Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag

Org.nr:

556188-8404

Adress:

Box 4

Postnummer:

293 21 Olofström

Telefon:

0454-98800
Antal sökningar:

151

Placering i länet:
19
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Antal anställda 45 120 119 135
Nettoomsättning (tkr) 388 160 371 709 515 025 396 759
Rörelseresultat (tkr) 18 190 17 966 66 932 7 036
Årets resultat (tkr) 9 293 4 942 61 061 2 257
Summa eget kapital (tkr) 86 057 74 502 118 108 93 522
Rörelsemarginal % 4.7 4.8 13.0 1.8
Avk. eget kapital % 16.1 14.3 43.4 1.3
Soliditet % 24.4 25.0 39.8 28.7
Omsättning/anställd (tkr) 8 626 3 098 4 328 2 939
Resultat/anställd (tkr) 404 150 422 52
Lön/anställd (tkr) 556 203 187 173

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Nettoomsättning 388 160 371 709 515 025 396 759
Arbetskraftskostnad -25 012 -24 377 -29 686 -23 363
Avskrivningar -2 973 -2 266 -3 769 -5 143
Andra rörelsekostnader -297 791 -273 708 -408 337 -317 066
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -1 231 51 542 234
Övriga rörelseintäkter 6 466 4 207 4 247 293
Övriga rörelsekostnader -50 660 -56 368 -62 090 -44 678
Rörelseresultat 18 190 17 966 66 932 7 036
Ränteintäkter 7 17 44 20
Räntekostnader -1 951 -1 928 -4 031 -5 496
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 944 -1 911 -3 987 -5 476
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 246 16 055 62 945 1 560
Skatt -3 291 -2 282 -1 676 -361
Årets resultat 12 955 13 773 61 269 1 199
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 955 13 773 61 269 1 199
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 262 -1 452 3 856 607
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -638 -409 1 087 171
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 349 0 11 741
Maskiner och inventarier 9 371 7 815 7 865 7 653
Övriga materiella anläggningstillgångar 2 331 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 702 8 164 7 865 19 394
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 279 1 279 2 510 10 589
Summa operativa anläggningstillgångar 12 981 9 443 10 375 29 983
Varulager 162 403 193 280 159 422 203 877
Kundfordringar 37 233 41 495 34 027 14 889
Övriga omsättningstillgångar 3 538 24 569 7 836 13 180
Summa operativa omsättningstillgångar 203 174 259 344 201 285 231 946
Fordringar på koncern- och intresseföretag 99 642 23 612 58 002 54 409
Övriga externa finansiella tillgångar 719 793 1 154 894
Likvida medel 35 914 5 025 26 256 8 216
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 136 275 29 430 85 412 63 519
Summa tillgångar 352 430 298 217 297 072 325 448

Eget kapitalEget kapital, redovisat 67 268 57 975 103 033 74 591
EK-andel av obeskattade reserver 18 789 16 527 15 075 18 931
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 86 057 74 502 118 108 93 522

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 110 000 153 507 151 379 57 203
Externa finansiella skulder, kortfristiga 120 000 32 000 2 000 119 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 6 545 9 868 3 470 12 069
Summa finansiella skulder 236 545 195 375 156 849 188 772

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 299 4 661 4 567 5 339
Leverantörsskulder 16 715 14 702 8 581 16 692
Övriga kortfristiga skulder 7 813 8 978 8 967 21 123
Summa operativa skulder 29 827 28 341 22 115 43 154

Summa skulder och eget kapital 352 429 298 218 297 072 325 448
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2013-12
Rörelsemarginal % 4.7 4.8 13.0 1.8
Avkastning på eget kapital % 16.1 14.3 43.4 1.3
Soliditet % 24.4 25.0 39.8 28.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 274.9 262.2 132.8 201.8
Kassalikviditet % 51.0 108.0 296.0 21.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.01 0.05 0.02
Räntetäckningsgrad % 9.33 9.33 16.62 1.28
Omsättning per anställd (tkr) 8 626 3 098 3 246 2 939
Rörelseresultat per anställd (tkr) 404 150 422 52
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 203 187 173

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 19
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 19 5 582
Värdeförändring (%) 15.0 303 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 424 5 582
Rörelsemarginal (%) 4.7 462 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 16.1 486 5 582
Soliditet (%) 24.4 618 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 626 14 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 404 69 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 81 5 582
Nettoomsättning (tkr) 388 160 9 5 582
Rörelseresultat (tkr) 18 190 16 5 582
Antal anställda 45 62 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -2%. Företaget är under jämförelseåret det 9 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 462 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 62 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 618 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva försäljning av frukt, bär och grönsaker ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-04 2016-04
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 151

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag

Org.nr: 556188-8404

Adress:

Box 4

Postnummer:

293 21 Olofström

Telefon:

0454-98800

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 45
Nettooms (tkr) 388 160
Rörelseresultat (tkr) 18 190
Årets resultat (tkr) 12 955
Summa eget kapital (tkr) 86 057
Rörelsemarginal % 4.7
Avk. eget kapital % 16.1
Soliditet % 24.4
Omsättning/anställd (tkr) 8 626
Resultat/anställd (tkr) 404
Lön/anställd (tkr) 556

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 388 160
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 973
Andra rörelsekostnader -297 791
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 6 466
Övriga rörelsekostnader -50 660
Rörelseresultat 18 190
Ränteintäkter 7
Räntekostnader -1 951
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 944
Res. efter finans. intkt. och kostn. 16 246
Skatt -3 291
Årets resultat 12 955
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 12 955
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 262
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -638
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 9 371
Övr. materiella anläggningstillg. 2 331
Sum. mater. anlägg.tillg. 11 702
And. i koncern- & intressefrtg. 1 279
Sum. oper. anlägg.tillg. 12 981
Varulager 162 403
Kundfordringar 37 233
Övriga omsättningstillgångar 3 538
Sum. operativa oms.tillg. 203 174
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 99 642
Övriga externa finansiella tillgångar 719
Likvida medel 35 914
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 136 275
Summa tillgångar 352 430


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 67 268
EK-andel av obeskattade reserver 18 789
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 86 057


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 110 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 120 000
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 6 545
Summa finansiella skulder 236 545


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 299
Leverantörsskulder 16 715
Övriga kortfristiga skulder 7 813
Summa operativa skulder 29 827


Summa skulder och eget kapital 352 429
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 4.7
Avkastning på eget kapital % 16.1
Soliditet % 24.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 274.9
Kassalikviditet % 51.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 9.33
Omsättning per anställd (tkr) 8 626
Rörelseresultat per anställd (tkr) 404
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 19
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 19
Värdeförändring (%) 303
Tillväxt i omsättning (%) 424
Rörelsemarginal (%) 462
Avkastning på eget kapital (%) 486
Soliditet (%) 618
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14
Rörelseresultat per anställd (tkr) 69
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 81
Nettoomsättning (tkr) 9
Rörelseresultat (tkr) 16
Antal anställda 62

Analys

Omsättning

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -2%. Företaget är under jämförelseåret det 9 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 462 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har under det senaste året 45 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 62 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 618 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Olle Svenssons Partiaffär Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva försäljning av frukt, bär och grönsaker ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-04
Antal anställda 45
Nettoomsättning (tkr) 388 160
Rörelseresultat (tkr) 18 190
Årets resultat (tkr) 9 293
Summa eget kapital (tkr) 86 057
Rörelsemarginal (%) 4.7
Avk. eget kapital (%) 16.1
Soliditet (%) 24.4
Omsättning/anställd (tkr) 8 626
Resultat/anställd (tkr) 404
Lön/anställd (tkr) 556