Romme Alpin Aktiebolag

Org.nr:

556230-2363

Adress:

Koppslahyttan 111

Postnummer:

781 98 Borlänge

Telefon:

0243-235300
Antal sökningar:

484

Placering i länet:
31
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 103 106 94 90
Nettoomsättning (tkr) 178 273 170 040 143 699 120 015
Rörelseresultat (tkr) 35 081 46 273 39 094 20 480
Årets resultat (tkr) 16 242 25 236 27 087 15 816
Summa eget kapital (tkr) 190 471 228 831 200 682 149 677
Rörelsemarginal % 19.7 27.2 27.2 17.1
Avk. eget kapital % 11.7 15.9 16.3 11.6
Soliditet % 50.8 65.2 62.2 57.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 731 1 604 1 529 1 334
Resultat/anställd (tkr) 341 437 416 228
Lön/anställd (tkr) 496 435 406 370

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 178 273 170 040 143 699 120 015
Arbetskraftskostnad -51 112 -46 121 -38 183 -33 311
Avskrivningar -14 948 -13 520 -11 676 -15 133
Andra rörelsekostnader -30 727 -30 080 -26 208 -24 100
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 101 991 316 436
Övriga rörelsekostnader -47 506 -35 037 -28 854 -27 427
Rörelseresultat 35 081 46 273 39 094 20 480
Ränteintäkter 4 4 4 4
Räntekostnader -3 732 -2 474 -2 422 -3 443
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 728 -2 470 -2 418 -3 439
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 31 353 43 803 36 676 17 041
Skatt -6 914 -9 655 -8 088 -270
Årets resultat 24 439 34 148 28 588 16 772
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 24 439 34 148 28 588 16 772
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -8 197 -8 912 -1 500 -956
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -2 312 -2 514 -423 -270
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 224 146 188 855 186 666 161 312
Maskiner och inventarier 114 497 112 569 73 509 76 264
Övriga materiella anläggningstillgångar 7 483 14 550 29 480 14 964
Summa materiella anläggningstillgångar 346 126 315 974 289 655 252 540
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 346 126 315 974 289 655 252 540
Varulager 1 153 1 288 1 814 1 666
Kundfordringar 345 56 32 87
Övriga omsättningstillgångar 2 527 2 286 1 099 1 695
Summa operativa omsättningstillgångar 4 025 3 630 2 945 3 448
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 000 10 602 17 742 0
Likvida medel 18 646 20 591 12 295 3 262
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 24 646 31 193 30 037 3 262
Summa tillgångar 374 797 350 797 322 637 259 250

Eget kapitalEget kapital, redovisat 133 207 179 765 160 528 112 755
EK-andel av obeskattade reserver 57 264 49 066 40 154 36 922
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 190 471 228 831 200 682 149 677

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 72 194 78 594 77 691 71 637
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 647 3 311 2 041 2 127
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 74 841 81 905 79 732 73 764

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 94 053 13 839 11 325 10 414
Leverantörsskulder 7 220 4 282 2 441 4 289
Övriga kortfristiga skulder 8 213 21 940 28 457 21 105
Summa operativa skulder 109 486 40 061 42 223 35 808

Summa skulder och eget kapital 374 798 350 797 322 637 259 249
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 19.7 27.2 27.2 17.1
Avkastning på eget kapital % 11.7 15.9 16.3 11.6
Soliditet % 50.8 65.2 62.2 57.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 39.3 35.8 39.7 49.3
Kassalikviditet % 119.0 78.0 41.0 18.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.12 0.09 0.03
Räntetäckningsgrad % 9.4 18.71 16.14 5.95
Omsättning per anställd (tkr) 1 731 1 604 1 529 1 334
Rörelseresultat per anställd (tkr) 341 437 416 228
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 435 406 370

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 31
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 31 12 908
Värdeförändring (%) -19.0 1 513 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 894 12 908
Rörelsemarginal (%) 19.7 182 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 11.7 1 207 12 908
Soliditet (%) 50.8 607 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 731 720 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 341 208 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496 201 12 908
Nettoomsättning (tkr) 178 273 76 12 908
Rörelseresultat (tkr) 35 081 38 12 908
Antal anställda 103 44 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Romme Alpin Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 76 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Romme Alpin Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 19.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 11%. Företaget har under jämförelseåret den 182 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Romme Alpin Aktiebolag har under det senaste året 103 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 92. Företaget är under jämförelseåret den 44 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Romme Alpin Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 607 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Romme Alpin Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva turist- och fritidsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 484

Romme Alpin Aktiebolag

Org.nr: 556230-2363

Adress:

Koppslahyttan 111

Postnummer:

781 98 Borlänge

Telefon:

0243-235300

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 103
Nettooms (tkr) 178 273
Rörelseresultat (tkr) 35 081
Årets resultat (tkr) 24 439
Summa eget kapital (tkr) 190 471
Rörelsemarginal % 19.7
Avk. eget kapital % 11.7
Soliditet % 50.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 731
Resultat/anställd (tkr) 341
Lön/anställd (tkr) 496

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 178 273
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -14 948
Andra rörelsekostnader -30 727
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 101
Övriga rörelsekostnader -47 506
Rörelseresultat 35 081
Ränteintäkter 4
Räntekostnader -3 732
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3 728
Res. efter finans. intkt. och kostn. 31 353
Skatt -6 914
Årets resultat 24 439
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 24 439
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -8 197
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -2 312
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 224 146
Maskiner och inventarier 114 497
Övr. materiella anläggningstillg. 7 483
Sum. mater. anlägg.tillg. 346 126
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 346 126
Varulager 1 153
Kundfordringar 345
Övriga omsättningstillgångar 2 527
Sum. operativa oms.tillg. 4 025
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 000
Likvida medel 18 646
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 24 646
Summa tillgångar 374 797


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 133 207
EK-andel av obeskattade reserver 57 264
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 190 471


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 72 194
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 647
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 74 841


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 94 053
Leverantörsskulder 7 220
Övriga kortfristiga skulder 8 213
Summa operativa skulder 109 486


Summa skulder och eget kapital 374 798
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 19.7
Avkastning på eget kapital % 11.7
Soliditet % 50.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 39.3
Kassalikviditet % 119.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 9.4
Omsättning per anställd (tkr) 1 731
Rörelseresultat per anställd (tkr) 341
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 496

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 31
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 31
Värdeförändring (%) 1 513
Tillväxt i omsättning (%) 894
Rörelsemarginal (%) 182
Avkastning på eget kapital (%) 1 207
Soliditet (%) 607
Nettoomsättning per anställd (tkr) 720
Rörelseresultat per anställd (tkr) 208
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 201
Nettoomsättning (tkr) 76
Rörelseresultat (tkr) 38
Antal anställda 44

Analys

Omsättning

Romme Alpin Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 76 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Romme Alpin Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 19.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 11%. Företaget har under jämförelseåret den 182 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Romme Alpin Aktiebolag har under det senaste året 103 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 92. Företaget är under jämförelseåret den 44 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Romme Alpin Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 50.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 607 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Romme Alpin Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva turist- och fritidsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.