Boggs Grus Aktiebolag

Org.nr:

556076-3830

Adress:

Box 129

Postnummer:

792 22 Mora

Telefon:

0250-16010
Antal sökningar:

76

Placering i länet:
114
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 23 23 23 29
Nettoomsättning (tkr) 56 532 50 841 46 574 42 197
Rörelseresultat (tkr) 6 136 1 510 15 604 1 103
Årets resultat (tkr) 3 130 1 323 12 462 558
Summa eget kapital (tkr) 41 810 39 680 39 904 27 711
Rörelsemarginal % 10.9 3.0 33.5 2.6
Avk. eget kapital % 11.4 2.6 42.0 2.0
Soliditet % 60.6 59.1 55.6 42.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 458 2 210 2 025 1 455
Resultat/anställd (tkr) 267 66 678 38
Lön/anställd (tkr) 0 0 466 386

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 56 532 50 841 46 574 42 197
Arbetskraftskostnad 0 0 -10 725 -11 201
Avskrivningar -7 181 -6 845 -5 697 -5 825
Andra rörelsekostnader -41 614 -39 951 -21 566 -21 678
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 9 248 0
Övriga rörelseintäkter 2 190 1 355 1 420 1 029
Övriga rörelsekostnader -3 791 -3 890 -3 650 -3 419
Rörelseresultat 6 136 1 510 15 604 1 103
Ränteintäkter 0 1 18 40
Räntekostnader -151 -152 -197 -420
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 2 2 5 6
Finansnetto -149 -149 -174 -374
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 987 1 361 15 430 729
Skatt -1 357 -334 -1 236 -181
Årets resultat 4 630 1 027 14 194 548
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 630 1 027 14 194 548
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 500 295 -1 732 10
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -423 83 -488 3
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 16 518 16 432 14 470 12 936
Maskiner och inventarier 31 966 32 103 31 782 29 606
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 1 484 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 484 48 535 47 736 42 542
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 160 5 227
Summa operativa anläggningstillgångar 48 484 48 535 47 896 47 769
Varulager 3 811 6 356 6 219 6 533
Kundfordringar 5 381 5 107 6 549 4 033
Övriga omsättningstillgångar 966 534 665 2 456
Summa operativa omsättningstillgångar 10 158 11 997 13 433 13 022
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 674
Övriga externa finansiella tillgångar 88 98 90 3
Likvida medel 10 281 6 563 10 402 4 223
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 369 6 661 10 492 4 900
Summa tillgångar 69 011 67 193 71 821 65 691

Eget kapitalEget kapital, redovisat 24 194 23 564 23 494 13 032
EK-andel av obeskattade reserver 17 616 16 116 16 410 14 679
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 41 810 39 680 39 904 27 711

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 8 032 9 859 12 598 11 238
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 715 4 642 5 022 5 191
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 11 182
Summa finansiella skulder 12 747 14 501 17 620 27 611

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 258 4 835 4 849 4 362
Leverantörsskulder 3 820 3 415 3 635 1 884
Övriga kortfristiga skulder 5 376 4 761 5 813 4 123
Summa operativa skulder 14 454 13 011 14 297 10 369

Summa skulder och eget kapital 69 011 67 192 71 821 65 691
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.9 3.0 33.5 2.6
Avkastning på eget kapital % 11.4 2.6 42.0 2.0
Soliditet % 60.6 59.1 55.6 42.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 30.5 36.5 44.2 99.6
Kassalikviditet % 120.0 95.0 122.0 48.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.13 0.22 0.1
Räntetäckningsgrad % 40.65 9.95 79.32 2.74
Omsättning per anställd (tkr) 2 458 2 210 2 025 1 455
Rörelseresultat per anställd (tkr) 267 66 678 38
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 466 386

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 114
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 114 12 908
Värdeförändring (%) 5.0 957 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 576 12 908
Rörelsemarginal (%) 10.9 460 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 11.4 1 218 12 908
Soliditet (%) 60.6 377 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 458 409 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 267 281 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 320 12 908
Nettoomsättning (tkr) 56 532 257 12 908
Rörelseresultat (tkr) 6 136 161 12 908
Antal anställda 23 298 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Boggs Grus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 257 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boggs Grus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 460 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Boggs Grus Aktiebolag har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 298 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Boggs Grus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 60.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 51%. Företaget är under jämförelseåret det 377 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Boggs Grus Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva maskinuthyrning, krossning och fraktning av grus samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 76

Boggs Grus Aktiebolag

Org.nr: 556076-3830

Adress:

Box 129

Postnummer:

792 22 Mora

Telefon:

0250-16010

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 23
Nettooms (tkr) 56 532
Rörelseresultat (tkr) 6 136
Årets resultat (tkr) 4 630
Summa eget kapital (tkr) 41 810
Rörelsemarginal % 10.9
Avk. eget kapital % 11.4
Soliditet % 60.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 458
Resultat/anställd (tkr) 267
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 56 532
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -7 181
Andra rörelsekostnader -41 614
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 190
Övriga rörelsekostnader -3 791
Rörelseresultat 6 136
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -151
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 2
Finansnetto -149
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 987
Skatt -1 357
Årets resultat 4 630
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 630
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 500
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -423
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 16 518
Maskiner och inventarier 31 966
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 48 484
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 48 484
Varulager 3 811
Kundfordringar 5 381
Övriga omsättningstillgångar 966
Sum. operativa oms.tillg. 10 158
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 88
Likvida medel 10 281
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 369
Summa tillgångar 69 011


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 24 194
EK-andel av obeskattade reserver 17 616
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 41 810


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 8 032
Ext. finans. skulder, kortfrist. 4 715
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 12 747


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 258
Leverantörsskulder 3 820
Övriga kortfristiga skulder 5 376
Summa operativa skulder 14 454


Summa skulder och eget kapital 69 011
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 10.9
Avkastning på eget kapital % 11.4
Soliditet % 60.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 30.5
Kassalikviditet % 120.0
Likviditetsberedskap % 0.18
Räntetäckningsgrad % 40.65
Omsättning per anställd (tkr) 2 458
Rörelseresultat per anställd (tkr) 267
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 114
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 114
Värdeförändring (%) 957
Tillväxt i omsättning (%) 576
Rörelsemarginal (%) 460
Avkastning på eget kapital (%) 1 218
Soliditet (%) 377
Nettoomsättning per anställd (tkr) 409
Rörelseresultat per anställd (tkr) 281
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 320
Nettoomsättning (tkr) 257
Rörelseresultat (tkr) 161
Antal anställda 298

Analys

Omsättning

Boggs Grus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 257 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Boggs Grus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 460 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Boggs Grus Aktiebolag har under det senaste året 23 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 298 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Boggs Grus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 60.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 51%. Företaget är under jämförelseåret det 377 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Boggs Grus Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva maskinuthyrning, krossning och fraktning av grus samt annan därmed förenlig verksamhet.