Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag

Org.nr:

556152-4470

Adress:

Näset 117

Postnummer:

780 54 Äppelbo

Telefon:

010-4719100
Antal sökningar:

266

Placering i länet:
37
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07
Antal anställda 125 116 114 109
Nettoomsättning (tkr) 427 844 401 982 390 770 388 708
Rörelseresultat (tkr) 8 904 1 143 -6 719 13 661
Årets resultat (tkr) 3 350 -228 630 -
Summa eget kapital (tkr) 200 931 219 006 217 563 225 023
Rörelsemarginal % 2.1 0.3 -1.7 3.5
Avk. eget kapital % 3.3 0.7 -2.3 4.8
Soliditet % 69.8 79.8 80.8 80.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 423 3 465 3 428 3 566
Resultat/anställd (tkr) 71 10 -59 125
Lön/anställd (tkr) 508 532 525 517

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07
Nettoomsättning 427 844 401 982 390 770 388 708
Arbetskraftskostnad -63 494 -61 657 -59 859 -56 380
Avskrivningar -21 462 -22 328 -22 980 -23 899
Andra rörelsekostnader -256 553 -245 781 -235 772 -222 190
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 268 3 344 1 317 2 191
Övriga rörelsekostnader -79 699 -74 417 -80 195 -74 769
Rörelseresultat 8 904 1 143 -6 719 13 661
Ränteintäkter 18 21 58 85
Räntekostnader -1 -51 -100 -108
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 30 802 0 0
Finansnetto 47 772 -42 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 951 1 915 -6 761 13 638
Skatt -2 025 -471 1 626 -3 024
Årets resultat 6 926 1 444 -5 135 10 614
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 926 1 444 -5 135 10 614
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 576 -1 672 5 765 -10 614
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 008 -471 1 626 -2 994
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 34 969 35 572 38 467 40 194
Maskiner och inventarier 56 364 68 415 86 198 97 693
Övriga materiella anläggningstillgångar 8 073 0 485 522
Summa materiella anläggningstillgångar 99 406 103 987 125 150 138 409
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 99 406 103 987 125 150 138 409
Varulager 93 546 95 116 94 564 79 173
Kundfordringar 48 915 33 002 35 462 41 219
Övriga omsättningstillgångar 7 204 7 918 6 281 7 357
Summa operativa omsättningstillgångar 149 665 136 036 136 307 127 749
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 076 2 076 2 374 2 374
Likvida medel 36 769 32 181 5 578 12 433
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 38 845 34 257 7 952 14 807
Summa tillgångar 287 916 274 280 269 409 280 965

Eget kapitalEget kapital, redovisat 172 683 194 333 194 562 196 257
EK-andel av obeskattade reserver 28 248 24 673 23 001 28 766
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 200 931 219 006 217 563 225 023

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 456
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 456

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 7 968 6 959 6 488 8 114
Leverantörsskulder 17 934 17 995 16 633 21 620
Övriga kortfristiga skulder 61 083 30 320 28 725 25 752
Summa operativa skulder 86 985 55 274 51 846 55 486

Summa skulder och eget kapital 287 916 274 280 269 409 280 965
Nyckeltal i genomsnitt 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07
Rörelsemarginal % 2.1 0.3 -1.7 3.5
Avkastning på eget kapital % 3.3 0.7 -2.3 4.8
Soliditet % 69.8 79.8 80.8 80.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.2
Kassalikviditet % 118.0 151.0 104.0 128.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.08 0.01 0.03
Räntetäckningsgrad % 8 952 38.55 -66.61 127.28
Omsättning per anställd (tkr) 3 423 3 465 3 428 3 566
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 10 -59 125
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 532 525 517

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 37
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 37 12 908
Värdeförändring (%) -5.0 1 264 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 827 12 908
Rörelsemarginal (%) 2.1 1 338 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 3.3 1 483 12 908
Soliditet (%) 69.8 211 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 423 246 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71 1 006 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 190 12 908
Nettoomsättning (tkr) 427 844 37 12 908
Rörelseresultat (tkr) 8 904 120 12 908
Antal anställda 125 31 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 37 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 338 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har under det senaste året 125 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 49.5. Företaget är under jämförelseåret den 31 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 69.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 211 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skogs- och sågverksrörelse med vidare- förädling, tillverkning av byggnadskomponenter, handel med värdepapper samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 266

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag

Org.nr: 556152-4470

Adress:

Näset 117

Postnummer:

780 54 Äppelbo

Telefon:

010-4719100

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-07
Antal anställda 125
Nettooms (tkr) 427 844
Rörelseresultat (tkr) 8 904
Årets resultat (tkr) 6 926
Summa eget kapital (tkr) 200 931
Rörelsemarginal % 2.1
Avk. eget kapital % 3.3
Soliditet % 69.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 423
Resultat/anställd (tkr) 71
Lön/anställd (tkr) 508

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-07
Nettoomsättning 427 844
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -21 462
Andra rörelsekostnader -256 553
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 268
Övriga rörelsekostnader -79 699
Rörelseresultat 8 904
Ränteintäkter 18
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 30
Finansnetto 47
Res. efter finans. intkt. och kostn. 8 951
Skatt -2 025
Årets resultat 6 926
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6 926
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -3 576
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 008
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-07
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 34 969
Maskiner och inventarier 56 364
Övr. materiella anläggningstillg. 8 073
Sum. mater. anlägg.tillg. 99 406
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 99 406
Varulager 93 546
Kundfordringar 48 915
Övriga omsättningstillgångar 7 204
Sum. operativa oms.tillg. 149 665
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 076
Likvida medel 36 769
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 38 845
Summa tillgångar 287 916


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 172 683
EK-andel av obeskattade reserver 28 248
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 200 931


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 7 968
Leverantörsskulder 17 934
Övriga kortfristiga skulder 61 083
Summa operativa skulder 86 985


Summa skulder och eget kapital 287 916
Nyckeltal i genomsnitt 2017-07
Rörelsemarginal % 2.1
Avkastning på eget kapital % 3.3
Soliditet % 69.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 118.0
Likviditetsberedskap % 0.09
Räntetäckningsgrad % 8 952
Omsättning per anställd (tkr) 3 423
Rörelseresultat per anställd (tkr) 71
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 37
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 37
Värdeförändring (%) 1 264
Tillväxt i omsättning (%) 827
Rörelsemarginal (%) 1 338
Avkastning på eget kapital (%) 1 483
Soliditet (%) 211
Nettoomsättning per anställd (tkr) 246
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 190
Nettoomsättning (tkr) 37
Rörelseresultat (tkr) 120
Antal anställda 31

Analys

Omsättning

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 37 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 338 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har under det senaste året 125 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 49.5. Företaget är under jämförelseåret den 31 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 69.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 211 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skogs- och sågverksrörelse med vidare- förädling, tillverkning av byggnadskomponenter, handel med värdepapper samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.