Ludvikahem Aktiebolag

Org.nr:

556048-2019

Adress:

Box 13

Postnummer:

771 21 Ludvika

Telefon:

0240-86900
Antal sökningar:

231

Placering i länet:
50
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 55 49 51 50
Nettoomsättning (tkr) 218 351 214 802 211 359 206 264
Rörelseresultat (tkr) 21 692 22 085 25 180 36 977
Årets resultat (tkr) 1 316 2 424 2 855 9 750
Summa eget kapital (tkr) 131 317 130 001 127 577 122 901
Rörelsemarginal % 9.9 10.3 11.9 17.9
Avk. eget kapital % 1.0 1.9 3.7 12.2
Soliditet % 15.3 15.7 16.0 15.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 970 4 384 4 144 4 125
Resultat/anställd (tkr) 394 451 494 740
Lön/anställd (tkr) 509 198 518 459

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 218 351 214 802 211 359 206 264
Arbetskraftskostnad -27 992 -9 688 -26 406 -22 943
Avskrivningar -32 736 -31 625 -27 925 -27 273
Andra rörelsekostnader -3 082 -21 411 -2 877 5 276
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 837 16 025 11 949 0
Övriga rörelsekostnader -142 686 -146 018 -140 920 -124 347
Rörelseresultat 21 692 22 085 25 180 36 977
Ränteintäkter 7 857 318 223 321
Räntekostnader -24 889 -19 893 -17 196 -17 691
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -2 617 2 -2 426 -1 196
Finansnetto -19 649 -19 573 -19 399 -18 566
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 043 2 512 5 781 18 411
Skatt -727 -88 -1 104 -4 211
Årets resultat 1 316 2 424 4 677 14 200
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 316 2 424 4 677 14 200
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -1 822 -4 450
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -514 -1 255
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 795 723 758 833 766 843 718 629
Maskiner och inventarier 2 220 2 714 2 075 921
Övriga materiella anläggningstillgångar 13 099 48 633 9 073 42 497
Summa materiella anläggningstillgångar 811 042 810 180 777 991 762 047
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 811 042 810 180 777 991 762 047
Varulager 900 853 846 1 128
Kundfordringar 1 427 2 961 1 556 817
Övriga omsättningstillgångar 4 341 3 864 1 180 3 935
Summa operativa omsättningstillgångar 6 668 7 678 3 582 5 880
Fordringar på koncern- och intresseföretag 35 543 8 138 16 229 18 458
Övriga externa finansiella tillgångar 3 292 2 044 820 582
Likvida medel 102 434 363 45
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 38 937 10 616 17 412 19 085
Summa tillgångar 856 647 828 474 798 985 787 012

Eget kapitalEget kapital, redovisat 125 045 123 729 121 305 118 451
EK-andel av obeskattade reserver 6 272 6 272 6 272 4 450
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 131 317 130 001 127 577 122 901

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 615 000 599 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 675 000 635 000 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 2 278 2 025 1 772
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 829 5 507 2 873 214
Summa finansiella skulder 677 829 642 785 619 898 600 986

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 4 300 1 769 1 769 1 785
Leverantörsskulder 2 593 10 752 19 174 24 576
Övriga kortfristiga skulder 40 608 43 167 30 567 36 764
Summa operativa skulder 47 501 55 688 51 510 63 125

Summa skulder och eget kapital 856 647 828 474 798 985 787 012
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.9 10.3 11.9 17.9
Avkastning på eget kapital % 1.0 1.9 3.7 12.2
Soliditet % 15.3 15.7 16.0 15.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 516.2 494.4 485.9 489.0
Kassalikviditet % 1.0 1.0 6.0 8.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 1.08 1.13 1.34 2.04
Omsättning per anställd (tkr) 3 970 4 384 4 144 4 125
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 451 494 740
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 198 518 459

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 50
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 50 12 908
Värdeförändring (%) -1.0 1 156 12 908
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 1 092 12 908
Rörelsemarginal (%) 9.9 519 12 908
Avkastning på eget kapital (%) 1.0 1 550 12 908
Soliditet (%) 15.3 1 671 12 908
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 970 173 12 908
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394 174 12 908
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 187 12 908
Nettoomsättning (tkr) 218 351 60 12 908
Rörelseresultat (tkr) 21 692 54 12 908
Antal anställda 55 107 12 908
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ludvikahem Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 60 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ludvikahem Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 22%. Företaget har under jämförelseåret den 519 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Ludvikahem Aktiebolag har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 25. Företaget är under jämförelseåret den 107 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Ludvikahem Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 19%. Företaget är under jämförelseåret det 1 671 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Ludvikahem Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta bostadsfastigheter, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samtdärmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas med affärsmässiga principer. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelatsav sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'i ägarens ställe.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 231

Ludvikahem Aktiebolag

Org.nr: 556048-2019

Adress:

Box 13

Postnummer:

771 21 Ludvika

Telefon:

0240-86900

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 55
Nettooms (tkr) 218 351
Rörelseresultat (tkr) 21 692
Årets resultat (tkr) 1 316
Summa eget kapital (tkr) 131 317
Rörelsemarginal % 9.9
Avk. eget kapital % 1.0
Soliditet % 15.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 970
Resultat/anställd (tkr) 394
Lön/anställd (tkr) 509

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 218 351
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -32 736
Andra rörelsekostnader -3 082
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 9 837
Övriga rörelsekostnader -142 686
Rörelseresultat 21 692
Ränteintäkter 7 857
Räntekostnader -24 889
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -2 617
Finansnetto -19 649
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 043
Skatt -727
Årets resultat 1 316
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 316
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 795 723
Maskiner och inventarier 2 220
Övr. materiella anläggningstillg. 13 099
Sum. mater. anlägg.tillg. 811 042
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 811 042
Varulager 900
Kundfordringar 1 427
Övriga omsättningstillgångar 4 341
Sum. operativa oms.tillg. 6 668
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 35 543
Övriga externa finansiella tillgångar 3 292
Likvida medel 102
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 38 937
Summa tillgångar 856 647


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 125 045
EK-andel av obeskattade reserver 6 272
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 131 317


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 675 000
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 829
Summa finansiella skulder 677 829


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 4 300
Leverantörsskulder 2 593
Övriga kortfristiga skulder 40 608
Summa operativa skulder 47 501


Summa skulder och eget kapital 856 647
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.9
Avkastning på eget kapital % 1.0
Soliditet % 15.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 516.2
Kassalikviditet % 1.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 1.08
Omsättning per anställd (tkr) 3 970
Rörelseresultat per anställd (tkr) 394
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 908
Företagets placering i Dalarna: 50
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 50
Värdeförändring (%) 1 156
Tillväxt i omsättning (%) 1 092
Rörelsemarginal (%) 519
Avkastning på eget kapital (%) 1 550
Soliditet (%) 1 671
Nettoomsättning per anställd (tkr) 173
Rörelseresultat per anställd (tkr) 174
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 187
Nettoomsättning (tkr) 60
Rörelseresultat (tkr) 54
Antal anställda 107

Analys

Omsättning

Ludvikahem Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 60 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 908 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ludvikahem Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 22%. Företaget har under jämförelseåret den 519 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 908 företag i länet.

Antal anställda

Ludvikahem Aktiebolag har under det senaste året 55 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 25. Företaget är under jämförelseåret den 107 största arbetsgivaren av 12 908 i länet.

Soliditet

Ludvikahem Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 15.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 19%. Företaget är under jämförelseåret det 1 671 mest solventa företaget av 12 908 i länet.

Värderating

Ludvikahem Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Ludvika kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta bostadsfastigheter, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar samtdärmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas med affärsmässiga principer. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelatsav sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'i ägarens ställe.