Städtjänst Westlund Aktiebolag

Org.nr:

556256-4095

Adress:

Upplandsgatan 4

Postnummer:

802 83 Gävle

Telefon:

026-652000
Antal sökningar:

1245

Placering i länet:
285
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 48 48 46 46
Nettoomsättning (tkr) 23 606 21 553 19 411 18 640
Rörelseresultat (tkr) 3 006 2 131 1 839 1 396
Årets resultat (tkr) 4 145 2 105 1 693 1 908
Summa eget kapital (tkr) 9 335 8 190 7 445 7 679
Rörelsemarginal % 12.7 9.9 9.5 7.5
Avk. eget kapital % 47.3 22.3 19.4 15.8
Soliditet % 42.4 45.0 42.4 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 492 449 422 405
Resultat/anställd (tkr) 63 44 40 30
Lön/anställd (tkr) 0 317 303 286

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 23 606 21 553 19 411 18 640
Arbetskraftskostnad 0 -15 204 -13 945 -13 171
Avskrivningar -270 -287 -241 -245
Andra rörelsekostnader -17 910 -1 590 -915 -1 274
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 32 139 37 0
Övriga rörelsekostnader -2 452 -2 480 -2 508 -2 554
Rörelseresultat 3 006 2 131 1 839 1 396
Ränteintäkter 2 399 201 166 194
Räntekostnader -74 -76 -110 -137
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 325 125 56 57
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 331 2 256 1 895 1 453
Skatt -1 186 -512 -428 -330
Årets resultat 4 145 1 744 1 467 1 123
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 145 1 744 1 467 1 123
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 360 226 785
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 101 64 222
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 883 9 066 8 929 8 780
Maskiner och inventarier 222 308 112 119
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 105 9 374 9 041 8 899
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 105 9 374 9 041 8 899
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 317 2 857 2 588 2 302
Övriga omsättningstillgångar 10 31 54 32
Summa operativa omsättningstillgångar 3 327 2 888 2 642 2 334
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 7 496 4 133 3 783 3 617
Likvida medel 2 113 1 792 2 086 1 641
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 609 5 925 5 869 5 258
Summa tillgångar 22 041 18 187 17 552 16 491

Eget kapitalEget kapital, redovisat 8 642 7 497 6 392 6 400
EK-andel av obeskattade reserver 693 693 1 053 1 279
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 335 8 190 7 445 7 679

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 920 3 080 3 240 3 400
Externa finansiella skulder, kortfristiga 160 160 160 160
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 080 3 240 3 400 3 560

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 196 196 297 361
Leverantörsskulder 335 290 322 378
Övriga kortfristiga skulder 9 094 6 270 6 088 4 514
Summa operativa skulder 9 625 6 756 6 707 5 253

Summa skulder och eget kapital 22 040 18 186 17 552 16 492
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 12.7 9.9 9.5 7.5
Avkastning på eget kapital % 47.3 22.3 19.4 15.8
Soliditet % 42.4 45.0 42.4 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 33.0 39.6 45.7 46.4
Kassalikviditet % 57.0 70.0 72.0 79.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.08 0.11 0.09
Räntetäckningsgrad % 73.04 30.68 18.23 11.61
Omsättning per anställd (tkr) 492 449 422 405
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 44 40 30
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 317 303 286

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 285
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 285 11 989
Värdeförändring (%) 26.0 503 11 989
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 626 11 989
Rörelsemarginal (%) 12.7 391 11 989
Avkastning på eget kapital (%) 47.3 447 11 989
Soliditet (%) 42.4 791 11 989
Nettoomsättning per anställd (tkr) 492 1 762 11 989
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63 1 001 11 989
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 463 11 989
Nettoomsättning (tkr) 23 606 510 11 989
Rörelseresultat (tkr) 3 006 292 11 989
Antal anställda 48 107 11 989
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Städtjänst Westlund Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 510 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 989 företag i länet.

Rörelsemarginal

Städtjänst Westlund Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 391 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 989 företag i länet.

Antal anställda

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året 48 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 107 största arbetsgivaren av 11 989 i länet.

Soliditet

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 791 mest solventa företaget av 11 989 i länet.

Värderating

Städtjänst Westlund Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra städningsarbeten, äga och förvalta fastigheter, samt idka handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1245

Städtjänst Westlund Aktiebolag

Org.nr: 556256-4095

Adress:

Upplandsgatan 4

Postnummer:

802 83 Gävle

Telefon:

026-652000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-06
Antal anställda 48
Nettooms (tkr) 23 606
Rörelseresultat (tkr) 3 006
Årets resultat (tkr) 4 145
Summa eget kapital (tkr) 9 335
Rörelsemarginal % 12.7
Avk. eget kapital % 47.3
Soliditet % 42.4
Omsättning/anställd (tkr) 492
Resultat/anställd (tkr) 63
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06
Nettoomsättning 23 606
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -270
Andra rörelsekostnader -17 910
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 32
Övriga rörelsekostnader -2 452
Rörelseresultat 3 006
Ränteintäkter 2 399
Räntekostnader -74
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2 325
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 331
Skatt -1 186
Årets resultat 4 145
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 145
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 8 883
Maskiner och inventarier 222
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 105
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 105
Varulager 0
Kundfordringar 3 317
Övriga omsättningstillgångar 10
Sum. operativa oms.tillg. 3 327
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 7 496
Likvida medel 2 113
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 9 609
Summa tillgångar 22 041


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 8 642
EK-andel av obeskattade reserver 693
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 9 335


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 920
Ext. finans. skulder, kortfrist. 160
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 3 080


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 196
Leverantörsskulder 335
Övriga kortfristiga skulder 9 094
Summa operativa skulder 9 625


Summa skulder och eget kapital 22 040
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06
Rörelsemarginal % 12.7
Avkastning på eget kapital % 47.3
Soliditet % 42.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 33.0
Kassalikviditet % 57.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 73.04
Omsättning per anställd (tkr) 492
Rörelseresultat per anställd (tkr) 63
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2017
Antal företag i Gävleborg: 11 989
Företagets placering i Gävleborg: 285
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 285
Värdeförändring (%) 503
Tillväxt i omsättning (%) 626
Rörelsemarginal (%) 391
Avkastning på eget kapital (%) 447
Soliditet (%) 791
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 001
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 463
Nettoomsättning (tkr) 510
Rörelseresultat (tkr) 292
Antal anställda 107

Analys

Omsättning

Städtjänst Westlund Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 510 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 989 företag i länet.

Rörelsemarginal

Städtjänst Westlund Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 391 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 989 företag i länet.

Antal anställda

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året 48 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 107 största arbetsgivaren av 11 989 i länet.

Soliditet

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 42.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 791 mest solventa företaget av 11 989 i länet.

Värderating

Städtjänst Westlund Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra städningsarbeten, äga och förvalta fastigheter, samt idka handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.