SkiStar Aktiebolag

Org.nr:

556093-6949

Adress:

Lindvallen

Postnummer:

780 67 Sälen

Telefon:

0280-88050
Antal sökningar:

288

Placering i länet:
5
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 868 841 848 836
Nettoomsättning (tkr) 1 440 731 1 367 505 1 323 336 1 186 715
Rörelseresultat (tkr) 304 283 251 405 222 228 106 328
Årets resultat (tkr) 95 463 69 196 163 751 110 135
Summa eget kapital (tkr) 952 352 1 026 893 1 113 518 1 055 803
Rörelsemarginal % 21.1 18.4 16.8 9.0
Avk. eget kapital % 28.9 19.9 15.1 6.8
Soliditet % 35.2 42.4 45.4 42.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 660 1 626 1 561 1 420
Resultat/anställd (tkr) 351 299 262 127
Lön/anställd (tkr) 474 458 424 426

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 1 440 731 1 367 505 1 323 336 1 186 715
Arbetskraftskostnad -411 805 -385 397 -359 967 -356 248
Avskrivningar -133 540 -130 825 -125 914 -118 645
Andra rörelsekostnader -175 346 -165 749 -134 052 -155 056
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 90 563 49 099 21 308 261
Övriga rörelseintäkter 3 610 3 149 1 530 8 344
Övriga rörelsekostnader -509 930 -486 377 -504 013 -459 043
Rörelseresultat 304 283 251 405 222 228 106 328
Ränteintäkter 0 1 390 1 709 5 156
Räntekostnader 0 -844 -794 -29 117
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -16 550 -30 447 -20 497 0
Finansnetto -16 550 -29 901 -19 582 -23 961
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 287 733 221 504 202 646 82 367
Skatt -1 915 -8 049 -38 895 -10 406
Årets resultat 285 818 213 455 163 751 71 961
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 285 818 213 455 163 751 71 961
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 38 142 44 467 55 668 46 662
Summa immateriella anläggningstillgångar 38 142 44 467 55 668 46 662
Byggnader och mark 833 508 838 260 835 761 843 268
Maskiner och inventarier 643 610 652 587 618 668 589 532
Övriga materiella anläggningstillgångar 77 978 63 557 80 013 134 198
Summa materiella anläggningstillgångar 1 555 096 1 554 404 1 534 442 1 566 998
Andelar i koncern- och intresseföretag 363 336 351 715 269 137 258 253
Summa operativa anläggningstillgångar 1 956 574 1 950 586 1 859 247 1 871 913
Varulager 76 227 65 863 65 354 50 982
Kundfordringar 18 578 28 822 16 714 15 156
Övriga omsättningstillgångar 79 305 66 121 434 494 134 370
Summa operativa omsättningstillgångar 174 110 160 806 516 562 200 508
Fordringar på koncern- och intresseföretag 534 523 279 182 46 674 310 382
Övriga externa finansiella tillgångar 37 273 28 614 29 096 73 812
Likvida medel 1 395 1 415 2 044 2 750
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 573 191 309 211 77 814 386 944
Summa tillgångar 2 703 875 2 420 603 2 453 623 2 459 365

Eget kapitalEget kapital, redovisat 952 352 1 026 893 1 113 518 1 055 803
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 952 352 1 026 893 1 113 518 1 055 803

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 393 851 558 517 0 673 785
Externa finansiella skulder, kortfristiga 477 735 287 735 921 926 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 450 952 19 203 27 422 35 985
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 31 196 144 173 0 0
Summa finansiella skulder 1 353 734 1 009 628 949 348 709 770

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 178 490 186 209 165 641 163 144
Leverantörsskulder 74 602 62 274 59 698 0
Övriga kortfristiga skulder 144 697 135 598 165 418 530 648
Summa operativa skulder 397 789 384 081 390 757 693 792

Summa skulder och eget kapital 2 703 875 2 420 602 2 453 623 2 459 365
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 21.1 18.4 16.8 9.0
Avkastning på eget kapital % 28.9 19.9 15.1 6.8
Soliditet % 35.2 42.4 45.4 42.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 142.1 98.3 85.3 67.2
Kassalikviditet % 14.0 15.0 40.0 29.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % - 263.45 256.22 3.83
Omsättning per anställd (tkr) 1 660 1 626 1 561 1 420
Rörelseresultat per anställd (tkr) 351 299 262 127
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 458 424 426

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 5
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 12 908
Värdeförändring (%) -3.0 1 212 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 887 12 908
Rörelsemarginal (%) 21.1 146 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 28.9 703 12 908
Soliditet (%) 35.2 1 074 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 660 777 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 351 202 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 222 12 908
Nettoomsättning (tkr) 1 440 731 7 12 908
Rörelseresultat (tkr) 304 283 4 12 908
Antal anställda 868 2 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

SkiStar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

SkiStar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 21.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 72%. Företaget har under jämförelseåret den 146 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

SkiStar Aktiebolag har under det senaste året 868 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 478. Företaget är under jämförelseåret den 2 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

SkiStar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 074 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

SkiStar Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall självt eller genom annat bolag äga och driva fritidsanläggningar med huvudsaklig inriktning mot alpin skidåkning, bedriva resebyrå-, radio- och TV-verksamhet samt att äga och förvalta fast egendom och värdepapper, jämte därmedförenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 1 240 1 132 1 095 1 134
Nettoomsättning (tkr) 2 306 024 1 990 555 1 899 245 1 667 151
Rörelseresultat (tkr) 513 785 439 365 370 614 232 643
Årets resultat (tkr) 386 706 306 349 248 577 162 323
Summa eget kapital (tkr) 2 090 251 1 869 945 1 641 389 1 537 733
Rörelsemarginal (%) 22.3 22.1 19.5 14.0
Avk. eget kapital (%) 19.5 17.4 15.6 10.8
Soliditet (%) 46.4 45.5 43.7 38.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 860 1 758 1 734 1 470
Resultat/anställd (tkr) 414 388 338 205
Lön/anställd (tkr) 484 469 465 444


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 288

SkiStar Aktiebolag

Org.nr: 556093-6949

Adress:

Lindvallen

Postnummer:

780 67 Sälen

Telefon:

0280-88050

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 868
Nettooms (tkr) 1 440 731
Rörelseresultat (tkr) 304 283
Årets resultat (tkr) 285 818
Summa eget kapital (tkr) 952 352
Rörelsemarginal % 21.1
Avk. eget kapital % 28.9
Soliditet % 35.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 660
Resultat/anställd (tkr) 351
Lön/anställd (tkr) 474

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 1 440 731
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -133 540
Andra rörelsekostnader -175 346
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 90 563
Övriga rörelseintäkter 3 610
Övriga rörelsekostnader -509 930
Rörelseresultat 304 283
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -16 550
Finansnetto -16 550
Res. efter finans. intkt. och kostn. 287 733
Skatt -1 915
Årets resultat 285 818
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 285 818
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 38 142
Sum. immater. anlägg.tillg. 38 142
Byggnader och mark 833 508
Maskiner och inventarier 643 610
Övr. materiella anläggningstillg. 77 978
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 555 096
And. i koncern- & intressefrtg. 363 336
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 956 574
Varulager 76 227
Kundfordringar 18 578
Övriga omsättningstillgångar 79 305
Sum. operativa oms.tillg. 174 110
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 534 523
Övriga externa finansiella tillgångar 37 273
Likvida medel 1 395
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 573 191
Summa tillgångar 2 703 875


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 952 352
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 952 352


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 393 851
Ext. finans. skulder, kortfrist. 477 735
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 450 952
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 31 196
Summa finansiella skulder 1 353 734


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 178 490
Leverantörsskulder 74 602
Övriga kortfristiga skulder 144 697
Summa operativa skulder 397 789


Summa skulder och eget kapital 2 703 875
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 21.1
Avkastning på eget kapital % 28.9
Soliditet % 35.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 142.1
Kassalikviditet % 14.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 660
Rörelseresultat per anställd (tkr) 351
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 5
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5
Värdeförändring (%) 1 212
Tillväxt i omsättning (%) 887
Rörelsemarginal (%) 146
Avkastning på eget kapital (%) 703
Soliditet (%) 1 074
Nettoomsättning per anställd (tkr) 777
Rörelseresultat per anställd (tkr) 202
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 222
Nettoomsättning (tkr) 7
Rörelseresultat (tkr) 4
Antal anställda 2

Analys

Omsättning

SkiStar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

SkiStar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 21.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 72%. Företaget har under jämförelseåret den 146 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

SkiStar Aktiebolag har under det senaste året 868 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 478. Företaget är under jämförelseåret den 2 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

SkiStar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 074 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

SkiStar Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall självt eller genom annat bolag äga och driva fritidsanläggningar med huvudsaklig inriktning mot alpin skidåkning, bedriva resebyrå-, radio- och TV-verksamhet samt att äga och förvalta fast egendom och värdepapper, jämte därmedförenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V
KoncernInfo 2017-08
Antal anställda 868
Nettoomsättning (tkr) 1 440 731
Rörelseresultat (tkr) 304 283
Årets resultat (tkr) 95 463
Summa eget kapital (tkr) 952 352
Rörelsemarginal (%) 21.1
Avk. eget kapital (%) 28.9
Soliditet (%) 35.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 660
Resultat/anställd (tkr) 351
Lön/anställd (tkr) 474