Ejendals Aktiebolag

Org.nr:

556221-8411

Adress:

Limavägen 28

Postnummer:

793 32 Leksand

Telefon:

0247-36000
Antal sökningar:

277

Placering i länet:
15
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 172 161 156 146
Nettoomsättning (tkr) 1 124 470 1 045 931 918 494 822 272
Rörelseresultat (tkr) 81 351 139 097 18 516 84 470
Årets resultat (tkr) 77 721 106 230 4 253 71 375
Summa eget kapital (tkr) 437 861 374 102 499 525 493 244
Rörelsemarginal % 7.2 13.3 2.0 10.3
Avk. eget kapital % 15.7 26.2 1.3 11.8
Soliditet % 43.1 35.6 47.6 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 538 6 496 5 888 5 632
Resultat/anställd (tkr) 473 864 119 579
Lön/anställd (tkr) 749 701 690 681

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 124 470 1 045 931 918 494 822 272
Arbetskraftskostnad -128 809 -112 914 -107 640 -99 407
Avskrivningar -46 711 -45 318 -46 040 -14 399
Andra rörelsekostnader -697 909 -638 624 -601 384 -540 867
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 218 47 599 -2 057 27 022
Övriga rörelseintäkter 11 564 11 828 13 672 6 133
Övriga rörelsekostnader -184 472 -169 405 -156 529 -116 284
Rörelseresultat 81 351 139 097 18 516 84 470
Ränteintäkter 301 436 552 405
Räntekostnader -7 498 -9 030 -11 985 -11 846
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 7 900 4 451 2 264 -8 656
Finansnetto 703 -4 143 -9 169 -20 097
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 82 054 134 954 9 347 64 373
Skatt -18 295 -20 379 -3 066 -8 387
Årets resultat 63 759 114 575 6 281 55 986
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 63 759 114 575 6 281 55 986
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 13 962 -8 346 -2 028 7 410
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 3 938 -2 354 -572 2 090
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 98 333 110 400 143 322 20 067
Summa immateriella anläggningstillgångar 98 333 110 400 143 322 20 067
Byggnader och mark 115 072 119 013 122 136 127 965
Maskiner och inventarier 7 054 9 539 8 820 10 904
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 251 1 077 0
Summa materiella anläggningstillgångar 122 126 128 803 132 033 138 869
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 248 081 248 081 413 523
Summa operativa anläggningstillgångar 220 459 487 284 523 436 572 459
Varulager 284 605 338 621 354 630 342 175
Kundfordringar 170 928 150 022 134 519 119 291
Övriga omsättningstillgångar 5 990 6 892 17 590 13 166
Summa operativa omsättningstillgångar 461 523 495 535 506 739 474 632
Fordringar på koncern- och intresseföretag 258 808 17 476 18 754 11 847
Övriga externa finansiella tillgångar 5 433 0 0 0
Likvida medel 70 083 51 100 182 174
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 334 324 68 576 18 936 12 021
Summa tillgångar 1 016 306 1 051 395 1 049 111 1 059 112

Eget kapitalEget kapital, redovisat 348 083 270 362 404 131 399 878
EK-andel av obeskattade reserver 89 778 103 740 95 394 93 366
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 437 861 374 102 499 525 493 244

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 63 333 72 500 91 314 26 422
Externa finansiella skulder, kortfristiga 10 000 10 000 62 728 153 868
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 301 000 407 921 238 997 254 996
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 60 818 0 51 882 23 409
Summa finansiella skulder 435 151 490 421 444 921 458 695

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 29 667 33 064 30 173 29 063
Leverantörsskulder 38 851 43 145 31 502 42 292
Övriga kortfristiga skulder 74 776 110 663 42 990 35 817
Summa operativa skulder 143 294 186 872 104 665 107 172

Summa skulder och eget kapital 1 016 306 1 051 395 1 049 111 1 059 111
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.2 13.3 2.0 10.3
Avkastning på eget kapital % 15.7 26.2 1.3 11.8
Soliditet % 43.1 35.6 47.6 46.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 99.4 131.1 89.1 93.0
Kassalikviditet % 134.0 127.0 81.0 52.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.05 0 0
Räntetäckningsgrad % 11.94 15.95 1.78 6.43
Omsättning per anställd (tkr) 6 538 6 496 5 888 5 632
Rörelseresultat per anställd (tkr) 473 864 119 579
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 749 701 690 681

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 15
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 15 12 908
Värdeförändring (%) 19.0 625 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 718 12 908
Rörelsemarginal (%) 7.2 733 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 15.7 1 065 12 908
Soliditet (%) 43.1 829 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 538 63 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 473 124 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 749 38 12 908
Nettoomsättning (tkr) 1 124 470 13 12 908
Rörelseresultat (tkr) 81 351 17 12 908
Antal anställda 172 19 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ejendals Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 13 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ejendals Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 733 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Ejendals Aktiebolag har under det senaste året 172 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 19 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Ejendals Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 829 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Ejendals Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva partihandel huvudsakligen med handskar och skor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 318 318 331 329
Nettoomsättning (tkr) 1 246 647 1 100 250 1 008 817 952 391
Rörelseresultat (tkr) 137 265 89 610 85 421 92 552
Årets resultat (tkr) 98 290 61 213 44 430 57 724
Summa eget kapital (tkr) 385 581 510 180 467 574 447 248
Rörelsemarginal (%) 11.0 8.1 8.5 9.7
Avk. eget kapital (%) 21.9 12.5 9.7 11.5
Soliditet (%) 37.2 50.2 44.5 44.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 920 3 460 3 048 2 895
Resultat/anställd (tkr) 432 282 258 281
Lön/anställd (tkr) 619 584 541 491


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 277

Ejendals Aktiebolag

Org.nr: 556221-8411

Adress:

Limavägen 28

Postnummer:

793 32 Leksand

Telefon:

0247-36000

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 172
Nettooms (tkr) 1 124 470
Rörelseresultat (tkr) 81 351
Årets resultat (tkr) 63 759
Summa eget kapital (tkr) 437 861
Rörelsemarginal % 7.2
Avk. eget kapital % 15.7
Soliditet % 43.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 538
Resultat/anställd (tkr) 473
Lön/anställd (tkr) 749

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 124 470
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -46 711
Andra rörelsekostnader -697 909
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 218
Övriga rörelseintäkter 11 564
Övriga rörelsekostnader -184 472
Rörelseresultat 81 351
Ränteintäkter 301
Räntekostnader -7 498
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 7 900
Finansnetto 703
Res. efter finans. intkt. och kostn. 82 054
Skatt -18 295
Årets resultat 63 759
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 63 759
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 13 962
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 3 938
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 98 333
Sum. immater. anlägg.tillg. 98 333
Byggnader och mark 115 072
Maskiner och inventarier 7 054
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 122 126
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 220 459
Varulager 284 605
Kundfordringar 170 928
Övriga omsättningstillgångar 5 990
Sum. operativa oms.tillg. 461 523
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 258 808
Övriga externa finansiella tillgångar 5 433
Likvida medel 70 083
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 334 324
Summa tillgångar 1 016 306


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 348 083
EK-andel av obeskattade reserver 89 778
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 437 861


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 63 333
Ext. finans. skulder, kortfrist. 10 000
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 301 000
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 60 818
Summa finansiella skulder 435 151


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 29 667
Leverantörsskulder 38 851
Övriga kortfristiga skulder 74 776
Summa operativa skulder 143 294


Summa skulder och eget kapital 1 016 306
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.2
Avkastning på eget kapital % 15.7
Soliditet % 43.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 99.4
Kassalikviditet % 134.0
Likviditetsberedskap % 0.06
Räntetäckningsgrad % 11.94
Omsättning per anställd (tkr) 6 538
Rörelseresultat per anställd (tkr) 473
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 749

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 15
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 15
Värdeförändring (%) 625
Tillväxt i omsättning (%) 718
Rörelsemarginal (%) 733
Avkastning på eget kapital (%) 1 065
Soliditet (%) 829
Nettoomsättning per anställd (tkr) 63
Rörelseresultat per anställd (tkr) 124
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 38
Nettoomsättning (tkr) 13
Rörelseresultat (tkr) 17
Antal anställda 19

Analys

Omsättning

Ejendals Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 13 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ejendals Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 733 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Ejendals Aktiebolag har under det senaste året 172 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den 19 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Ejendals Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 829 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Ejendals Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva partihandel huvudsakligen med handskar och skor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 172
Nettoomsättning (tkr) 1 124 470
Rörelseresultat (tkr) 81 351
Årets resultat (tkr) 77 721
Summa eget kapital (tkr) 437 861
Rörelsemarginal (%) 7.2
Avk. eget kapital (%) 15.7
Soliditet (%) 43.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 538
Resultat/anställd (tkr) 473
Lön/anställd (tkr) 749