 11.0
Avk. eget kapital % 6.7 6.0 7.7 7.3
Soliditet % 20.1 18.7 17.8 17.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 067 2 922 2 591 2 148
Resultat/anställd (tkr) 304 254 256 237
Lön/anställd (tkr) 707 684 635 621

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 153 327 146 120 137 333 115 981
Arbetskraftskostnad -35 352 -34 198 -33 653 -33 533
Avskrivningar -14 956 -15 188 -13 142 -12 443
Andra rörelsekostnader -10 454 -11 225 -10 399 -19 199
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 573 1 222 999 15 057
Övriga rörelsekostnader -78 914 -74 036 -67 591 -53 053
Rörelseresultat 15 224 12 695 13 547 12 810
Ränteintäkter 3 125 3 023 3 301 4 583
Räntekostnader -7 514 -7 948 -8 556 -10 375
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -458 0 0 0
Finansnetto -4 847 -4 925 -5 255 -5 792
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 377 7 770 8 292 7 018
Skatt -3 860 -2 358 -1 847 -1 514
Årets resultat 6 517 5 412 6 445 5 504
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 517 5 412 6 445 5 504
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -5 533 0 0 2 298
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 561 0 0 648
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 25 25 25 25
Summa immateriella anläggningstillgångar 25 25 25 25
Byggnader och mark 6 897 7 337 7 776 6 704
Maskiner och inventarier 242 011 220 622 216 480 199 685
Övriga materiella anläggningstillgångar 4 162 16 762 10 211 7 952
Summa materiella anläggningstillgångar 253 070 244 721 234 467 214 341
Andelar i koncern- och intresseföretag 28 000 23 100 23 100 23 100
Summa operativa anläggningstillgångar 281 095 267 846 257 592 237 466
Varulager 294 437 387 473
Kundfordringar 3 639 3 721 6 215 7 018
Övriga omsättningstillgångar 15 098 16 776 21 451 15 231
Summa operativa omsättningstillgångar 19 031 20 934 28 053 22 722
Fordringar på koncern- och intresseföretag 207 038 213 532 202 957 206 187
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 110 115 1 037 601
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 207 148 213 647 203 994 206 788
Summa tillgångar 507 274 502 427 489 639 466 976

Eget kapitalEget kapital, redovisat 101 758 93 737 87 332 79 461
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 101 758 93 737 87 332 79 461

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 268 498 268 498 268 498 268 498
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 185 4 786 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 61 935 61 935 61 935 61 935
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 114 11 700 19 939 11 995
Summa finansiella skulder 344 732 346 919 350 372 342 428

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 25 395 24 233 22 277 20 736
Leverantörsskulder 11 284 11 917 10 963 9 380
Övriga kortfristiga skulder 24 105 25 621 18 695 14 971
Summa operativa skulder 60 784 61 771 51 935 45 087

Summa skulder och eget kapital 507 274 502 427 489 639 466 976
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.9 8.7 9.9 11.0
Avkastning på eget kapital % 6.7 6.0 7.7 7.3
Soliditet % 20.1 18.7 17.8 17.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 338.8 370.1 401.2 430.9
Kassalikviditet % 38.0 38.0 58.0 63.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 2.38 1.98 1.97 1.68
Omsättning per anställd (tkr) 3 067 2 922 2 591 2 148
Rörelseresultat per anställd (tkr) 304 254 256 237
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 707 684 635 621

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 16
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 16 5 582
Värdeförändring (%) 8.0 393 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 398 5 582
Rörelsemarginal (%) 9.9 227 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 6.7 618 5 582
Soliditet (%) 20.1 665 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 067 127 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 304 105 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 707 26 5 582
Nettoomsättning (tkr) 153 327 39 5 582
Rörelseresultat (tkr) 15 224 23 5 582
Antal anställda 50 51 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Olofströms Kraft AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 39 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olofströms Kraft AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 227 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Olofströms Kraft AB har under det senaste året 50 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 51 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Olofströms Kraft AB har under det senaste året en soliditet på 20.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 665 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Olofströms Kraft AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva energiverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet, entreprenad- och underhållstjänster inom anläggningsområdet, samt inom vatten- elnät- transport- och telekommunikationsområdet samttillhanda- hålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som befrämjar, stödjer eller kompletterar energi- verksamheten, företrädesvis inom data- och telekommunikations- områdena.Bolaget skall inom verksamhetsområdet uppföra, äga och driva produktionsanläggningar för värme, återvinning av värme och andra till energiområdet hörande anläggningar samt distribuera värme och andra former av ledningsbunden energi.Därutöver skall bolaget direkt eller genom dotter- och intresse- bolag äga och förvalta dels fastigheter, anläggningar och vattenfall, dels aktier och andra värdepapper med anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget ska också bedriva annan med i 3§(bolagsordning) nämnd förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att med god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande verka inom de områden som anges i 3§(bolags-ordning).


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 259

Olofströms Kraft AB

Org.nr: 556415-2436

Adress:

Box 303

Postnummer:

293 24 Olofström

Telefon:

0454-98000

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 50
Nettooms (tkr) 153 327
Rörelseresultat (tkr) 15 224
Årets resultat (tkr) 6 517
Summa eget kapital (tkr) 101 758
Rörelsemarginal % 9.9
Avk. eget kapital % 6.7
Soliditet % 20.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 067
Resultat/anställd (tkr) 304
Lön/anställd (tkr) 707

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 153 327
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -14 956
Andra rörelsekostnader -10 454
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 573
Övriga rörelsekostnader -78 914
Rörelseresultat 15 224
Ränteintäkter 3 125
Räntekostnader -7 514
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -458
Finansnetto -4 847
Res. efter finans. intkt. och kostn. 10 377
Skatt -3 860
Årets resultat 6 517
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6 517
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -5 533
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 561
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 25
Sum. immater. anlägg.tillg. 25
Byggnader och mark 6 897
Maskiner och inventarier 242 011
Övr. materiella anläggningstillg. 4 162
Sum. mater. anlägg.tillg. 253 070
And. i koncern- & intressefrtg. 28 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 281 095
Varulager 294
Kundfordringar 3 639
Övriga omsättningstillgångar 15 098
Sum. operativa oms.tillg. 19 031
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 207 038
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 110
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 207 148
Summa tillgångar 507 274


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 101 758
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 101 758


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 268 498
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 185
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 61 935
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 12 114
Summa finansiella skulder 344 732


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 25 395
Leverantörsskulder 11 284
Övriga kortfristiga skulder 24 105
Summa operativa skulder 60 784


Summa skulder och eget kapital 507 274
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.9
Avkastning på eget kapital % 6.7
Soliditet % 20.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 338.8
Kassalikviditet % 38.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2.38
Omsättning per anställd (tkr) 3 067
Rörelseresultat per anställd (tkr) 304
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 707

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 16
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 16
Värdeförändring (%) 393
Tillväxt i omsättning (%) 398
Rörelsemarginal (%) 227
Avkastning på eget kapital (%) 618
Soliditet (%) 665
Nettoomsättning per anställd (tkr) 127
Rörelseresultat per anställd (tkr) 105
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 26
Nettoomsättning (tkr) 39
Rörelseresultat (tkr) 23
Antal anställda 51

Analys

Omsättning

Olofströms Kraft AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 39 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olofströms Kraft AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 227 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Olofströms Kraft AB har under det senaste året 50 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 51 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Olofströms Kraft AB har under det senaste året en soliditet på 20.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 665 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Olofströms Kraft AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller genom dotter- och intressebolag bedriva energiverksamhet, vatten- och avloppsverksamhet, entreprenad- och underhållstjänster inom anläggningsområdet, samt inom vatten- elnät- transport- och telekommunikationsområdet samttillhanda- hålla och bedriva handel med produkter och tjänster inom områden som befrämjar, stödjer eller kompletterar energi- verksamheten, företrädesvis inom data- och telekommunikations- områdena.Bolaget skall inom verksamhetsområdet uppföra, äga och driva produktionsanläggningar för värme, återvinning av värme och andra till energiområdet hörande anläggningar samt distribuera värme och andra former av ledningsbunden energi.Därutöver skall bolaget direkt eller genom dotter- och intresse- bolag äga och förvalta dels fastigheter, anläggningar och vattenfall, dels aktier och andra värdepapper med anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget ska också bedriva annan med i 3§(bolagsordning) nämnd förenlig verksamhet. Bolagets syfte är att med god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande verka inom de områden som anges i 3§(bolags-ordning).