Fastighets Aktiebolaget Hushagen

Org.nr:

556143-7293

Adress:

Postnummer:

781 81 Borlänge

Telefon:

0243-73870
Antal sökningar:

237

Placering i länet:
44
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 78 697 92 889 86 392 91 037
Rörelseresultat (tkr) 47 245 29 496 67 13 311
Årets resultat (tkr) 22 481 9 621 1 124 3 179
Summa eget kapital (tkr) 142 513 120 142 101 786 96 912
Rörelsemarginal % 60.0 31.8 0.1 14.6
Avk. eget kapital % 17.8 10.2 -17.1 -3.2
Soliditet % 15.8 12.0 10.3 9.7
Omsättning/anställd (tkr) 9 837 11 611 10 799 11 380
Resultat/anställd (tkr) 5 906 3 687 8 1 664
Lön/anställd (tkr) 791 861 805 800

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 78 697 92 889 86 392 91 037
Arbetskraftskostnad -6 327 -6 884 -6 436 -6 403
Avskrivningar -20 424 0 -22 390 -20 920
Andra rörelsekostnader 254 86 -330 -58
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 -7 200
Övriga rörelseintäkter 29 462 7 629 3 615 11 823
Övriga rörelsekostnader -34 417 -64 224 -60 784 -54 968
Rörelseresultat 47 245 29 496 67 13 311
Ränteintäkter 9 003 10 431 35 18 754
Räntekostnader -29 547 -25 749 -45 221 -35 563
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 26 241 0
Finansnetto -20 544 -15 318 -18 945 -16 809
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 26 701 14 178 -18 878 -3 498
Skatt -3 330 -2 904 1 906 778
Årets resultat 23 371 11 274 -16 972 -2 720
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 23 371 11 274 -16 972 -2 720
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -890 -1 653 155 1 899
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -251 -466 44 535
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 444 739 556 010 447 514 429 039
Maskiner och inventarier 3 906 3 326 3 545 1 922
Övriga materiella anläggningstillgångar 48 003 23 872 67 491 14 937
Summa materiella anläggningstillgångar 496 648 583 208 518 550 445 898
Andelar i koncern- och intresseföretag 23 336 16 713 17 513 17 513
Summa operativa anläggningstillgångar 519 984 599 921 536 063 463 411
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 670 1 818 3 348 1 984
Övriga omsättningstillgångar 16 353 1 763 9 337 6 357
Summa operativa omsättningstillgångar 17 023 3 581 12 685 8 341
Fordringar på koncern- och intresseföretag 363 332 395 170 436 265 528 734
Övriga externa finansiella tillgångar 0 1 006 2 460 0
Likvida medel 1 60 212 461
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 363 333 396 236 438 937 529 195
Summa tillgångar 900 340 999 738 987 685 1 000 947

Eget kapitalEget kapital, redovisat 138 144 116 662 99 960 94 931
EK-andel av obeskattade reserver 4 369 3 480 1 826 1 981
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 142 513 120 142 101 786 96 912

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 700 000 700 000 747 600 847 600
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 37 600 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 22 940 112 535 113 421 23 687
Summa finansiella skulder 722 940 850 135 861 021 871 287

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 479 1 154 696 758
Leverantörsskulder 13 445 12 100 13 197 18 424
Övriga kortfristiga skulder 17 963 16 207 10 985 13 566
Summa operativa skulder 34 887 29 461 24 878 32 748

Summa skulder och eget kapital 900 340 999 738 987 685 1 000 947
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 60.0 31.8 0.1 14.6
Avkastning på eget kapital % 17.8 10.2 -17.1 -3.2
Soliditet % 15.8 12.0 10.3 9.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 507.3 707.6 845.9 899.0
Kassalikviditet % 31.0 2.0 9.0 16.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 1.9 1.55 0.58 0.9
Omsättning per anställd (tkr) 9 837 11 611 10 799 11 380
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 906 3 687 8 1 664
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 791 861 805 800

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 44
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 44 12 908
Värdeförändring (%) 44.0 356 12 908
Tillväxt i omsättning (%) -15.0 1 721 12 908
Rörelsemarginal (%) 60.0 17 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 17.8 997 12 908
Soliditet (%) 15.8 1 657 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 837 34 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 906 6 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 791 31 12 908
Nettoomsättning (tkr) 78 697 176 12 908
Rörelseresultat (tkr) 47 245 30 12 908
Antal anställda 8 858 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 176 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har det senaste året en rörelsemarginal på 60.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 17 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 858 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har under det senaste året en soliditet på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 657 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall inom Borlänge kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fast egendom. Ändamålet med bolagets verksamhet att med iakttagande avkommunallagens lokaliseringsprincip främja näringsverksamheten i Borlänge kommun. Bolaget har även rätt att i förekommande fall bedriva uthyrning av egna lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget har rätt att som delägare bedriva sin verksamhet somdelägare i andra företag.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 8 8 8
Nettoomsättning (tkr) 132 124 145 520 153 529 159 795
Rörelseresultat (tkr) 65 563 44 328 36 788 39 160
Årets resultat (tkr) 29 071 16 055 -3 882 4 431
Summa eget kapital (tkr) 162 728 134 657 119 601 121 579
Rörelsemarginal (%) 49.6 30.5 24.0 24.5
Avk. eget kapital (%) 19.6 12.6 -3.2 3.9
Soliditet (%) 17.6 13.8 12.7 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 16 516 18 190 19 191 19 974
Resultat/anställd (tkr) 8 195 5 541 4 599 4 895
Lön/anställd (tkr) 791 861 805 800


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 237

Fastighets Aktiebolaget Hushagen

Org.nr: 556143-7293

Adress:

Postnummer:

781 81 Borlänge

Telefon:

0243-73870

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 8
Nettooms (tkr) 78 697
Rörelseresultat (tkr) 47 245
Årets resultat (tkr) 23 371
Summa eget kapital (tkr) 142 513
Rörelsemarginal % 60.0
Avk. eget kapital % 17.8
Soliditet % 15.8
Omsättning/anställd (tkr) 9 837
Resultat/anställd (tkr) 5 906
Lön/anställd (tkr) 791

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 78 697
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -20 424
Andra rörelsekostnader 254
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 29 462
Övriga rörelsekostnader -34 417
Rörelseresultat 47 245
Ränteintäkter 9 003
Räntekostnader -29 547
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -20 544
Res. efter finans. intkt. och kostn. 26 701
Skatt -3 330
Årets resultat 23 371
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 23 371
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -890
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -251
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 444 739
Maskiner och inventarier 3 906
Övr. materiella anläggningstillg. 48 003
Sum. mater. anlägg.tillg. 496 648
And. i koncern- & intressefrtg. 23 336
Sum. oper. anlägg.tillg. 519 984
Varulager 0
Kundfordringar 670
Övriga omsättningstillgångar 16 353
Sum. operativa oms.tillg. 17 023
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 363 332
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 363 333
Summa tillgångar 900 340


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 138 144
EK-andel av obeskattade reserver 4 369
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 142 513


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 700 000
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 22 940
Summa finansiella skulder 722 940


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 479
Leverantörsskulder 13 445
Övriga kortfristiga skulder 17 963
Summa operativa skulder 34 887


Summa skulder och eget kapital 900 340
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 60.0
Avkastning på eget kapital % 17.8
Soliditet % 15.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 507.3
Kassalikviditet % 31.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 1.9
Omsättning per anställd (tkr) 9 837
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 906
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 791

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 44
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 44
Värdeförändring (%) 356
Tillväxt i omsättning (%) 1 721
Rörelsemarginal (%) 17
Avkastning på eget kapital (%) 997
Soliditet (%) 1 657
Nettoomsättning per anställd (tkr) 34
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 31
Nettoomsättning (tkr) 176
Rörelseresultat (tkr) 30
Antal anställda 858

Analys

Omsättning

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 176 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har det senaste året en rörelsemarginal på 60.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 17 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 3. Företaget är under jämförelseåret den 858 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har under det senaste året en soliditet på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 657 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Fastighets Aktiebolaget Hushagen har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall inom Borlänge kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fast egendom. Ändamålet med bolagets verksamhet att med iakttagande avkommunallagens lokaliseringsprincip främja näringsverksamheten i Borlänge kommun. Bolaget har även rätt att i förekommande fall bedriva uthyrning av egna lokaler för kommunal verksamhet. Bolaget har rätt att som delägare bedriva sin verksamhet somdelägare i andra företag.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 8
Nettoomsättning (tkr) 78 697
Rörelseresultat (tkr) 47 245
Årets resultat (tkr) 22 481
Summa eget kapital (tkr) 142 513
Rörelsemarginal (%) 60.0
Avk. eget kapital (%) 17.8
Soliditet (%) 15.8
Omsättning/anställd (tkr) 9 837
Resultat/anställd (tkr) 5 906
Lön/anställd (tkr) 791