Städtjänst Westlund Aktiebolag

Org.nr:

556256-4095

Adress:

Upplandsgatan 4

Postnummer:

802 83 Gävle

Telefon:

026-652000
Antal sökningar:

906

Placering i länet:
362
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Antal anställda 48 46 46 46
Nettoomsättning (tkr) 21 553 19 411 18 640 18 035
Rörelseresultat (tkr) 2 131 1 839 1 396 1 024
Årets resultat (tkr) 1 744 1 467 1 123 668
Summa eget kapital (tkr) 8 190 7 445 7 679 6 557
Rörelsemarginal % 9.9 9.5 7.5 5.7
Avk. eget kapital % 22.3 19.4 15.8 10.3
Soliditet % 45.0 42.4 46.6 41.1
Omsättning/anställd (tkr) 449 422 405 392
Resultat/anställd (tkr) 44 40 30 22
Lön/anställd (tkr) 317 303 286 284

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 21 553 19 411 18 640 18 035
Arbetskraftskostnad -15 204 -13 945 -13 171 -13 052
Avskrivningar -287 -241 -245 -166
Andra rörelsekostnader -1 590 -915 -1 274 -1 339
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 139 37 0 4
Övriga rörelsekostnader -2 480 -2 508 -2 554 -2 458
Rörelseresultat 2 131 1 839 1 396 1 024
Ränteintäkter 201 166 194 35
Räntekostnader -76 -110 -137 -187
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 55
Finansnetto 125 56 57 -97
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 256 1 895 1 453 927
Skatt -512 -428 -330 -259
Årets resultat 1 744 1 467 1 123 668
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 744 1 467 1 123 668
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 360 226 785 -27
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 101 64 222 -8
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 066 8 929 8 780 8 950
Maskiner och inventarier 308 112 119 132
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 374 9 041 8 899 9 082
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 374 9 041 8 899 9 082
Varulager 0 0 0 13
Kundfordringar 2 857 2 588 2 302 2 798
Övriga omsättningstillgångar 31 54 32 49
Summa operativa omsättningstillgångar 2 888 2 642 2 334 2 860
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 4 133 3 783 3 617 3 373
Likvida medel 1 792 2 086 1 641 651
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 925 5 869 5 258 4 024
Summa tillgångar 18 187 17 552 16 491 15 966

Eget kapitalEget kapital, redovisat 7 497 6 392 6 400 4 492
EK-andel av obeskattade reserver 693 1 053 1 279 2 065
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 190 7 445 7 679 6 557

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 080 3 240 3 400 3 560
Externa finansiella skulder, kortfristiga 160 160 160 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 240 3 400 3 560 3 560

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 196 297 361 582
Leverantörsskulder 290 322 378 805
Övriga kortfristiga skulder 6 270 6 088 4 514 4 461
Summa operativa skulder 6 756 6 707 5 253 5 848

Summa skulder och eget kapital 18 186 17 552 16 492 15 965
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Rörelsemarginal % 9.9 9.5 7.5 5.7
Avkastning på eget kapital % 22.3 19.4 15.8 10.3
Soliditet % 45.0 42.4 46.6 41.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 39.6 45.7 46.4 54.3
Kassalikviditet % 70.0 72.0 79.0 66.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.11 0.09 0.04
Räntetäckningsgrad % 30.68 18.23 11.61 5.96
Omsättning per anställd (tkr) 449 422 405 392
Rörelseresultat per anställd (tkr) 44 40 30 22
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 317 303 286 284

Rankning i länet (Gävleborg)

Företagets placering i Gävleborg: 362
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 362 11 630
Värdeförändring (%) 12.0 792 11 630
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 624 11 630
Rörelsemarginal (%) 9.9 517 11 630
Avkastning på eget kapital (%) 22.3 930 11 630
Soliditet (%) 45.0 776 11 630
Nettoomsättning per anställd (tkr) 449 1 900 11 630
Rörelseresultat per anställd (tkr) 44 1 187 11 630
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 317 1 049 11 630
Nettoomsättning (tkr) 21 553 566 11 630
Rörelseresultat (tkr) 2 131 403 11 630
Antal anställda 48 114 11 630
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Städtjänst Westlund Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 566 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 630 företag i länet.

Rörelsemarginal

Städtjänst Westlund Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 517 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 630 företag i länet.

Antal anställda

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året 48 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 114 största arbetsgivaren av 11 630 i länet.

Soliditet

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 45.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 776 mest solventa företaget av 11 630 i länet.

Värderating

Städtjänst Westlund Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra städningsarbeten, äga och förvalta fastigheter, samt idka handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 906

Städtjänst Westlund Aktiebolag

Org.nr: 556256-4095

Adress:

Upplandsgatan 4

Postnummer:

802 83 Gävle

Telefon:

026-652000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-06
Antal anställda 48
Nettooms (tkr) 21 553
Rörelseresultat (tkr) 2 131
Årets resultat (tkr) 1 744
Summa eget kapital (tkr) 8 190
Rörelsemarginal % 9.9
Avk. eget kapital % 22.3
Soliditet % 45.0
Omsättning/anställd (tkr) 449
Resultat/anställd (tkr) 44
Lön/anställd (tkr) 317

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-06
Nettoomsättning 21 553
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -287
Andra rörelsekostnader -1 590
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 139
Övriga rörelsekostnader -2 480
Rörelseresultat 2 131
Ränteintäkter 201
Räntekostnader -76
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 125
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 256
Skatt -512
Årets resultat 1 744
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 744
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 360
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 101
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-06
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 9 066
Maskiner och inventarier 308
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 374
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 374
Varulager 0
Kundfordringar 2 857
Övriga omsättningstillgångar 31
Sum. operativa oms.tillg. 2 888
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 4 133
Likvida medel 1 792
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 925
Summa tillgångar 18 187


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 7 497
EK-andel av obeskattade reserver 693
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 8 190


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 080
Ext. finans. skulder, kortfrist. 160
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 3 240


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 196
Leverantörsskulder 290
Övriga kortfristiga skulder 6 270
Summa operativa skulder 6 756


Summa skulder och eget kapital 18 186
Nyckeltal i genomsnitt 2016-06
Rörelsemarginal % 9.9
Avkastning på eget kapital % 22.3
Soliditet % 45.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 39.6
Kassalikviditet % 70.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 30.68
Omsättning per anställd (tkr) 449
Rörelseresultat per anställd (tkr) 44
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 317

Rankning i länet (Gävleborg)

År: 2016
Antal företag i Gävleborg: 11 630
Företagets placering i Gävleborg: 362
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 362
Värdeförändring (%) 792
Tillväxt i omsättning (%) 624
Rörelsemarginal (%) 517
Avkastning på eget kapital (%) 930
Soliditet (%) 776
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 900
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 187
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 049
Nettoomsättning (tkr) 566
Rörelseresultat (tkr) 403
Antal anställda 114

Analys

Omsättning

Städtjänst Westlund Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 566 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 630 företag i länet.

Rörelsemarginal

Städtjänst Westlund Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 517 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 630 företag i länet.

Antal anställda

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året 48 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 114 största arbetsgivaren av 11 630 i länet.

Soliditet

Städtjänst Westlund Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 45.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 776 mest solventa företaget av 11 630 i länet.

Värderating

Städtjänst Westlund Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall utföra städningsarbeten, äga och förvalta fastigheter, samt idka handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.