Aktiebolaget Sven Jeppsson

Org.nr:

556039-3158

Adress:

Box 85

Postnummer:

374 22 Karlshamn

Telefon:

0454-388000
Antal sökningar:

164

Placering i länet:
60
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 87 89 86 86
Nettoomsättning (tkr) 261 718 419 460 337 935 313 070
Rörelseresultat (tkr) 1 970 8 553 -11 216 9 173
Årets resultat (tkr) 2 172 6 254 1 364 6 639
Summa eget kapital (tkr) 16 244 31 361 22 877 37 975
Rörelsemarginal % 0.8 2.0 -3.3 2.9
Avk. eget kapital % 14.3 31.3 -33.2 15.0
Soliditet % 16.0 28.3 23.1 20.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 008 4 713 3 929 3 640
Resultat/anställd (tkr) 34 96 -130 107
Lön/anställd (tkr) 538 511 493 499

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 261 718 419 460 337 935 313 070
Arbetskraftskostnad -31 184 -45 438 -42 419 -42 943
Avskrivningar -1 843 -2 560 -2 610 -36 582
Andra rörelsekostnader -210 607 -343 027 -271 681 -207 315
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 121 1 688 1 514 1 608
Övriga rörelsekostnader -17 235 -21 570 -33 955 -18 665
Rörelseresultat 1 970 8 553 -11 216 9 173
Ränteintäkter 1 135 2 590 1 109 1 939
Räntekostnader -120 -412 -210 -55
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 200 -2 531 0
Finansnetto 1 015 2 378 -1 632 1 884
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 985 10 931 -12 848 11 057
Skatt -722 -2 446 2 750 -2 312
Årets resultat 2 263 8 485 -10 098 8 745
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 263 8 485 -10 098 8 745
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -91 -2 231 11 462 -2 106
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -26 -629 3 233 -594
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 684 7 823 7 574 99 941
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 684 7 823 7 574 99 941
Andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 0 0 100
Summa operativa anläggningstillgångar 13 684 7 823 7 574 100 041
Varulager 52 830 41 245 43 522 32 965
Kundfordringar 14 801 11 177 19 139 12 189
Övriga omsättningstillgångar 11 082 9 360 5 943 5 253
Summa operativa omsättningstillgångar 78 713 61 782 68 604 50 407
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 156 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 50 13 621 8 050 2 550
Likvida medel 7 627 27 639 14 942 33 954
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 833 41 260 22 992 36 504
Summa tillgångar 101 230 110 865 99 170 186 952

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 792 20 000 13 747 17 383
EK-andel av obeskattade reserver 11 452 11 361 9 130 20 592
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 16 244 31 361 22 877 37 975

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 5 400 375 459
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 24 805 9 248 7 123 24 782
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 24 810 9 648 7 498 25 241

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 25 003 29 007 30 129 88 009
Leverantörsskulder 21 392 24 323 26 547 21 025
Övriga kortfristiga skulder 13 781 16 526 12 119 14 702
Summa operativa skulder 60 176 69 856 68 795 123 736

Summa skulder och eget kapital 101 230 110 865 99 170 186 952
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 0.8 2.0 -3.3 2.9
Avkastning på eget kapital % 14.3 31.3 -33.2 15.0
Soliditet % 16.0 28.3 23.1 20.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 152.7 30.8 32.8 66.5
Kassalikviditet % 95.0 117.0 103.0 142.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.07 0.04 0.11
Räntetäckningsgrad % 25.88 27.53 -60.18 202.04
Omsättning per anställd (tkr) 4 512 4 713 3 929 3 640
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 96 -130 107
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 538 511 493 499

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 60
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 60 5 582
Värdeförändring (%) -47.0 767 5 582
Tillväxt i omsättning (%) 24.0 136 5 582
Rörelsemarginal (%) 2.0 604 5 582
Avkastning på eget kapital (%) 31.3 319 5 582
Soliditet (%) 28.3 577 5 582
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 713 55 5 582
Rörelseresultat per anställd (tkr) 96 386 5 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 511 105 5 582
Nettoomsättning (tkr) 419 460 7 5 582
Rörelseresultat (tkr) 8 553 47 5 582
Antal anställda 89 23 5 582
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Sven Jeppsson har ökat omsättningen senaste året med 24.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Sven Jeppsson har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 604 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Sven Jeppsson har under det senaste året 89 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 23 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Sven Jeppsson har under det senaste året en soliditet på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 577 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Sven Jeppsson har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, driva handel- och verkstadsrörelse samt bedriva uthyrningsverksamhet i bilbranschen och därmed förenlig verksam het.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 164

Aktiebolaget Sven Jeppsson

Org.nr: 556039-3158

Adress:

Box 85

Postnummer:

374 22 Karlshamn

Telefon:

0454-388000

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 87
Nettooms (tkr) 261 718
Rörelseresultat (tkr) 1 970
Årets resultat (tkr) 2 263
Summa eget kapital (tkr) 16 244
Rörelsemarginal % 0.8
Avk. eget kapital % 14.3
Soliditet % 16.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 008
Resultat/anställd (tkr) 34
Lön/anställd (tkr) 538

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 261 718
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 843
Andra rörelsekostnader -210 607
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 121
Övriga rörelsekostnader -17 235
Rörelseresultat 1 970
Ränteintäkter 1 135
Räntekostnader -120
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 1 015
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 985
Skatt -722
Årets resultat 2 263
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 263
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -91
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -26
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 8 684
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 8 684
And. i koncern- & intressefrtg. 5 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 13 684
Varulager 52 830
Kundfordringar 14 801
Övriga omsättningstillgångar 11 082
Sum. operativa oms.tillg. 78 713
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 156
Övriga externa finansiella tillgångar 50
Likvida medel 7 627
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 833
Summa tillgångar 101 230


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 792
EK-andel av obeskattade reserver 11 452
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 16 244


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 5
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 24 805
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 24 810


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 25 003
Leverantörsskulder 21 392
Övriga kortfristiga skulder 13 781
Summa operativa skulder 60 176


Summa skulder och eget kapital 101 230
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 0.8
Avkastning på eget kapital % 14.3
Soliditet % 16.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 152.7
Kassalikviditet % 95.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 25.88
Omsättning per anställd (tkr) 4 512
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 538

Rankning i länet (Blekinge)

År: 2017
Antal företag i Blekinge: 5 582
Företagets placering i Blekinge: 60
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 60
Värdeförändring (%) 767
Tillväxt i omsättning (%) 136
Rörelsemarginal (%) 604
Avkastning på eget kapital (%) 319
Soliditet (%) 577
Nettoomsättning per anställd (tkr) 55
Rörelseresultat per anställd (tkr) 386
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 105
Nettoomsättning (tkr) 7
Rörelseresultat (tkr) 47
Antal anställda 23

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Sven Jeppsson har ökat omsättningen senaste året med 24.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 7 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 582 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Sven Jeppsson har det senaste året en rörelsemarginal på 2.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 604 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 582 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Sven Jeppsson har under det senaste året 89 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 23 största arbetsgivaren av 5 582 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Sven Jeppsson har under det senaste året en soliditet på 28.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 577 mest solventa företaget av 5 582 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Sven Jeppsson har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, driva handel- och verkstadsrörelse samt bedriva uthyrningsverksamhet i bilbranschen och därmed förenlig verksam het.