Morgårdshammar Aktiebolag

Org.nr:

556294-8868

Adress:

Postnummer:

777 82 Smedjebacken

Telefon:

0240-668500

Moderbolag:

INDUSTRIELLE BETEILIGUNG SA
Antal sökningar:

383

Placering i länet:
53
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 60 61 65 80
Nettoomsättning (tkr) 175 331 136 731 162 118 149 223
Rörelseresultat (tkr) -8 891 -7 905 -2 322 -19 281
Årets resultat (tkr) -4 351 -396 3 201 -402
Summa eget kapital (tkr) 195 741 200 092 205 525 201 219
Rörelsemarginal % -5.1 -5.8 -1.4 -12.9
Avk. eget kapital % -2.2 -2.1 2.1 -5.1
Soliditet % 70.1 80.9 77.8 75.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 922 2 241 2 494 1 865
Resultat/anställd (tkr) -148 -130 -36 -241
Lön/anställd (tkr) 778 651 660 543

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 175 331 136 731 162 118 149 223
Arbetskraftskostnad -46 691 -39 701 -42 895 -43 401
Avskrivningar -1 128 -1 081 -1 062 -1 103
Andra rörelsekostnader -121 450 -84 902 -102 412 -92 455
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 140 7 657 6 431 207
Övriga rörelsekostnader -23 093 -26 609 -24 502 -31 752
Rörelseresultat -8 891 -7 905 -2 322 -19 281
Ränteintäkter 113 99 806 1 627
Räntekostnader -19 -3 -74 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 3 488 2 614 7 142 3 993
Finansnetto 3 582 2 710 7 874 5 602
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -5 309 -5 195 5 552 -13 679
Skatt 959 1 021 -1 247 2 921
Årets resultat -4 350 -4 174 4 305 -10 758
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -4 350 -4 174 4 305 -10 758
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 3 778 -1 104 10 356
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 1 065 -312 2 921
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 476 1 574 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 476 1 574 0 0
Byggnader och mark 12 554 13 250 13 832 14 528
Maskiner och inventarier 1 950 1 431 1 644 1 694
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 504 14 681 15 476 16 222
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 20 980 16 255 15 476 16 222
Varulager 27 871 26 668 26 820 39 613
Kundfordringar 49 468 27 013 37 761 30 392
Övriga omsättningstillgångar 23 198 22 454 38 057 37 834
Summa operativa omsättningstillgångar 100 537 76 135 102 638 107 839
Fordringar på koncern- och intresseföretag 114 548 116 354 120 008 99 333
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 43 280 38 585 25 976 43 974
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 157 828 154 939 145 984 143 307
Summa tillgångar 279 345 247 329 264 098 267 368

Eget kapitalEget kapital, redovisat 195 741 200 092 201 747 198 546
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 3 778 2 673
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 195 741 200 092 205 525 201 219

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 6 406
Summa finansiella skulder 0 0 0 6 406

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 1 065 754
Leverantörsskulder 13 853 13 321 20 627 13 017
Övriga kortfristiga skulder 69 751 33 917 36 881 45 972
Summa operativa skulder 83 604 47 238 58 573 59 743

Summa skulder och eget kapital 279 345 247 330 264 098 267 368
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % -5.1 -5.8 -1.4 -12.9
Avkastning på eget kapital % -2.2 -2.1 2.1 -5.1
Soliditet % 70.1 80.9 77.8 75.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 3.2
Kassalikviditet % 139.0 186.0 177.0 172.0
Likviditetsberedskap % 0.25 0.28 0.16 0.29
Räntetäckningsgrad % -278.42 -1 730.67 76.03 -758.94
Omsättning per anställd (tkr) 2 922 2 241 2 494 1 865
Rörelseresultat per anställd (tkr) -148 -130 -36 -241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 778 651 660 543

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 53
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 53 12 908
Värdeförändring (%) -3.0 1 213 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 213 12 908
Rörelsemarginal (%) -5.1 1 809 12 908
Avkastning på eget kapital (%) -2.2 1 615 12 908
Soliditet (%) 70.1 206 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 922 321 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) -148 1 863 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 778 32 12 908
Nettoomsättning (tkr) 175 331 80 12 908
Rörelseresultat (tkr) -8 891 1 894 12 908
Antal anställda 60 98 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Morgårdshammar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 80 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Morgårdshammar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 809 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Morgårdshammar Aktiebolag har under det senaste året 60 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 98 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Morgårdshammar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 206 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Morgårdshammar Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Set Sahlin (f. 1979) Extern vice verkställande direktör
Peter Johan Anton Mårstedt (f. 1963) Ledamot, Ordförande
Hans Olof Gabriel Söderberg (f. 1973) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Claes Henrik Wennström (f. 1977) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Börje Stefan Andersson Berglund (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsindustri och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 383

Morgårdshammar Aktiebolag

Org.nr: 556294-8868

Adress:

Postnummer:

777 82 Smedjebacken

Telefon:

0240-668500

Moderbolag:

INDUSTRIELLE BETEILIGUNG SA

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 60
Nettooms (tkr) 175 331
Rörelseresultat (tkr) -8 891
Årets resultat (tkr) -4 350
Summa eget kapital (tkr) 195 741
Rörelsemarginal % -5.1
Avk. eget kapital % -2.2
Soliditet % 70.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 922
Resultat/anställd (tkr) -148
Lön/anställd (tkr) 778

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 175 331
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 128
Andra rörelsekostnader -121 450
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 8 140
Övriga rörelsekostnader -23 093
Rörelseresultat -8 891
Ränteintäkter 113
Räntekostnader -19
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 3 488
Finansnetto 3 582
Res. efter finans. intkt. och kostn. -5 309
Skatt 959
Årets resultat -4 350
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -4 350
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 6 476
Sum. immater. anlägg.tillg. 6 476
Byggnader och mark 12 554
Maskiner och inventarier 1 950
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 14 504
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 20 980
Varulager 27 871
Kundfordringar 49 468
Övriga omsättningstillgångar 23 198
Sum. operativa oms.tillg. 100 537
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 114 548
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 43 280
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 157 828
Summa tillgångar 279 345


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 195 741
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 195 741


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 13 853
Övriga kortfristiga skulder 69 751
Summa operativa skulder 83 604


Summa skulder och eget kapital 279 345
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % -5.1
Avkastning på eget kapital % -2.2
Soliditet % 70.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 139.0
Likviditetsberedskap % 0.25
Räntetäckningsgrad % -278.42
Omsättning per anställd (tkr) 2 922
Rörelseresultat per anställd (tkr) -148
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 778

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 53
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 53
Värdeförändring (%) 1 213
Tillväxt i omsättning (%) 213
Rörelsemarginal (%) 1 809
Avkastning på eget kapital (%) 1 615
Soliditet (%) 206
Nettoomsättning per anställd (tkr) 321
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 863
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 32
Nettoomsättning (tkr) 80
Rörelseresultat (tkr) 1 894
Antal anställda 98

Analys

Omsättning

Morgårdshammar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 80 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Morgårdshammar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 809 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Morgårdshammar Aktiebolag har under det senaste året 60 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 66. Företaget är under jämförelseåret den 98 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Morgårdshammar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 70.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 206 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Morgårdshammar Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Set Sahlin (f. 1979) Extern vice verkställande direktör
Peter Johan Anton Mårstedt (f. 1963) Ledamot, Ordförande
Hans Olof Gabriel Söderberg (f. 1973) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Claes Henrik Wennström (f. 1977) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Börje Stefan Andersson Berglund (f. 1964) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadsindustri och därmed förenlig verksamhet.