Dalarnas Bygg & El Aktiebolag

Org.nr:

556320-7546

Adress:

Hugo Hedströms väg 26

Postnummer:

781 72 Borlänge

Telefon:

070-5852974
Antal sökningar:

81

Placering i länet:
98
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 34 30 21 15
Nettoomsättning (tkr) 79 890 60 233 41 887 32 854
Rörelseresultat (tkr) 15 110 5 748 3 055 6 551
Årets resultat (tkr) 8 687 3 091 2 283 3 552
Summa eget kapital (tkr) 19 394 10 724 6 448 6 884
Rörelsemarginal % 18.9 9.5 7.3 19.9
Avk. eget kapital % 77.5 49.8 38.5 111.7
Soliditet % 54.7 44.3 25.1 52.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 350 2 008 1 995 2 190
Resultat/anställd (tkr) 444 192 145 437
Lön/anställd (tkr) 0 588 613 601

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 79 890 60 233 41 887 32 854
Arbetskraftskostnad 0 -17 625 -12 864 -9 022
Avskrivningar -520 -450 -274 -219
Andra rörelsekostnader -55 230 -27 884 -21 487 -12 848
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 1 592 0
Övriga rörelseintäkter 297 102 607 0
Övriga rörelsekostnader -9 327 -8 628 -6 406 -4 214
Rörelseresultat 15 110 5 748 3 055 6 551
Ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader -106 -225 -227 -192
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 13 56 0
Finansnetto -106 -211 -170 -191
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 004 5 537 2 885 6 360
Skatt -3 334 -1 261 -320 -1 425
Årets resultat 11 670 4 276 2 565 4 935
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 670 4 276 2 565 4 935
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 984 -1 185 -281 -1 382
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -842 -334 -79 -390
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 2 213
Maskiner och inventarier 2 674 2 630 2 906 1 088
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 674 2 630 2 906 3 301
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 5 395 5 382 38
Summa operativa anläggningstillgångar 2 674 8 025 8 288 3 339
Varulager 671 1 727 3 292 0
Kundfordringar 8 550 11 252 9 851 2 733
Övriga omsättningstillgångar 3 947 3 182 1 634 894
Summa operativa omsättningstillgångar 13 168 16 161 14 777 3 627
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 629 1 280
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 937
Likvida medel 19 617 0 12 3 907
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 617 0 2 641 6 124
Summa tillgångar 35 459 24 186 25 706 13 090

Eget kapitalEget kapital, redovisat 13 024 7 338 4 247 4 964
EK-andel av obeskattade reserver 6 370 3 386 2 201 1 920
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 19 394 10 724 6 448 6 884

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 3 528 4 871 490
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 2 990 712
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 1 000 0 0
Summa finansiella skulder 0 4 528 7 861 1 202

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 797 955 621 542
Leverantörsskulder 5 424 2 680 4 709 1 781
Övriga kortfristiga skulder 8 845 5 298 6 068 2 681
Summa operativa skulder 16 066 8 933 11 398 5 004

Summa skulder och eget kapital 35 460 24 185 25 707 13 090
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.9 9.5 7.3 19.9
Avkastning på eget kapital % 77.5 49.8 38.5 111.7
Soliditet % 54.7 44.3 25.1 52.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 42.2 121.9 17.5
Kassalikviditet % 225.0 161.0 84.0 146.0
Likviditetsberedskap % 0.25 0 0 0.12
Räntetäckningsgrad % 142.55 25.61 13.71 34.13
Omsättning per anställd (tkr) 2 350 2 008 1 995 2 190
Rörelseresultat per anställd (tkr) 444 192 145 437
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 588 613 601

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 98
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 98 12 908
Värdeförändring (%) 93.0 150 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 33.0 176 12 908
Rörelsemarginal (%) 18.9 206 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 77.5 140 12 908
Soliditet (%) 54.7 503 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 350 431 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 444 138 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 610 12 908
Nettoomsättning (tkr) 79 890 173 12 908
Rörelseresultat (tkr) 15 110 76 12 908
Antal anställda 34 185 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 33.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 173 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 18.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 206 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 185 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 503 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet, byggnation och under hållsarbeten efter väg och järnväg. Tillverkning av bullerplank samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 81

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag

Org.nr: 556320-7546

Adress:

Hugo Hedströms väg 26

Postnummer:

781 72 Borlänge

Telefon:

070-5852974

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 34
Nettooms (tkr) 79 890
Rörelseresultat (tkr) 15 110
Årets resultat (tkr) 11 670
Summa eget kapital (tkr) 19 394
Rörelsemarginal % 18.9
Avk. eget kapital % 77.5
Soliditet % 54.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 350
Resultat/anställd (tkr) 444
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 79 890
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -520
Andra rörelsekostnader -55 230
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 297
Övriga rörelsekostnader -9 327
Rörelseresultat 15 110
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -106
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -106
Res. efter finans. intkt. och kostn. 15 004
Skatt -3 334
Årets resultat 11 670
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 11 670
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 984
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -842
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 674
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 674
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 2 674
Varulager 671
Kundfordringar 8 550
Övriga omsättningstillgångar 3 947
Sum. operativa oms.tillg. 13 168
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 19 617
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 19 617
Summa tillgångar 35 459


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 13 024
EK-andel av obeskattade reserver 6 370
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 19 394


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 797
Leverantörsskulder 5 424
Övriga kortfristiga skulder 8 845
Summa operativa skulder 16 066


Summa skulder och eget kapital 35 460
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 18.9
Avkastning på eget kapital % 77.5
Soliditet % 54.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 225.0
Likviditetsberedskap % 0.25
Räntetäckningsgrad % 142.55
Omsättning per anställd (tkr) 2 350
Rörelseresultat per anställd (tkr) 444
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 98
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 98
Värdeförändring (%) 150
Tillväxt i omsättning (%) 176
Rörelsemarginal (%) 206
Avkastning på eget kapital (%) 140
Soliditet (%) 503
Nettoomsättning per anställd (tkr) 431
Rörelseresultat per anställd (tkr) 138
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 610
Nettoomsättning (tkr) 173
Rörelseresultat (tkr) 76
Antal anställda 185

Analys

Omsättning

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 33.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 173 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 18.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 206 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 185 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 54.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 503 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Dalarnas Bygg & El Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet, byggnation och under hållsarbeten efter väg och järnväg. Tillverkning av bullerplank samt därmed förenlig verksamhet.