Roxtec International Aktiebolag

Org.nr:

556370-8063

Adress:

Box 540

Postnummer:

371 23 Karlskrona

Telefon:

0455-366700

Moderbolag:

Antal sökningar:

237

Placering i länet:
2
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 212 197 191 176
Nettoomsättning (tkr) 942 077 1 009 267 1 029 718 895 779
Rörelseresultat (tkr) 132 766 176 954 224 470 146 813
Årets resultat (tkr) -2 385 -2 435 -8 238 107 486
Summa eget kapital (tkr) 113 740 115 111 117 758 25 770
Rörelsemarginal % 14.1 17.5 21.8 16.4
Avk. eget kapital % 117.9 150.8 321.4 418.1
Soliditet % 24.1 23.7 19.1 6.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 444 5 123 5 391 5 090
Resultat/anställd (tkr) 626 898 1 175 834
Lön/anställd (tkr) 758 797 775 738

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 942 077 1 009 267 1 029 718 895 779
Arbetskraftskostnad -160 759 -157 003 -148 104 -129 874
Avskrivningar -19 159 -19 899 -18 764 -17 608
Andra rörelsekostnader -633 231 -665 429 -672 288 -605 750
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 711 11 513 34 811 4 924
Övriga rörelsekostnader -10 873 -1 495 -903 -658
Rörelseresultat 132 766 176 954 224 470 146 813
Ränteintäkter 24 30 6 66
Räntekostnader -7 -17 -20 -153
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 064 -1 515 4 592 -4 722
Finansnetto 2 081 -1 502 4 578 -4 809
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 134 847 175 452 229 048 142 004
Skatt 55 98 1 599 -31 819
Årets resultat 134 902 175 550 230 647 110 185
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 134 902 175 550 230 647 110 185
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 014 212 -226 -2 699
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -286 60 -64 -761
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 21 241 24 949 28 529 32 108
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 21 241 24 949 28 529 32 108
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 40 147 42 281 38 547 40 802
Övriga materiella anläggningstillgångar 19 652 24 499 24 577 20 108
Summa materiella anläggningstillgångar 59 799 66 780 63 124 60 910
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 81 040 91 729 91 653 93 018
Varulager 80 057 69 723 79 257 79 732
Kundfordringar 12 198 15 365 35 017 20 378
Övriga omsättningstillgångar 75 081 78 691 71 943 63 208
Summa operativa omsättningstillgångar 167 336 163 779 186 217 163 318
Fordringar på koncern- och intresseföretag 187 854 191 199 187 850 154 703
Övriga externa finansiella tillgångar 3 609 3 341 3 347 623
Likvida medel 32 208 36 176 146 961 7 094
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 223 671 230 716 338 158 162 420
Summa tillgångar 472 047 486 224 616 028 418 756

Eget kapitalEget kapital, redovisat 90 418 92 803 95 238 3 476
EK-andel av obeskattade reserver 23 322 22 308 22 520 22 294
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 113 740 115 111 117 758 25 770

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 246 342 267 621 384 094 287 447
Summa finansiella skulder 246 342 267 621 384 094 287 447

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 6 578 6 292 6 352 6 288
Leverantörsskulder 52 875 48 692 54 549 51 518
Övriga kortfristiga skulder 52 512 48 508 53 275 47 733
Summa operativa skulder 111 965 103 492 114 176 105 539

Summa skulder och eget kapital 472 047 486 224 616 028 418 756
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 14.1 17.5 21.8 16.4
Avkastning på eget kapital % 117.9 150.8 321.4 418.1
Soliditet % 24.1 23.7 19.1 6.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 216.6 232.5 326.2 1 115.4
Kassalikviditet % 34.0 36.0 52.0 23.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.04 0.14 0.01
Räntetäckningsgrad % 19 264.859 10 321.71 11 453.4 929.13
Omsättning per anställd (tkr) 4 444 5 123 5 391 5 090
Rörelseresultat per anställd (tkr) 626 898 1 175 834
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 758 797 775 738

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 2
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 5 582
Värdeförändring (%) -13.0 646 5 582
Tillväxt i omsättning (%) -7.0 677 5 582
Rörelsemarginal (%) 14.1 141 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 117.9 40 5 582
Soliditet (%) 24.1 622 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 444 63 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 626 31 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 758 16 5 582
Nettoomsättning (tkr) 942 077 4 5 582
Rörelseresultat (tkr) 132 766 3 5 582
Antal anställda 212 8 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Roxtec International Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 4 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Roxtec International Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 14.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 141 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Roxtec International Aktiebolag har under det senaste året 212 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 217.5. Företaget är under jämförelseåret den 8 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Roxtec International Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 622 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Roxtec International Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Claes Mikael Helmerson (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Per Erik Mattsson (f. 1955) Ledamot
Jan Magnus Petersson (f. 1977) Ledamot
Bengt Anders Richard Peters (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriv tillverkning samt handels- och agentur- rörelse inom tätningssystem, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag i Sverige och utomlands samt idka handel med och förvalta aktier i företag i branschen samt idkadärmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2015-06 2014-06
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 237

Roxtec International Aktiebolag

Org.nr: 556370-8063

Adress:

Box 540

Postnummer:

371 23 Karlskrona

Telefon:

0455-366700

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 212
Nettooms (tkr) 942 077
Rörelseresultat (tkr) 132 766
Årets resultat (tkr) 134 902
Summa eget kapital (tkr) 113 740
Rörelsemarginal % 14.1
Avk. eget kapital % 117.9
Soliditet % 24.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 444
Resultat/anställd (tkr) 626
Lön/anställd (tkr) 758

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 942 077
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -19 159
Andra rörelsekostnader -633 231
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 14 711
Övriga rörelsekostnader -10 873
Rörelseresultat 132 766
Ränteintäkter 24
Räntekostnader -7
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 2 064
Finansnetto 2 081
Res. efter finans. intkt. och kostn. 134 847
Skatt 55
Årets resultat 134 902
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 134 902
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 014
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -286
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 21 241
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 21 241
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 40 147
Övr. materiella anläggningstillg. 19 652
Sum. mater. anlägg.tillg. 59 799
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 81 040
Varulager 80 057
Kundfordringar 12 198
Övriga omsättningstillgångar 75 081
Sum. operativa oms.tillg. 167 336
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 187 854
Övriga externa finansiella tillgångar 3 609
Likvida medel 32 208
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 223 671
Summa tillgångar 472 047


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 90 418
EK-andel av obeskattade reserver 23 322
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 113 740


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 246 342
Summa finansiella skulder 246 342


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 6 578
Leverantörsskulder 52 875
Övriga kortfristiga skulder 52 512
Summa operativa skulder 111 965


Summa skulder och eget kapital 472 047
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 14.1
Avkastning på eget kapital % 117.9
Soliditet % 24.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 216.6
Kassalikviditet % 34.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 19 264.859
Omsättning per anställd (tkr) 4 444
Rörelseresultat per anställd (tkr) 626
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 758

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 2
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2
Värdeförändring (%) 646
Tillväxt i omsättning (%) 677
Rörelsemarginal (%) 141
Avkastning på eget kapital (%) 40
Soliditet (%) 622
Nettoomsättning per anställd (tkr) 63
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 16
Nettoomsättning (tkr) 4
Rörelseresultat (tkr) 3
Antal anställda 8

Analys

Omsättning

Roxtec International Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 4 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Roxtec International Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 14.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 141 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Roxtec International Aktiebolag har under det senaste året 212 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 217.5. Företaget är under jämförelseåret den 8 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Roxtec International Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 622 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Roxtec International Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Claes Mikael Helmerson (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Per Erik Mattsson (f. 1955) Ledamot
Jan Magnus Petersson (f. 1977) Ledamot
Bengt Anders Richard Peters (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriv tillverkning samt handels- och agentur- rörelse inom tätningssystem, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag i Sverige och utomlands samt idka handel med och förvalta aktier i företag i branschen samt idkadärmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-06
Antal anställda 212
Nettoomsättning (tkr) 942 077
Rörelseresultat (tkr) 132 766
Årets resultat (tkr) -2 385
Summa eget kapital (tkr) 113 740
Rörelsemarginal (%) 14.1
Avk. eget kapital (%) 117.9
Soliditet (%) 24.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 444
Resultat/anställd (tkr) 626
Lön/anställd (tkr) 758