Hasslö Varv AB

Org.nr:

556074-9664

Adress:

Box 1056

Postnummer:

475 22 Öckerö

Telefon:

0455-78883
Antal sökningar:

189

Placering i länet:
65
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 31 29 26 30
Nettoomsättning (tkr) 68 925 57 656 59 412 49 025
Rörelseresultat (tkr) 6 204 6 743 4 494 2 544
Årets resultat (tkr) 5 140 5 925 3 777 1 174
Summa eget kapital (tkr) 18 796 21 681 18 882 16 244
Rörelsemarginal % 9.0 11.7 7.6 5.2
Avk. eget kapital % 22.8 25.0 18.4 15.7
Soliditet % 54.2 60.5 57.5 41.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 223 1 988 2 285 1 634
Resultat/anställd (tkr) 200 233 173 85
Lön/anställd (tkr) 0 533 525 492

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 68 925 57 656 59 412 49 025
Arbetskraftskostnad 0 -15 443 -13 637 -14 766
Avskrivningar -1 553 -1 388 -1 321 -1 430
Andra rörelsekostnader -49 881 -25 054 -30 784 -21 570
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 108 66 282
Övriga rörelsekostnader -11 288 -9 136 -9 242 -8 997
Rörelseresultat 6 204 6 743 4 494 2 544
Ränteintäkter 8 8 10 14
Räntekostnader -55 -27 -48 -108
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 -4
Finansnetto -47 -19 -38 -98
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 157 6 724 4 456 2 446
Skatt -1 541 -1 658 -1 230 -625
Årets resultat 4 616 5 066 3 226 1 821
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 616 5 066 3 226 1 821
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 524 860 552 -647
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 148 242 156 -183
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 3 759 4 510 5 262 6 014
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 759 4 510 5 262 6 014
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 7 960 5 619 2 318 2 814
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 960 5 619 2 318 2 814
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 719 10 129 7 580 8 828
Varulager 3 546 3 557 4 406 14 890
Kundfordringar 12 801 11 064 12 603 5 339
Övriga omsättningstillgångar 5 332 10 015 6 324 1 212
Summa operativa omsättningstillgångar 21 679 24 636 23 333 21 441
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 298 1 078 89 4 182
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 8 4 1 835 5 116
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 306 1 082 1 924 9 298
Summa tillgångar 34 704 35 847 32 837 39 567

Eget kapitalEget kapital, redovisat 17 673 20 034 16 375 13 185
EK-andel av obeskattade reserver 1 123 1 647 2 507 3 059
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 18 796 21 681 18 882 16 244

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 1 109 2 572
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 340 1 688 2 554 8 825
Summa finansiella skulder 3 340 1 688 3 663 11 397

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 517 565 807 963
Leverantörsskulder 5 047 5 841 2 347 3 842
Övriga kortfristiga skulder 7 003 6 071 7 139 7 121
Summa operativa skulder 12 567 12 477 10 293 11 926

Summa skulder och eget kapital 34 703 35 846 32 838 39 567
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 9.0 11.7 7.6 5.2
Avkastning på eget kapital % 22.8 25.0 18.4 15.7
Soliditet % 54.2 60.5 57.5 41.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.8 7.8 19.4 70.2
Kassalikviditet % 118.0 155.0 158.0 52.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.03 0.1
Räntetäckningsgrad % 112.95 250.04 93.83 23.65
Omsättning per anställd (tkr) 2 223 1 988 2 285 1 634
Rörelseresultat per anställd (tkr) 200 233 173 85
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 533 525 492

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 65
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 65 5 582
Värdeförändring (%) -15.0 656 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 20.0 174 5 582
Rörelsemarginal (%) 9.0 258 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 22.8 411 5 582
Soliditet (%) 54.2 213 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 223 214 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 200 187 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 172 5 582
Nettoomsättning (tkr) 68 925 84 5 582
Rörelseresultat (tkr) 6 204 64 5 582
Antal anställda 31 96 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hasslö Varv AB har ökat omsättningen senaste året med 20.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 84 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hasslö Varv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 258 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Hasslö Varv AB har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 96 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Hasslö Varv AB har under det senaste året en soliditet på 54.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 213 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Hasslö Varv AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva båtvarvsrörelse, reparation av båtar, omfat tande service och reparationer av båtmotorer, försäljning av re servdelar och båttillbehör, vinterförvaring, samt därmed fören lig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 189

Hasslö Varv AB

Org.nr: 556074-9664

Adress:

Box 1056

Postnummer:

475 22 Öckerö

Telefon:

0455-78883

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 31
Nettooms (tkr) 68 925
Rörelseresultat (tkr) 6 204
Årets resultat (tkr) 4 616
Summa eget kapital (tkr) 18 796
Rörelsemarginal % 9.0
Avk. eget kapital % 22.8
Soliditet % 54.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 223
Resultat/anställd (tkr) 200
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 68 925
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 553
Andra rörelsekostnader -49 881
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1
Övriga rörelsekostnader -11 288
Rörelseresultat 6 204
Ränteintäkter 8
Räntekostnader -55
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -47
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 157
Skatt -1 541
Årets resultat 4 616
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 616
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 524
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 148
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 3 759
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 3 759
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 7 960
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 7 960
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 719
Varulager 3 546
Kundfordringar 12 801
Övriga omsättningstillgångar 5 332
Sum. operativa oms.tillg. 21 679
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 298
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 8
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 306
Summa tillgångar 34 704


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 17 673
EK-andel av obeskattade reserver 1 123
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 18 796


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 340
Summa finansiella skulder 3 340


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 517
Leverantörsskulder 5 047
Övriga kortfristiga skulder 7 003
Summa operativa skulder 12 567


Summa skulder och eget kapital 34 703
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 9.0
Avkastning på eget kapital % 22.8
Soliditet % 54.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 17.8
Kassalikviditet % 118.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 112.95
Omsättning per anställd (tkr) 2 223
Rörelseresultat per anställd (tkr) 200
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 65
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 65
Värdeförändring (%) 656
Tillväxt i omsättning (%) 174
Rörelsemarginal (%) 258
Avkastning på eget kapital (%) 411
Soliditet (%) 213
Nettoomsättning per anställd (tkr) 214
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 172
Nettoomsättning (tkr) 84
Rörelseresultat (tkr) 64
Antal anställda 96

Analys

Omsättning

Hasslö Varv AB har ökat omsättningen senaste året med 20.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 84 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hasslö Varv AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 258 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Hasslö Varv AB har under det senaste året 31 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 96 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Hasslö Varv AB har under det senaste året en soliditet på 54.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 213 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Hasslö Varv AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva båtvarvsrörelse, reparation av båtar, omfat tande service och reparationer av båtmotorer, försäljning av re servdelar och båttillbehör, vinterförvaring, samt därmed fören lig verksamhet.